Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi toán 6

Được đăng lên bởi Trung Dũng
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 896 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 17/02/2014
Ngày giảng: 21/02/2014

BÀI 24
§Ò Sè 1

A . §Ò thi chän häc sinh giái líp 6 chuyªn to¸n

Bµi 1: ( 5 ®iÓm )
 39
33  21

:
 0,415 
600  9
21 3  65
 :
54 75 7 2  18,25  13 15  16 17
36
102

Bµi 2: ( 5 ®iÓm )
T×m hai sè tù nhiªn a,b tho¶ m·n ®iÒu kiÖn:
a + 2b = 48 vµ (a,b) + 3 [a,b] = 114

Bµi 3: H×nh häc ( 6 ®iÓm )
1. Cho 3 ®iÓm A,B,C th¼ng hµng vµ AB + BC =AC. §iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i?
T¹i sao?
2. Cho gãc aOb vµ tia 0c n»m gi÷a hai tia Oa vµ Ob. Od lµ tia ®èi cña tia Oc .Chøng minh
r»ng:
a. Tia Od kh«ng n»m gi÷a hai tia Oa vµ Ob.
b. Tia Ob kh«ng n»m gi÷a hai tia Oa vµ Od.

A

4
6
9
7



7. 31 7. 41 10. 41 10. 57

Bµi 4: ( 4 ®iÓm )

TÝnh tû sè

A
B

7
5
3
11
B



19. 31 19. 43 23. 43 23. 57

biÕt

ĐÁP ÁN
Bài 1:
7
0,96.
21 3
21 3 2,24 8
3

:
 
:

54 75 30 9  13 5  16 1 54 75 28
9
12
12
6

Bµi 2:
a  2b  48  a 2

;144 3 ; 3 a, b 3   a, b  3  a 3  a 6 ; a  2b  48  a  48

 a  6;12;18; 24; 30; 36; 42

a

6
12
18
b
21
18
15
(a,b)
3
6
3
[a,b]
42
36
90
(a,b) + [a,b]
129
114
273
VËy a = 12; b = 18 hoÆc a = 36 ; b = 6
Bµi 4:

24
12
12
24
84

1 4 6 9 7 1 1 
A      
5 7.31 35.41 50.41 50.57 31 57  1 1 A 5
  A B  
1 7 5 3 11 1 1  5 2 B 2
B     
2 19.31 19.43 23.43 23.57 31 57 

30
9
3
90
114

36
6
6
36
114

42
3
3
42
129

b . §Ò thi chän häc sinh giái líp 6 chuyªn to¸n

C©u 1: (6 ®iÓm) Thùc hiÖn tÝnh d·y
3  21

 17
67  56

21   3
54
18 


 :

45   5  22 44  65 65  72 
29 3 : 100  (29 3 : 0,47)
13

C©u 2: (5 ®iÓm) T×m 2 sè tù nhiªn tho¶ m·n:
- Tæng cña BSCNN vµ ¦SCLN cña 2 sè Êy lµ 174.
- Tæng cña sè nhá vµ trung b×nh céng cña 2 sè Êy lµ 57
C©u 3 : (4 ®iÓm) Cho 5 ®iÓm A, B, C, D, E trong ®ã kh«ng cã 3 ®iÓm nµo th¼ng hµng.
- Cã bao nhiªu ®o¹n th¼ng mµ mçi ®o¹n th¼ng nèi 2 trong 5 ®iÓm ®· cho.KÓ tªn c¸c ®¹on th¼ng Êy.
- Cã thÓ dùng ®îc mét ®êng th¼ng kh«ng ®i qua ®iÓm nµo trong 5 ®iÓm ®· cho mµ c¾t ®óng 5 ®o¹n
th¼ng trong c¸c ®o¹n th¼ng nãi trªn kh«ng? Gi¶i thÝch v× sao:

C©u 4 : (5 ®iÓm)
Lóc 8 giê, mét ngêi ®i xe ®¹p tõ A ®Õn B víi vËn tèc 12km /h. L¸t sau ngêi thø
2 còng ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc 20km /h. TÝnh ra hai ngêi sÏ gÆp nhau t¹i B. Ngêi thø
2 ®i ®îc nöa qu·ng ®êng AB th× t¨ng vËn tèc lªn thµnh 24km /h. V× vËy 2 ngêi gÆp
nhau c¸ch B 4 km.Hái 2 ngêi gÆp nhau lóc mÊy giê?
ĐÁP ÁN
7
Bµi 1: =
36

Bµi 2: (a,b) + [a,b] = 174 ; 3a + b = 114  b  3 ; [a,b]  3 vµ 174  3  (a,b)  3  a  3

Mµ 3a + b = 114  3a < 114  a < 38

a..
b..
(a,b)
[a,b]
T...
Ngày soạn: 17/02/2014
Ngày giảng: 21/02/2014
BÀI 24
§Ò Sè 1
A . §Ò thi chän häc sinh giái líp 6 chuyªn to¸n
Bµi 1: ( 5 ®iÓm )
Bµi 2: ( 5 ®iÓm )
T×m hai sè tù nhiªn a,b tho¶ m·n ®iÒu kiÖn:
a + 2b = 48 vµ (a,b) + 3 [a,b] = 114
Bµi 3: H×nh häc ( 6 ®iÓm )
1. Cho 3 ®iÓm A,B,C th¼ng hµng AB + BC =AC. §iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i?
T¹i sao?
2. Cho gãc aOb tia 0c n»m gi÷a hai tia Oa Ob. Od tia ®èi cña tia Oc .Chøng minh
r»ng:
a. Tia Od kh«ng n»m gi÷a hai tia Oa vµ Ob.
b. Tia Ob kh«ng n»m gi÷a hai tia Oa vµ Od.
Bµi 4: ( 4 ®iÓm ) TÝnh tû sè
B
A
biÕt
ĐÁP ÁN
Bài 1:
Bµi 2:
a
6 12 18 24 30 36 42
b 21 18 15 12 9 6 3
(a,b) 3 6 3 12 3 6 3
[a,b] 42 36 90 24 90 36 42
(a,b) + [a,b] 129 114 273 84 114 114 129
VËy a = 12; b = 18 hoÆc a = 36 ; b = 6
Bµi 4:
57.23
11
43.23
3
43.19
5
31.19
7
57.10
7
41.10
9
41.7
6
31.7
4
BA
102
17
16
36
15
1325,187
9
21
:
600
33
415,0
65
39
:
75
3
54
21
2
9
8
28
24,2
:
75
3
54
21
6
1
16
12
5
13
12
9
30
3
7
.96,0
:
75
3
54
21
42;36;30;24;18;12;6
48482;633,3,3;3144;2482
a
abaaababaaba
2
5
2
1
5
1
57
1
31
1
57.23
11
43.23
3
43.19
5
31.19
7
2
1
57
1
31
1
57.50
7
41.50
9
41.35
6
31.7
4
5
1
B
A
BA
B
A
Đề thi học sinh giỏi toán 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi toán 6 - Người đăng: Trung Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi toán 6 9 10 254