Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9

Được đăng lên bởi Dung Luu Xuan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Hng yªn
®Ò chÝnh thøc

®Ò thi chän häc sinh giái tØnh thcs
N¨m häc 2013 - 2014
M«n thi: hãa häc
Thêi gian: 150 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò

C©u I: ( 4 ®iÓm)
1. Nªu nguyªn t¾c ®iÒu chÕ khÝ clo trong phßng thÝ nghiÖm, viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu
chÕ khÝ clo trong phßng thÝ nghiÖm (ghi ®iÒu kiÖn) ®Ó minh häa.
H·y gi¶i thÝch t¹i sao khi ®iÒu chÕ clo trong phßng thÝ nghiÖm, ®Ó thu khÝ clo ngêi ta dÉn
khÝ clo qua b×nh (1) ®ùng dung dÞch H2SO4 ®Æc, b×nh (2) ®Ó dùng ®øng, miÖngb×nh cã b«ng tÈm
NaOH.
2. Cã 5 gãi bét tr¾ng lµ c¸c chÊt: KHSO4, K2CO3, K2SO4, BaCO3, BaSO4 riªng biÖt. ChØ ®îc
dïng thªm H2O, h·y tr×nh bµy c¸ch nhËn biÕt tõng chÊt bét tr¾ng nãi trªn vµ viÕt PTHH ®Ó minh
häa.
C©u II (5,0 ®iÓm):
1. H·y viÕt 6 ph¬ng tr×nh ph¶n øng hãa häc ®iÒu chÕ NaOH lÇn lît tõ natri vµ c¸c hîp chÊt kh¸c
nhau cña natri.
2. Cã s¬ ®å biÕn ®æi sau: X  Y  Z  X  Q
BiÕt r»ng X lµ ®¬n chÊt cña phi kim T cßn Y, Z lµ hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè, trong ®ã cã chøa
T. Dung dÞch chÊt Y lµm quú tÝm hãa ®á. Z lµ muèi cña kali, trong ®ã kali chiÕm 52,35% vÒ khèi
lîng. Q lµ hîp chÊt (gåm ba nguyªn tè) t¹o thµnh khi cho X t¸c dông víi dung dÞch xót ë nhiÖt ®é
thêng.
X¸c ®Þnh CTHH cña c¸c chÊt X, Y, Z, Q vµ viÕt PTHH biÓu diÔn c¸c biÕn ®æi trªn.
C©u III (4,5 ®iÓm)
1. Hçn hîp A gåm 32,8 gam Fe vµ Fe2O3 cã tØ lÖ mol 3:1 hßa tan A trong V lÝt dung dÞch HCl
1M. Sau khi kÕt thóc c¸c ph¶n øng thÊy cßn l¹i 2,8 gam chÊt r¾n kh«ng tan. TÝnh gi¸ trÞ cña V.
2. Khi ®un nãng 23,5 gam hçn hîp X gåm ancol etylic vµ axit axetic cã H2SO4 ®Æc lµm xóc
t¸c thu ®îc 13,2 gam este. MÆt kh¸c ®èt ch¸y hoµn toµn lîng hçn hîp X trªn thu ®îc 20,7gam níc. TÝnh hiÖu suÊt cña ph¶n øng este hãa.
C©u IV (3 ®iÓm)
Nhá tõ tõ 3V1 ml dung dÞch Ba(OH)2 ( dung dÞch X) vµo V1 ml dung dÞch Al2(SO4)3 ( dung
dÞch Y) th× ph¶n øng võa ®ñ ®Ó thu ®îc lîng kÕt tña lín nhÊt lµ m gam.
NÕu trén V2 ml dung dÞch X ë trªn vµo V1 ml dung dÞch Y th× kÕt tña thu ®îc cã khèi lîng
b»ng 0,9m gam. T×m mèi quan hÖ gi÷a V1 víi m vµ gi÷a V1 víi V2.
C©u V (3,5 ®iÓm)
Hçn hîp gåm hi®rocacbon X vµ khÝ oxi cã tØ lÖ sè mol t¬ng øng lµ 1 : 10. §èt ch¸y hoµn toµn
hçn hîp trªn thu ®îc hçn hîp khÝ Y. Cho Y qua dung dÞch H2SO4 ®Æc ®Ó hÊp thu toµn bé h¬I níc
th× thu ®îc hçn hîp khÝ Z cã tØ khèi ®èi víi hi®ro b»ng 19. X¸c ®Þnh CTPT vµ viÕt c¸c CTCT cã
thÓ cã cña hi®rocacbon X?
--------------------------HÕt-------------------------

