Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn hóa

Được đăng lên bởi vipkutepro
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
ĐỀ
CHÍNHTHPT
THỨCPHƯỚC THIỀN
TRƯỜNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC : 2012 – 2013
MÔN THI : HÓA HỌC
Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi này có 8 câu – 2 trang

Câu I) (3 điểm)
Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron (hoặc ion electron)
1/ Fe3O4 + H+ + SO42- 

Fe3+ + SO2 + H2O

2/ CuxSy + H+ + NO3-  Cu2+ + SO42- + NO + H2O
3/ C2H2 + MnO4- + H+  C2O42- + Mn2+ + H2O
4/ FeSx

+

H+

+ SO42-  Fe3+ + SO2 + H2O

Câu II) (2 điểm)
Hãy trình bày cách nhận biết cách nhận biết các lọ dung dịch mất nhãn sau (không dùng thêm hóa
chất khác và không đun nóng)
1/ Na2CO3, NaHCO3, HCl

2/ AlCl3 và NaOH

Câu III) (3 điểm)
Từ axetilen và các chất vô cơ cần thiết, hãy viết các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện, nếu có)
điều chế :
1/ 1,3,5-trimetylbenzen
2/ Polibutađien
3/ Propanal
Câu IV) (2 điểm)
Hỗn hợp X gồm 2 ankin có số cacbon trong phân tử không đến 6. Đốt cháy 0,1 mol X thu được 8,96
lít khí CO2 (đktc). Khi cho 0,2 mol X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 16,1
gam kết tủa. Tìm công thức cấu tạo và gọi tên 2 ankin ; tính % khối lượng từng chất trong X
Câu V) (2 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ X chỉ thu được CO2 và nước. Tỉ lệ số mol CO2 so với nước bằng
0,75. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên X
Câu VI) (3 điểm)
Cho m gam Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thu được sản phẩm khử duy nhất là khí NO có
thể tích 22,4x lít (đktc) và dung dịch X chứa a gam muối.
1/ Tìm mối quan hệ giữa m, a, x
2/ Cho HCl dư vào dung dịch X thu được dung dịch Y và 0,224 lít khí NO (đktc). Dung dịch Y hòa
tan tối đa 19,2 gam Cu thu được dung dịch Z. Cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được b gam muối khan
(lượng muối không bị nhiệt phân khi cô cạn). Tìm giá trị của m, a, x, b
Câu VII) (2 điểm)
Nhiệt phân hoàn toàn 104,8 gam hỗn hợp A gồm R(NO3)2 và R’(NO3)2 (R là kim loại IIA) tới khi các

phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y chỉ có 2 oxit và 31,36 lít hỗn hợp khí B (đktc) có tỉ
khối so với propan là 1. Biết số mol R(NO3)2 nhỏ hơn 50% số mol hỗn hợp. Tìm công thức 2 muối
Câu VIII) (3 điểm)
Ba nguyên tố X, Y, Z ở cùng 1 chu kỳ có tổng số hiệu nguyên tử là 39. Số hiệu nguyên tử của Y bằng
trung bình cộng số hiệu nguyên tử của X và Z. Ba nguyên tố trên hầu như không tan trong nước ở
điều kiện thường.
1/ Viết cấu hình electron của X, Y, Z
2/ So sánh độ âm điện, bán kính nguyên tử các nguyên tố X, Y, Z. Giải thích ngắn gọn
--- Hết ---

...
Câu I) (3 điểm)
Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron (hoặc ion electron)
1/ Fe
3
O
4
+ H
+
+ SO
4
2-
Fe
3+
+ SO
2
+ H
2
O
2/ Cu
x
S
y
+ H
+
+ NO
3
-
 Cu
2+
+ SO
4
2-
+ NO + H
2
O
3/ C
2
H
2
+ MnO
4
-
+ H
+
 C
2
O
4
2-
+ Mn
2+
+ H
2
O
4/ FeS
x
+ H
+
+ SO
4
2-
 Fe
3+
+ SO
2
+ H
2
O
Câu II) (2 điểm)
Hãy trình bày cách nhận biết cách nhận biết các lọ dung dịch mất nhãn sau (không dùng thêm hóa
chất khác và không đun nóng)
1/ Na
2
CO
3
, NaHCO
3
, HCl 2/ AlCl
3
và NaOH
Câu III) (3 điểm)
Từ axetilen và các chất vô cơ cần thiết, hãy viết các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện, nếu có)
điều chế :
1/ 1,3,5-trimetylbenzen 2/ Polibutađien 3/ Propanal
Câu IV) (2 điểm)
Hỗn hợp X gồm 2 ankin có số cacbon trong phân tử không đến 6. Đốt cháy 0,1 mol X thu được 8,96
lít khí CO
2
(đktc). Khi cho 0,2 mol X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO
3
/NH
3
thu được 16,1
gam kết tủa. Tìm công thức cấu tạo và gọi tên 2 ankin ; tính % khối lượng từng chất trong X
Câu V) (2 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ X chỉ thu được CO
2
và nước. Tỉ lệ số mol CO
2
so với nước bằng
0,75. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên X
Câu VI) (3 điểm)
Cho m gam Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO
3
thu được sản phẩm khử duy nhất là khí NO có
thể tích 22,4x lít (đktc) và dung dịch X chứa a gam muối.
1/ Tìm mối quan hệ giữa m, a, x
2/ Cho HCl dư vào dung dịch X thu được dung dịch Y và 0,224 lít khí NO (đktc). Dung dịch Y hòa
tan tối đa 19,2 gam Cu thu được dung dịch Z. Cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được b gam muối khan
(lượng muối không bị nhiệt phân khi cô cạn). Tìm giá trị của m, a, x, b
Câu VII) (2 điểm)
Nhiệt phân hoàn toàn 104,8 gam hỗn hợp A gồm R(NO
3
)
2
và R(NO
3
)
2
(R là kim loại IIA) tới khi các
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
TRƯỜNG THPT PHƯỚC THIỀN NĂM HỌC : 2012 – 2013
MÔN THI : HÓA HỌC
Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi này có 8 câu – 2 trang
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn hóa - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn hóa - Người đăng: vipkutepro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn hóa 9 10 710