Ktl-icon-tai-lieu

đề thi học sinh giỏi thành phố lớp 9 năm 2013 môn hóa

Được đăng lên bởi nguyenquynhanh27102000
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
sb ~rAoDVC & DAO T
HA ~ 0 1

~ O

K* THI HQC SXNH G I ~ THANH
I
P B - ~L&' 9
N6m hoc 2012-2013

M8n thi: H6a HQC
Nghy thi: 05 - 4 - 2013
Thivi gian lhm bli: 150 phut
( . t ! thi gdm 2 trang)
Clu I ( 3,0 diim)
I/ C ~ su
O a6 phAn img:

00
+

F

(Nj't

H,SO,(loang)

(v

Q) +ta,it"/
~ i k: t(X)+ H2S04oolg) +(Y) + (G)+ H20. vikt

+ NBOH

,(2)

-

Fe(OH13

(GI

,hum, trlnh hoh hpc minh hpa.
21 C6 chc chit khi bt>ilh hai nu6c sau: khi C02, khi 02,khi SOz. N ~ dUh g H2SOs d$c hoac CaO cb
th& l h kh6 duqc nhting khi nho nbi trCn. GiAi thich @i sao?
Clu I1 ( 4,0 dihm)
11 Neu hi$n tuqng h6a h ~ v$
c vikt chc phuong trinh hoA h ~ minh
c
hpa cho cac thi nghigm sau b i y :
a) Nh6 tu tu din du dung djch HF vdo Ang nghiem d p g boi Si02.
b) ThPm vAi gipt pllenolphtalein vao 6ng nghiem chua dung djch NaOH lohg, sau 66 them ti$
lupng du dung djch HCl.
c) D& tir tir dkn du khi CH3-CH=CH2vho Brig nghiem ch3a dung djch brom.
d) Cho tiT tir bin du dung djch HzS04vAo Ang nghiem chira bat CuO, rbi sau d6 them tikp dung
djch NaOH du.
21 X, Y, Z I& Iuqt l i mu& cua ciic kim loqi nnatri, kali, bari thoh m h chc diku kien sau:

-.

Z +X
c6 chit khhi A v&c6 chit kkt tha C.
~ i &khi
t A c6 p h h img l h rnh rnhu dung djch brom vh k&ttea C khbng tan trong dung djch
HCI. C h ~ chc
n mu& X, Y, pha hqp va viit chc phuong trjnll hob h ~ minh
c hog.
CQu111 (4,O d l h )
I/ D& 5,6 lit h6n hgp khi A (dktc) gbm metan, etilen va axetilen vho dung djch chi chim 40 gam brom,
sau khi ch p h h img xtiy ra h o b t o h thu duqc 500 ml dung dich trong 66 brom c6 nbng de 0,l M. N ~ U
dem ddt chhy h o h toin 2,8 lit h6n hpp khl A (bktc) trong oxi du &hithu h p c 4,05 gam nubc.
a) ~ i &c9c
t phrrmg trinh h6a h ~ dB
c xfty ra.
b) Tinh t h b h phhn phkn t r h theo th6 tic11 m8i khi trong h8n hqp A.
21 Cho 19,6 garn h6n hgp X g8rn canxi vA canxi cacbua thc d w g h&tvdi nubc, thu d u ~ 8,96
c lit h6n
hpp khi Y (dktc).
a) Tinh kh6i lupng m6i chit cb trong h6n hlrp X.
b) Dem t o h b$ luwg h8n hqp khi Y nung nbng v6i x k thc Nj thl xhy ra hai p h h img:
C2Hz

4-

Ni,to

c2H4(1)
C2H2+ 2H2
c2H6 (2).
g thu duac hbn h q khi
~ Z g8m CzH6,
C2H4, Hz du va C2H2 du, ti kh6i c6a h6n hqp Z
H2

' t o

)

Sau p h h h
so vbi hidro b h g 8,s. D& t o h b6 luqng h8n hqp kki Z di c h m qua binh d w g dung djch brom du,
sau khi c6c p h h h g xAy ra h o h t o h thiy cbn 3,36 Iit h8n h9p khi (dktc) t11oAt ra khdi blnh. Tinh
t h h h p h h p h h t r h theo thk tich cfia m8i khi trong h8n hqp 2.

