Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5

Được đăng lên bởi Hỏi Làm Gì
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI THANH
Câu 1: (2 điểm)
Cho dãy số: 27; 36; 45; 54 ...........
a) Viết thêm 3 số hạng thích hợp vào dãy trên.
b) Số hạng thứ 18 của dãy là số nào ?
Câu 2: (2 điểm)
Tìm số tự nhiên a để biểu thức sau có giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất đó là bao nhiêu ?
B = 1990 + 720 : ( a - 6)
Câu 3: (2 điểm)
1993
1994
và
.
1995
1996

So sánh phân số:
Câu 4: (2 điểm)

Tìm 2 chữ số tận cùng của kết quả dãy tính sau:
1 x 5 x 6 x 11 x 17 x 28 ...... x 118 x 1991
Câu 5: (2 điểm)
Tính:
0,2 x 317 x 7 + 0,14 x 3520 + 33,1 x 14
Câu 6: (2 điểm)
Tính giá trị biểu thức:
1
1
1
1
1
1
+
+
+
+
+ .............. +
2
6
12
20
30
90

Câu 7: (2 điểm)
Tìm x:
20%

 x + 0,4  x = 12

Câu 8: (2 điểm)
Cho

 4 + 800) : 1,6
B = (350  8 + 800) : 3,2
A = (700

Hãy cho biết giá trị của biểu thức nào lớn hơn và lớn hơn mấy lần ?
Câu 9: (2 điểm)
Hiện nay tuổi bố và tuổi con cộng lại là 50 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi sau bao
nhiêu năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con ?

Câu 10: (2 điểm)
Một cái hồ có hai vòi nước chảy vào. Vòi thứ nhất có thể chảy đầy hồ trong 2 giờ. Vòi
thứ hai có sức chảy bằng

1
vòi thứ nhất. Hỏi nếu hồ không có nước, mở hai vòi cùng một lúc
3

thì sau bao lâu hồ đầy nước ?
Câu 11: (2 điểm)
Một hình thang có diện tích 400cm 2. Biết chiều cao hình thang là 25cm và hiệu 2 đáy là
12cm. Tính đáy lớn, đáy bé của hình thang ?
Câu 12: (2 điểm)
Một số sau khi giảm 20% thì được số mới. Hỏi phải tăng thêm bao nhiêu % số mới để lại
được số ban đầu.
Câu 13: Cho tam giác OAD, đường cao

O

hạ từ đỉnh O xuống BC là 40 cm;
đường cao của hình thang IBCK
( như hình vẽ bên ) là 20 cm.
Đường cao của hình thang AIKD

B
I

C
K

là 20 cm, cạnh BC = 50cm,
cạnh AD = 100 cm.

A

D

a) Tính độ dài IK.
b) Điểm B có ở chính giữa OA; điểm C có ở chính giữa OD không ? Vì sao ?

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI THANH A
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 5 NĂM HỌC: 2012 - 2013
(Từ câu 1 đến câu 12 viết đáp số, câu 13 trình bày lời giải đầy đủ)
Đề bài
Đáp án
Bài 1: (2điểm) Tính: A= 20,11 x 17 + 20,11 + 20,11 x 82
Bài 2: (2điểm) Tìm 2 giá trị cña k là nh÷ng sè thËp ph©n, sao cho : 9,8 < k
< 9,9
Bài 3: (2điểm) Tìm y biết: 96 - 3,75 : y = 94,5
Bài 4: (2điểm) Hiện nay cha hơn con 24 tuổi, ba năm nữa tuổi con bằng

1
5

tuổi cha. Hỏi hiện nay cha bao nhiêu tuổi ?
Bài 5: (2điểm) Tìm số bị chia của 1 phép chia, biết số chia là 37, thương là
125 và có số dư là số dư lớn nhất.
Bài 6: (2điểm) Hai số thập phân có hiệu là 5,37. Nếu dời dấu phẩy của số lớn
sang trái một hàng rồi cộng với số bé ta được 11,955. Tìm 2 ...
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI THANH
Câu 1: (2 điểm)
Cho dãy số: 27; 36; 45; 54 ...........
a) Viết thêm 3 số hạng thích hợp vào dãy trên.
b) Số hạng thứ 18 của dãy là số nào ?
Câu 2: (2 điểm)
Tìm số tự nhiên a để biểu thức sau có giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất đó là bao nhiêu ?
B = 1990 + 720 : ( a - 6)
Câu 3: (2 điểm)
So sánh phân số:
1995
1993
1996
1994
.
Câu 4: (2 điểm)
Tìm 2 chữ số tận cùng của kết quả dãy tính sau:
1 x 5 x 6 x 11 x 17 x 28 ...... x 118 x 1991
Câu 5: (2 điểm)
Tính:
0,2 x 317 x 7 + 0,14 x 3520 + 33,1 x 14
Câu 6: (2 điểm)
Tính giá trị biểu thức:
2
1
+
6
1
+
12
1
+
20
1
+
30
1
+ .............. +
90
1
Câu 7: (2 điểm)
Tìm x:
20%
x + 0,4
x = 12
Câu 8: (2 điểm)
Cho A = (700
4 + 800) : 1,6
B = (350
8 + 800) : 3,2
Hãy cho biết giá trị của biểu thức nào lớn hơn và lớn hơn mấy lần ?
Câu 9: (2 điểm)
Hiện nay tuổi bố tuổi con cộng lại 50 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi sau bao
nhiêu năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con ?
Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 - Người đăng: Hỏi Làm Gì
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 9 10 593