Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG cấp trường môn Vật Lý

Được đăng lên bởi Khanh Ngoc Bui
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
MÔN: VẬT LÝ 11

ĐỀ 1

Thời gian: 150 phút
Trường THPT Cẩm Bình
Bài 1:

A

Một cái nêm khối lượng M = 2m có dạng như
hình vẽ. Biết góc  = 300. Vật nhỏ khối lượng m
trượt không vận tốc ban đầu, không ma sát từ đỉnh
A trên mặt AB.

m

M



a/ Cố định nêm, tính gia tốc của m. Lấy g = 9,8
m/s2.

B

b/ Nêm có thể trượt không ma sát trên mặt sàn
ngang. Tính gia tốc của nêm.
Bài 2:
Một bình thép kín có thể tích V được nối với một bơm hút khí. Áp suất ban đầu
V
20

của khí trong bình là 760 mmHg. Dung tích tối đa mỗi lần bơm hút là Vb =

.

Hỏi phải bơm hút tối thiểu bao nhiêu lần để áp suất của khí trong bình thấp hơn 5
mmHg ? Coi nhiệt độ không đổi trong quá trình bơm.
Bài 3:
Trong mạch điện trên hình vẽ, khi đóng khóa K,
hiệu

R1
E, r

R2
K

C

điện thế ổn định trên tụ điện là U1 = 27V. Hãy tìm suất
điện động của nguồn và xác định hiệu điện thế ổn định
U2 trên
tụ sau khi ngắt khóa K. Biết r = R1 = R, R2= 2R, R3= 3R

Bài 4:
TaiLieu.VN

Page 1

R3

Một giọt dầu nằm lơ lửng trong điện trường của một tụ điện phẳng. Đường
kính giọt dầu là 1mm, khối lượng riêng của dầu là 800kg/m3. Hiệu điện thế giữa 2
bản tụ là 220V, khoảng cách giữa 2 bản tụ là 2cm Bỏ qua lực đẩy ácimet của
không khí. Lấy g =10m/s2
a/ Tính điện tích của giọt dầu.
b/ Nếu đột nhiên hiệu điện thế đổi dấu:
+ Hiện tượng xảy ra như thế nào?
+ Tính thời gian giọt dầu rơi xuống bản dưới, biết lúc
đầu giọt dầu ở chính giữa 2 bản
------------------------ HẾT --------------------------

Chú ý:

- Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG MÔN VẬT LÝ 11
TaiLieu.VN

Page 2

NĂM HỌC 2010-2011

N

BÀI 1.(4đ)
a/ Gia tốc của m: a = g.sin  = 9,8.sin300 = 4,9 m/s2.

Fq

(2,5đ)
a

O

P

N’

b/ Xét m trong HQC gắn với nêm:
N = mg.cos  - Fq.sin  = mg.cos  - ma.sin 

(0,5đ)

a là gia tốc của nêm
Xét chuyển động của nêm trong HQC O:
N’sin  = 2ma; mà N = N’

(0,5đ)

=> (mg.cos  - ma.sin  ). sin  = 2ma => g. cos  sin  = (sin2  + 2).a
=>

a

g . sin 2
2(sin 2   2)

Thay số được: a  1,886 m/s2.

(0,5đ)

BÀI 2. ( 2đ)
Sau mỗi lần bơm hút, thể tích khí trong bình dãn từ V đến V+Vb.
Do T không đổi => áp dụng ĐL Bôi lơ Mariôt cho từng lần bơm
Lần bơm hút thứ 1:

pV
p1 (V  Vb )  pV  p1 
V  Vb

Lần bơm hút thứ 2:

p 2 (V  Vb )  p1V  p 2 

Lần bơm hút thứ n: p n 

TaiLieu.VN

pV 2
(V  Vb ) 2

(1đ)
...........

(0,5đ)

V
pV n
pV n
p
n

(
V

V
)

 (1  b ) n 
b
n
pn
V
pn
(V  Vb )

Page 3

Thay số, lấy logarit ta được:...
ĐỀ 1
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
MÔN: VẬT LÝ 11
Thời gian: 150 phút
Trường THPT Cẩm Bình
Bài 1:



 !
"# $%&'()#%*+&,
-".-
%/0&1)2%3%4567)8
/*
$/9:"#%*".*;
%<2%3%


Bài 2:
$=>2:2&?$@A2B>*(5$%&'(
3%2"C$;DEFG(2&%H'$@A;
$


V

F!>I$@A:($%C('&:>*(53%2"C$5>@J
FK0CL&#&M"CN("$@
Bài 3:
<"C&L")&%O)
L(
&LM&1"P&L;Q
R
DFS6*(5
&L&3%(T;U&1L(&LM&1
Q
"
P*%(V%O"W
R
W)W
W)W
W
Bài 4X
<%4Y(9 Page 1
-
Z)"
W
W
W
R
0
O
Đề thi HSG cấp trường môn Vật Lý - Trang 2
Đề thi HSG cấp trường môn Vật Lý - Người đăng: Khanh Ngoc Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi HSG cấp trường môn Vật Lý 9 10 12