Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THANH HÓA NĂM 20082009

Được đăng lên bởi quockhanh832
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
thanh ho¸

Kú thi chän HäC SINH GIáI TØNH
Năm học: 2008-2009
Môn thi: To¸n
LỚP : 9 THCS
Ngày thi: 28/03/2009
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
Số báo danh
…………………….
…........................

Bµi 1(4,0 ®iÓm)
Cho biÓu thøc P =
1. Rót gän P.

 x 3
x 2
9 x  
3 x  9

 

 2  x  3  x  x  x  6  : 1  x  9  .

 


2. TÝnh gi¸ trÞ cña P khi
Bµi 2(5,0 ®iÓm)
1. Gi¶i ph¬ng tr×nh:

x

2. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh:

2

3

x

10  6 3 ( 3  1)
62 5 

5



.



 3x  2 x 2  15 x  56  8 0 .

 ( x 2  1)( y 2  1) 10
.

 ( x  y)( xy  1) 3

Bµi 3 (3,0 ®iÓm)
Cho x, y, z lµ c¸c sè nguyªn tho¶ m·n:
Chøng minh: x + y + z chia hÕt cho 27.

( x  y )( y  z )( z  x)  x  y  z .

Bµi 4 (6,0 ®iÓm)
1. Cho tø gi¸c ABCD néi tiÕp ®êng trßn (O) t©m O. Gäi I lµ giao ®iÓm cña AC vµ
BD. BiÕt ®êng trßn (K) t©m K ngo¹i tiÕp  IAD c¾t c¸c c¹nh AB, CD cña tø gi¸c lÇn
lît t¹i E vµ F (E  A, F  D). §êng th¼ng EF c¾t AC, BD lÇn lît t¹i M, N.
a) Chøng minh tø gi¸c AMND néi tiÕp ®îc trong mét ®êng trßn.
b) Chøng minh KI  BC.
2. Cho tam gi¸c ABC c©n t¹i A vµ cã gãc A b»ng 360 . TÝnh tØ sè AB .
BC
Bµi 5 (2,0 ®iÓm)
Cho a, b, c lµ c¸c sè d¬ng vµ cã tæng b»ng 1. Chøng minh r»ng:
19b 3  a 3 19c 3  b 3 19a 3  c 3


3 .
ba  5b 2
cb  5c 2
ac  5a 2

Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
thanh ho¸
§¸p ¸n ®Ò chÝnh thøc
(Gåm cã 4 trang)
Bµi

HÕt
Kú thi chän HäC SINH GIáI TØNH
Năm học: 2008-2009
Môn thi: To¸n
LỚP : 9 THCS
Ngày thi: 28/03/2009

§¸p ¸n vµ híng dÉn chÊm

§iÓm

Bµi1 1. (3®)
4®

 x 0  x 0
 
§K x 2  x 4
 
 x 9  x 9
 

0,5

0,5

 3 x
  x 3 x
x 2
9 x
:
P 


  x 9
x

2
3

x
(
x

2
)(
3

x
)

 
(3 

x )(3 

x )  ( x  2) x  2)  9  x
( x  2)(3 

9 xx 4 9x
( x  2)(3 

x)

x 4
( x  2)(3 


1,0

x 3 x
x 9

1,0

x ( x  3)
( x  3)( x  3)

x ( x  3)

:

x ) ( x  3)( x  3)

( x  2)( x  2)
x ( x  2)

2. (1®)

Ta cã :

:

x)

:






3

x





x 2
x



x2 x
x

10  6 3 ( 3  1)
62 5 

5

( 3  1)( 3  1)
5 1 

5

3



2 .

( 3  1) 3 ( 3  1)
( 5  1) 2 

khi ®ã

P

0,5

5

2 2
2

1  2

Bµi2 1. (2®). Khai triÓn vµ rót gän ta cã:
5®
VT = x4 + 12x3 + 13x2 - 138x + 120
= (x4 + 6x3 - 15x2) + (6x3 + 36x2 - 90x) - (8x2 + 48x - 120)
= x2 (x2 + 6x - 15) + 6x (x2+ 6x - 15) - 8(x2+6x-15)
= (x2 + 6x - 15) (x2 + 6x - 8).
VËy ph¬ng tr×nh ®· cho viÕt thµnh: (x2 + 6x - 15) (x2 + 6x - 8) = 0
*Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh: x2 + 6x - 15 = 0 vµ x2 + 6x - 8 = 0 ...
Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
thanh ho¸
ĐỀ CHÍNH THỨC
Kú thi chän HäC SINH GIáI TØNH
Năm học: 2008-2009
Môn thi: To¸n
LỚP : 9 THCS
Ngày thi: 28/03/2009
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Bµi 1(4,0 ®iÓm)
Cho biÓu thøc P =
9
93
1:
6
9
3
2
2
3
x
x
xx
x
x
x
x
x
.
1. Rót gän P.
2. TÝnh gi¸ trÞ cña P khi
5526
)13(3610
3
x
.
Bµi 2(5,0 ®iÓm)
1. Gi¶i ph¬ng tr×nh:
08561523
22
xxxx
.
2. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh:
3)1)((
10)1)(1(
22
xyyx
yx
.
Bµi 3 (3,0 ®iÓm)
Cho x, y, z lµ c¸c sè nguyªn tho¶ m·n:
zyxxzzyyx ))()((
.
Chøng minh: x + y + z chia hÕt cho 27.
Bµi 4 (6,0 ®iÓm)
1. Cho tø gi¸c ABCD néi tiÕp ®êng trßn (O) t©m O. Gäi I lµ giao ®iÓm cña AC
BD. BiÕt ®êng trßn (K) t©m K ngo¹i tiÕp
IAD c¾t c¸c c¹nh AB, CD cña tø gi¸c lÇn
lît t¹i E vµ F (E
A, F
D). §êng th¼ng EF c¾t AC, BD lÇn lît t¹i M, N.
a) Chøng minh tø gi¸c AMND néi tiÕp ®îc trong mét ®êng trßn.
b) Chøng minh KI
BC.
2. Cho tam gi¸c ABC c©n t¹i A vµ cã gãc A b»ng 36
0
. TÝnh tØ sè
BC
AB
.
Bµi 5 (2,0 ®iÓm)
Cho a, b, c lµ c¸c sè d¬ng vµ cã tæng b»ng 1. Chøng minh r»ng:
.
HÕt
Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
thanh ho¸
§¸p ¸n ®Ò chÝnh thøc
(Gåm cã 4 trang)
Kú thi chän HäC SINH GIáI TØNH
Năm học: 2008-2009
Môn thi: To¸n
LỚP : 9 THCS
Ngày thi: 28/03/2009
Bµi §¸p ¸n vµ híng dÉn chÊm §iÓm
Số báo danh
…………………….
…........................
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THANH HÓA NĂM 20082009 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THANH HÓA NĂM 20082009 - Người đăng: quockhanh832
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THANH HÓA NĂM 20082009 9 10 250