Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG 12 Hóa 1415

Được đăng lên bởi Myduyen Pham
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
Năm học: 2014-2015
Môn thi :
HÓA HỌC
Thời gian:
180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi:
10/10/2014
(Đề thi có 02 trang, gồm 05 câu)

Câu I. (4,0 điểm)
1. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron ở phân lớp s là 7.
a) Viết cấu hình electron của nguyên tử X; cho biết số electron độc thân của nguyên tử X ở trạng
thái cơ bản.
b) Tinh thể kim loại X có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện, cạnh bằng 0,362 (nm).Khối
lượng riêng của kim loại X là 8960 kg/m3.Tính thể tích của các nguyên tử trong một tế bào đơn vị
(ô mạng cơ sở) và phần trăm thể tích của tế bào đơn vị bị chiếm bởi các nguyên tử. Xác định tên
nguyên tố X. (Cho hằng số Avogađro NA = 6,022.1023 mol-1)
2. Cho các dung dịch riêng biệt sau: AlCl3 , ZnCl 2 , FeCl3 , NH 4Cl, KCl, CuCl 2 .Bằng phương pháp
hóa học phân biệt các dung dịch trên.Viết phương trình hóa học của các phản ứng (nếu có).
3. Chất A là hợp chất có thành phần nguyên tố chỉ gồm nitơ và hydro. Chất A được sử dụng làm
nhiên liệu cho tên lửa. Ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, một thể tích hơi A có khối lượng
bằng khối lượng của cùng một thể tích khí oxi.
a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A và cho biết trạng thái lai hóa của nguyên
tử nitơ trong A.
b) Viết phương trình phản ứng của A với các dung dịch HCl, HNO2, AgNO3.
4. Tính năng lượng ion hóa các nguyên tử hydro (H), và các ion He +, Li2+, Be3+.Năng lượng ion
hóa của hạt nào lớn nhất. Biết năng lượng của electron trong nguyên tử H, ion dạng H tính bằng
Z2
công thức: En = -13,6. 2 (eV), với n là số lượng tử chính, Z là số đơn vị điện tích hạt nhân.
n

Câu II. (4,0 điểm)
1. Dung dịch CH3COOH 0,1M (ở 250C có Ka = 1,75 . 10-5).
a) Tính pH, độ điện li α của dung dịch.
b) Tính pH của dung dịch hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M.
0
0
0
0
0
2. Cho: E Ag+ /Ag = 0,80V; E AgI/Ag, I- = -0,15V; E 3+  = 1,26V; E 3+ = -0,037V; E
Au

/Au

Fe

/Fe

=
Fe2+ /Fe

-0,440V.