...
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
H ng yªn
®Ò chÝnh thøc
®Ò thi chän häc sinh giái tØnh thcs
N¨m häc 2013 - 2014
M«n thi: hãa häc
Thêi gian: 150 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò
C©u I: ( 4 ®iÓm)
1. Nªu nguyªn t¾c ®iÒu chÕ khÝ clo trong phßng thÝ nghiÖm, viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu
chÕ khÝ clo trong phßng thÝ nghiÖm (ghi ®iÒu kiÖn) ®Ó minh häa.
H·y gi¶i thÝch t¹i sao khi ®iÒu chÕ clo trong phßng thÝ nghiÖm, ®Ó thu khÝ clo ngêi ta dÉn
khÝ clo qua b×nh (1) ®ùng dung dÞch H
2
SO
4
®Æc, b×nh (2) ®Ó dùng ®øng, miÖngb×nh cã b«ng tÈm
NaOH.
2. Cã 5 gãi bét tr¾ng lµ c¸c chÊt: KHSO
4
, K
2
CO
3
, K
2
SO
4
, BaCO
3
, BaSO
4
riªng biÖt. ChØ ®îc
dïng thªm H
2
O, h·y tr×nh bµy c¸ch nhËn biÕt tõng chÊt bét tr¾ng nãi trªn vµ viÕt PTHH ®Ó minh
häa.
C©u II (5,0 ®iÓm):
1. H·y viÕt 6 ph¬ng tr×nh ph¶n øng hãa häc ®iÒu chÕ NaOH lÇn lît tõ natri vµ c¸c hîp chÊt kh¸c
nhau cña natri.
2. Cã s¬ ®å biÕn ®æi sau: X
Y
Z
X
Q
BiÕt r»ng X lµ ®¬n chÊt cña phi kim T cßn Y, Z lµ hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè, trong ®ã cã chøa
T. Dung dÞch chÊt Y lµm quú tÝm hãa ®á. Z lµ muèi cña kali, trong ®ã kali chiÕm 52,35% vÒ khèi
lîng. Q lµ hîp chÊt (gåm ba nguyªn tè) t¹o thµnh khi cho X t¸c dông víi dung dÞch xót ë nhiÖt ®é
thêng.
X¸c ®Þnh CTHH cña c¸c chÊt X, Y, Z, Q vµ viÕt PTHH biÓu diÔn c¸c biÕn ®æi trªn.
C©u III (4,5 ®iÓm)
1. Hçn hîp A gåm 32,8 gam Fe vµ Fe
2
O
3
cã tØ lÖ mol 3:1 hßa tan A trong V lÝt dung dÞch HCl
1M. Sau khi kÕt thóc c¸c ph¶n øng thÊy cßn l¹i 2,8 gam chÊt r¾n kh«ng tan. TÝnh gi¸ trÞ cña V.
2. Khi ®un nãng 23,5 gam hçn hîp X gåm ancol etylic vµ axit axetic cã H
2
SO
4
®Æc lµm xóc
t¸c thu ®îc 13,2 gam este. MÆt kh¸c ®èt ch¸y hoµn toµn lîng hçn hîp X trªn thu ®îc 20,7gam n-
íc. TÝnh hiÖu suÊt cña ph¶n øng este hãa.
C©u IV (3 ®iÓm)
Nhá tõ tõ 3V
1
ml dung dÞch Ba(OH)
2
( dung dÞch X) vµo V
1
ml dung dÞch Al
2
(SO
4
)
3
( dung
dÞch Y) th× ph¶n øng võa ®ñ ®Ó thu ®îc lîng kÕt tña lín nhÊt lµ m gam.
NÕu trén V
2
ml dung dÞch X ë trªn vµo V
1
ml dung dÞch Y th× kÕt tña thu ®îc cã khèi lîng
b»ng 0,9m gam. T×m mèi quan hÖ gi÷a V
1
víi m vµ gi÷a V
1
víi V
2
.
C©u V (3,5 ®iÓm)
Hçn hîp gåm hi®rocacbon X vµ khÝ oxi cã tØ lÖ sè mol t¬ng øng lµ 1 : 10. §èt ch¸y hoµn toµn
hçn hîp trªn thu ®îc hçn hîp khÝ Y. Cho Y qua dung dÞch H
2
SO
4
®Æc ®Ó hÊp thu toµn bé h¬I níc
th× thu ®îc hçn hîp khÝ Z cã tØ khèi ®èi víi hi®ro b»ng 19. X¸c ®Þnh CTPT vµ viÕt c¸c CTCT cã
thÓ cã cña hi®rocacbon X?
--------------------------HÕt-------------------------
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 - Người đăng: Dung Luu Xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 9 10 944