...
sb
~rAo
DVC
&
DAO
T~O
K*
THI
HQC SXNH
GI~I
THANH
PB~
-
L&'
9
HA
~01
N6m
hoc
201
2-2013
M8n
thi:
H6a
HQC
Nghy
thi:
05
-
4
-
2013
Thivi
gian
lhm
bli:
150
phut
(.t!
thi
gdm
2
trang)
Clu
I
(
3,0
diim)
I/
C~O
su
a6
phAn
img:
00
+
(Nj't
F
H,SO,(loang)
(v
+
NBOH
,
(2)
-
Fe(OH13
(GI
Q)
+ta,it"/
~ikt
:
(X)
+
H2S04
oolg)
+
(Y)
+
(G)
+
H20.
vikt
,hum,
trlnh
hoh
hpc
minh
hpa.
21
C6
chc
chit
khi
bt>i
lh
hai
nu6c
sau:
khi
C02,
khi
02,
khi
SOz.
N~U
dhg
H2SOs
d$c
hoac
CaO
cb
th&
lh
kh6
duqc
nhting
khi
nho
nbi
trCn.
GiAi
thich
@i
sao?
Clu
I1
(
4,0
dihm)
11
Neu
hi$n
tuqng
h6a
h~c
v$
vikt
chc
phuong
trinh
hoA
h~c
minh
hpa
cho
cac
thi
nghigm
sau
biy:
a)
Nh6
tu
tu
din
du
dung
djch
HF
vdo
Ang
nghiem
dpg
boi
Si02.
b)
ThPm
vAi
gipt
pllenolphtalein
vao
6ng
nghiem
chua
dung
djch
NaOH
lohg,
sau
66
them
ti$
lupng
du
dung
djch
HCl.
c)
D&
tir
tir
dkn
du
khi
CH3-CH=CH2
vho
Brig
nghiem
ch3a
dung
djch
brom.
d)
Cho
tiT
tir
bin
du
dung
djch
HzS04
vAo
Ang
nghiem
chira
bat
CuO,
rbi
sau
d6
them
tikp
dung
djch
NaOH
du.
21
X,
Y,
Z
I&
Iuqt
li
mu&
cua
ciic
kim
loqi
nnatri,
kali,
bari
thoh
mh
chc
diku
kien
sau:
Z
+
X
-.
c6
chit
khhi
A
v&
c6
chit
kkt
tha
C.
~i&t
khi
A
c6
phh
img
lh
rnh
rnhu
dung
djch
brom
vh
k&t
tea
C
khbng
tan
trong
dung
djch
HCI.
Ch~n
chc
mu&
X,
Y,
pha
hqp
va
viit
chc
phuong
trjnll
hob
h~c
minh
hog.
CQu
111
(4,O
dlh)
I/
D&
5,6
lit
h6n
hgp
khi
A
(dktc)
gbm
metan,
etilen
va
axetilen
vho
dung
djch
chi
chim
40
gam
brom,
sau
khi
ch
phh
img
xtiy
ra
hob
toh
thu
duqc
500
ml
dung
dich
trong
66
brom
c6
nbng
de
0,l
M.
N~U
dem
ddt
chhy
hoh
toin
2,8
lit
h6n
hpp
khl
A
(bktc)
trong
oxi
du
&hi
thu
hpc
4,05
gam
nubc.
a)
~i&t
c9c
phrrmg
trinh
h6a
h~c
dB
xfty
ra.
b)
Tinh
thbh phhn
phkn
trh
theo
th6
tic11
m8i
khi
trong
h8n
hqp
A.
21
Cho
19,6
garn
h6n
hgp
X
g8rn
canxi
vA
canxi
cacbua
thc
dwg
h&t
vdi
nubc,
thu
du~c
8,96
lit
h6n
hpp
khi
Y
(dktc).
a)
Tinh
kh6i
lupng
m6i
chit
cb
trong
h6n
hlrp
X.
b)
Dem
toh
b$
luwg
h8n
hqp
khi
Y
nung
nbng
v6i
xk
thc
Nj
thl
xhy
ra
hai
phh
img:
C2Hz
4-
H2
'to
)
c2H4
(1)
C2H2
+
2H2
Ni,
to
c2H6
(2).
Sau
phh
hg
thu
duac
hbn
hq~
khi
Z
g8m
CzH6,
C2H4,
Hz
du
va
C2H2
du,
ti
kh6i
c6a
h6n
hqp
Z
so
vbi
hidro
bhg
8,s.
D&
toh
b6
luqng
h8n
hqp
kki
Z
di
chm
qua
binh
dwg
dung
djch
brom
du,
sau
khi
c6c
phh
hg
xAy
ra
hoh
toh
thiy
cbn
3,36
Iit
h8n
h9p
khi
(dktc)
t11oAt
ra
khdi
blnh.
Tinh
thhh
phh
phh
trh
theo
thk
tich
cfia
m8i
khi
trong
h8n
hqp
2.
đề thi học sinh giỏi thành phố lớp 9 năm 2013 môn hóa - Người đăng: nguyenquynhanh27102000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi học sinh giỏi thành phố lớp 9 năm 2013 môn hóa 9 10 195