a) Lập sơ đồ pin điện hóa,trong đó xảy ra sự oxi hoá ion Fe 2+ thành ion Fe3+ và ion Au3+ bị khử
thành ion Au+. Viết các phương trình phản ứng xảy ra trên mỗi điện cực và trong pin khi pin hoạt
động.
b) Tính sức điện động chuẩn của pin và hằng số cân bằng của phản ứng xảy ra trong pin này.
c) Thiết lập một sơ đồ pin để xác định tích số tan của AgI. Viết các phương trình phản ứng xảy ra
trên mỗi điện cực, trong pin. Xác định tích số tan của AgI, tính độ tan mol/l
ở 25oC của AgI trong ...
t
A
B
C
mol/l
(h)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
QUẢNG NAM Năm học: 2014-2015
Môn thi : HÓA HỌC
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 10/10/2014
(Đề thi có 02 trang, gồm 05 câu)
Câu I. (4,0 điểm)
1. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron ở phân lớp s là 7.
a) Viết cấu hình electron của nguyên tử X; cho biết số electron độc thân của nguyên tử X ở trạng
thái cơ bản.
b) Tinh thể kim loại X kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện, cạnh bằng 0,362 (nm).Khối
lượng riêng của kim loại X 8960 kg/m
3
.Tính thể tích của các nguyên tử trong một tế bào đơn vị
mạng sở) phần trăm thể tích của tế bào đơn vị bị chiếm bởi các nguyên tử. Xác định tên
nguyên tố X. (Cho hằng số Avogađro N
A
= 6,022.10
23
mol
-1
)
2. Cho các dung dịch riêng biệt sau:
3 2 3 4 2
AlCl , ZnCl , FeCl , NH Cl, KCl, CuCl
.Bằng phương pháp
hóa học phân biệt các dung dịch trên.Viết phương trình hóa học của các phản ứng (nếu có).
3. Chất A là hợp chất có thành phần nguyên tố chỉ gồm nitơ và hydro. Chất A được sử dụng làm
nhiên liệu cho tên lửa. cùng điều kiện về nhiệt độ áp suất, một thể tích hơi A khối lượng
bằng khối lượng của cùng một thể tích khí oxi.
a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A cho biết trạng thái lai hóa của nguyên
tử nitơ trong A.
b) Viết phương trình phản ứng của A với các dung dịch HCl, HNO
2
, AgNO
3
.
4. Tính năng lượng ion hóa các nguyên tử hydro (H), các ion He
+
, Li
2+
, Be
3+
.Năng lượng ion
hóa của hạt nào lớn nhất. Biết năng lượng của electron trong nguyên tử H, ion dạng H tính bằng
công thức: E
n
=
2
2
Z
-13,6.
n
(eV), với n là số lượng tử chính, Z là số đơn vị điện tích hạt nhân.
Câu II. (4,0 điểm)
1. Dung dịch CH
3
COOH 0,1M (ở 25
0
C có K
a
= 1,75 . 10
-5
).
a) Tính pH, độ điện li α của dung dịch.
b) Tính pH của dung dịch hỗn hợp gồm CH
3
COOH 0,1M và CH
3
COONa 0,1M.
2.
0 0 0 0
0
-
+
3+ 2+
3+
AgI/Ag, I
Ag /Ag
Fe /Fe Fe /Fe
Au /Au
= 0,80V; = -0,15V; = 1,26V; = -0,037V; = -0,440V.
Cho: E E E E E
a) Lập đồ pin điện hóa,trong đó xảy ra sự oxi hoá ion Fe
2+
thành ion Fe
3+
ion Au
3+
bị khử
thành ion Au
+
. Viết các phương trình phản ứng xảy ra trên mỗi điện cực trong pin khi pin hoạt
động.
b) Tính sc đin đng chun ca pin và hng s cân bng ca phn ng xảy ra trong pin này.
c) Thiết lập một sơ đồ pin để xác định tích số tan của AgI. Viết các phương trình phản ứng xảy ra
trên mỗi điện cực, trong pin. Xác định tích số tan của AgI, tính độ tan ở 25
o
C của AgI trong nước.
3. Cho phản ứng: 2X (k)→ 2Y (k) + Z (k) (1)
Mỗi đường cong trong đồ thị của hình bên biểu thị sự thay đổi nồng
độ mol của từng chất khí của phản ứng (1) theo thời gian (t). Đường
nào ứng với sự phụ thuộc nồng độ của khí Z vào thời gian? Vì sao?
4. Cho phản ứng: CCl
3
COOH
CHCl
3
+ CO
2
(1)
Ở 44
0
C có hằng số tốc độ phản ứng k
1
= 2,19.10
-7
s
-1
; ở 100
0
C có hằng số
tốc độ phản ứng k
2
= 1,32.10
-3
s
-1
. Tính hệ số nhiệt độ và năng lượng hoạt
hóa của phản ứng (1). Biết rằng cứ tăng 10
0
C thì tốc độ phản ứng tăng γ lần.
Cho R = 8,314 J.mol
–1
.K
–1
.
Câu III (3,0 điểm)
1. Đin phân 200 ml dung dch A gm Cu(NO
3
)
2
và NaCl (vi đin cc trơ, có màng ngăn ) đến khi nước bắt
đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng. Ở anot thu được 0,896 lít khí (ở đktc), dung dịch sau điện
phân hòa tan vừa hết 0,81 g ZnO. Tính nồng độ mol các chất tan trong dung dịch A.
( Giả sử hiệu suất điện phân 100% ).
Trang 1 / 2
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi HSG 12 Hóa 1415 - Trang 2
Đề thi HSG 12 Hóa 1415 - Người đăng: Myduyen Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi HSG 12 Hóa 1415 9 10 654