Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN

Được đăng lên bởi nhanquyen2000
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 832 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN
Năm học 2013- 2014
Câu 1(9điểm):
1. Viết PTHH thực hiện chuỗi phản ứng sau:
Fe  FeSO4  FeCl2  Fe(NO3)2  Fe(OH)2  FeO  Fe
Fe2(SO4)3  FeCl3  Fe(NO3)3  Fe(OH)3  Fe2O3
2. Em hãy viết PTHH biểu diễn qúa trình sản xuất Axit sufuric từ Lưu huỳnh và các
hoá chất cần thiết khác. Cho biết trong quá trình đó người ta đã sử dụng biện pháp
kĩ thuật nào nhằm nâng cao hiệu suất phản ứng?
3.Nêu hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:
a. Thổi khí Cacbonic vào dung dịch nước vôi trong tới dư.
b. Rót dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Bari hiđrôxit.
c. Cho một mẩu Na vào dung dịch AlCl3.
4. Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các dung dịch đựng riêng: Bari
hiđroxit, Natri hiđroxit, Axit clohiđric, Axit sunfric.
Câu 2(2,5điểm):
Dẫn 10g hỗn hợp 2 khí Nitơ oxit và Cacbon đioxit vào 500ml dung dịch
Canxi hiđroxit 0,1M, sau phản ứng thu được 2g kết tủa trắng. Tính thành phần phần
trăm về khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 3(2,5điểm):
Thả một mẩu Natri nặng 2,3g vào 200g dung dịch Nhôm Clorua nồng độ
6,675% thì có kết tủa tạo thành không?
Câu 4(3,0điểm):
Khử 12 gam hỗn hợp X gồm CuO và oxit của kim loại A (hoá trị II trong
mọi hợp chất) có tỉ lệ số mol là 1:1 bằng khí CO ở nhiệt độ cao thu được rắn Y, hoà
tan Y bằng dd H2SO4 đặc, nóng, dư thấy tạo ra 2,24 (đktc). Xác định A và thành
phần phần trăm về khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp biết các phản ứng xảy ra
hoàn toàn.
Câu 5(3,0điểm):
Chia hỗn hợp F gồm Nhôm oxit, Magie oxit, Đồng (II) oxit thành 2 phần
hoàn toàn đều nhau.
- Phần 1 tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M.
- Cho dòng khí CO đi qua ống sứ chứa phần 2 nung nóng, sau khi phản ứng hoàn
toàn thấy có 17,92 lít khí (đktc) đi ra khỏi ống, khí này có tỷ khối so với Hiđro
bằng 16. Chất rắn còn lại trong ống sứ phản ứng vừa hết với 250 ml dung dịch HCl
2M.
Xác định thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong F.
(N = 14, C = 12, O = 16, Na = 23, Al = 27, Cl = 35,5, Cu = 64, Fe = 56, Mg = 24, H = 1,
S = 32, Ba = 137, Zn = 65)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI LỚP 9
Năm học 2013- 2014
Câu
1.1

Nội dung
Mỗi PTHH đúng, đủ đkpư cho 0,25đ
Fe + CuSO4
FeSO4 + Cu
FeSO4 + BaCl2
FeCl2 + BaSO4
FeCl2 + 2AgNO3
Fe(NO3)2 + 2AgCl
Fe(NO3)2 + 2NaOH
Fe(OH)2 + 2NaCl
t0
Fe(OH)2
FeO + H2O
0
t
FeO + CO
Fe + CO2
t0
2Fe + 6H2SO4đ
Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
Fe2(SO4)3 + 3BaCl2
2FeCl3 + 3BaSO4
FeCl3 + 3AgNO3
Fe(NO3)3 + 3AgCl
Fe(NO3)3 + 3NaOH
Fe(OH)3 + 3NaCl
Fe(OH)3
Fe2O3 + H2O
Fe2(SO4)3 + Fe
3FeSO4
FeSO4 +O2 + 2H2SO4
Fe2(SO4)3 + 2H2O
2FeCl3 + Fe
3FeCl2
FeCl...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN
Năm học 2013- 2014
Câu 1(9điểm):
1. Viết PTHH thực hiện chuỗi phản ứng sau:
Fe
FeSO
4
FeCl
2
Fe(NO
3
)
2
Fe(OH)
2
FeO
Fe
Fe
2
(SO
4
)
3
FeCl
3
Fe(NO
3
)
3
Fe(OH)
3
Fe
2
O
3
2. Em hãy viết PTHH biểu diễn qúa trình sản xuất Axit sufuric từ Lưu huỳnh và các
hoá chất cần thiết khác. Cho biết trong quá trình đó người ta đã sử dụng biện pháp
kĩ thuật nào nhằm nâng cao hiệu suất phản ứng?
3.Nêu hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:
a. Thổi khí Cacbonic vào dung dịch nước vôi trong tới dư.
b. Rót dung dịch NaHCO
3
vào dung dịch Bari hiđrôxit.
c. Cho một mẩu Na vào dung dịch AlCl
3
.
4. Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các dung dịch đựng riêng: Bari
hiđroxit, Natri hiđroxit, Axit clohiđric, Axit sunfric.
Câu 2(2,5điểm):
Dẫn 10g hỗn hợp 2 khí Nitơ oxit Cacbon đioxit vào 500ml dung dịch
Canxi hiđroxit 0,1M, sau phản ứng thu được 2g kết tủa trắng. Tính thành phần phần
trăm về khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 3(2,5điểm):
Thả một mẩu Natri nặng 2,3g vào 200g dung dịch Nhôm Clorua nồng đ
6,675% thì có kết tủa tạo thành không?
Câu 4(3,0điểm):
Khử 12 gam hỗn hợp X gồm CuO oxit của kim loại A (hoá trị II trong
mọi hợp chất) có tỉ lệ số mol là 1:1 bằng khí CO ở nhiệt độ cao thu được rắn Y, hoà
tan Y bằng dd H
2
SO
4
đặc, nóng, thấy tạo ra 2,24 ktc). Xác đnh A và thành
phần phần trăm về khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp biết các phản ứng xảy ra
hoàn toàn.
Câu 5(3,0điểm):
Chia hỗn hợp F gồm Nhôm oxit, Magie oxit, Đồng (II) oxit thành 2 phần
hoàn toàn đều nhau.
- Phần 1 tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M.
- Cho dòng khí CO đi qua ống sứ chứa phần 2 nung nóng, sau khi phản ứng hoàn
toàn thấy 17,92 lít khí (đktc) đi ra khỏi ống, khí này tỷ khối so với Hiđro
bằng 16. Chất rắn còn lại trong ống sứ phản ứng vừa hết với 250 ml dung dịch HCl
2M.
Xác định thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong F.
(N = 14, C = 12, O = 16, Na = 23, Al = 27, Cl = 35,5, Cu = 64, Fe = 56, Mg = 24, H = 1,
S = 32, Ba = 137, Zn = 65)
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN - Người đăng: nhanquyen2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN 9 10 12