Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG hóa học lớp 9 tỉnh Thanh Hóa năm học 2013-2015

Được đăng lên bởi nhuvan412
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 879 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
ĐỀ CHÍNH THỨC
Số báo danh
…………………….

KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
Năm học: 2013-2014
Môn thi: HÓA HỌC
Lớp 9 -THCS
Ngày thi: 21/03/2014
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi này có 10 câu, gồm 02 trang

Câu 1: (2,0 điểm)
1. Viết các phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ sau (mỗi mũi tên ứng với một phương trình
hóa học):
( 4)
( 2)
( 3)
( 5)
( 6)
(7)
(1) 



 




 
Na
Na2O
NaOH
NaHCO3
Na2CO3
NaCl
Na
(8)


CH3COONa
CH4
2. Hỗn hợp khí A chứa Cl2 và O2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Tính % thể tích, % khối lượng
của mỗi khí trong A, tỉ khối hỗn hợp A so với H2 và khối lượng của 6,72 lít hỗn hợp khí A ở đktc.
Câu 2: (2,0 điểm)
1. Nung nóng dây sắt trong không khí, phản ứng xong cho sản phẩm vào dung dịch HCl vừa
đủ. Sau đó cho toàn bộ vào NaOH. Viết phương trình hóa học xảy ra.
2. Khi làm lạnh 900g dung dịch NaCl bão hoà ở 90oC về 0oC thì có bao nhiêu gam tinh thể
NaCl khan tách ra, biết SNaCl (90oC) = 50g và SNaCl (0oC) = 35g.
Câu 3: (2,0 điểm)
1. Nhiệt phân một lượng MgCO3 trong một thời gian, được chất rắn A và khí B. Cho khí B hấp
thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH được dung dịch C. Dung dịch C tác dụng với BaCl 2 và với KOH.
Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư được khí B và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D được muối
khan E. Điện phân E nóng chảy được kim loại M. Xác định các chất và viết phương trình hóa học xảy
ra.
2. Độ dinh dưỡng của phân đạm là % khối lượng N có trong lượng phân bón đó. Hãy tính độ
dinh dưỡng của một loại phân đạm ure làm từ (NH2)2CO có lẫn 10% tạp chất trơ.
Câu 4: (2,0 điểm)
1. Hãy chọn 4 chất rắn khác nhau, để khi cho lần lượt mỗi chất đó tác dụng với dung dịch HCl
ta thu được 4 chất khí khác nhau. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
2. Hoà tan a gam hỗn hợp kim loại R (hoá trị II) vào dung dịch HCl được dung dịch X. Để
trung hoà vừa hết X cần dùng 64 gam NaOH 12,5%. Phản ứng tạo dung dịch Y chứa 4,68% khối
lượng NaCl và 13,3% khối lượng RCl2. Cho tiếp lượng dư NaOH vào Y lọc kết tủa tạo thành, đem
nung đến khối lượng không đổi được 14 gam chất rắn. Xác định tên của kim loại R.
Câu 5: (2,0 điểm)
1. Nung 13.4 gam muối cacbonnat của kim loại M hoá trị II, thu được 6,8 gam một chất rắn và
khí A. Cho A hấp thụ hết vào 75ml dd NaOH 1M được dung dịch B. Tính khối lượng muối trong dung
dịch B.
2. Cho một lượng bột CaCO 3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85%, sau phản ứng thu
được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,195%. Thêm vào X một lượng bột M...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
ĐỀ CHÍNH THỨC
KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
Năm học: 2013-2014
Môn thi: HÓA HỌC
Lớp 9 -THCS
Ngày thi: 21/03/2014
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi này có 10 câu, gồm 02 trang
Câu 1: (2,0 điểm)
1. Viết các phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ sau (mỗi mũi tên ứng với một phương trình
hóa học):
Na
)1(
Na
2
O
)2(
NaOH
)3(
NaHCO
3
)4(
Na
2
CO
3
)5(
NaCl
)6(
Na
)7(
CH
3
COONa
)8(
CH
4
2. Hỗn hợp khí A chứa Cl
2
và O
2
có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Tính % thể tích, % khối lượng
của mỗi khí trong A, tỉ khối hỗn hợp A so với H
2
và khối lượng của 6,72 lít hỗn hợp khí A ở đktc.
Câu 2: (2,0 điểm)
1. Nung nóng dây sắt trong không khí, phản ứng xong cho sản phẩm vào dung dịch HCl vừa
đủ. Sau đó cho toàn bộ vào NaOH. Viết phương trình hóa học xảy ra.
2. Khi làm lạnh 900g dung dịch NaCl bão hoà 90
o
C v 0
o
C thì bao nhiêu gam tinh thể
NaCl khan tách ra, biết S
NaCl
(90
o
C) = 50g và S
NaCl
(0
o
C) = 35g.
Câu 3: (2,0 điểm)
1. Nhit phân một lượng MgCO
3
trong một thời gian, được chất rắn A và khí B. Cho khí B hấp
thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH được dung dịch C. Dung dịch C tác dụng với BaCl
2
với KOH.
Cho A tác dụng với dung dịch HCl được khí B dung dịch D. cạn dung dịch D được muối
khan E. Điện phân E nóng chảy được kim loại M. Xác định các chất và viết phương trình hóa học xảy
ra.
2. Độ dinh dưỡng của phân đạm % khối lượng N trong lượng phân bón đó. Hãy tính độ
dinh dưỡng của một loại phân đạm ure làm từ (NH
2
)
2
CO có lẫn 10% tạp chất trơ.
Câu 4: (2,0 điểm)
1. Hãy chọn 4 chất rắn khác nhau, để khi cho lần lượt mỗi chất đó tác dụng với dung dịch HCl
ta thu được 4 chất khí khác nhau. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
2. Hoà tan a gam hỗn hợp kim loại R (hoá trị II) vào dung dịch HCl được dung dịch X. Để
trung hoà vừa hết X cần dùng 64 gam NaOH 12,5%. Phản ứng tạo dung dịch Y chứa 4,68% khối
lượng NaCl 13,3% khối lượng RCl
2
. Cho tiếp lượng NaOH vào Y lọc kết tủa tạo thành, đem
nung đến khối lượng không đổi được 14 gam chất rắn. Xác định tên của kim loại R.
Câu 5: (2,0 điểm)
1. Nung 13.4 gam muối cacbonnat của kim loại M hoá trị II, thu được 6,8 gam một chất rắn và
khí A. Cho A hấp thụ hết vào 75ml dd NaOH 1M được dung dịch B.nh khối lượng muối trong dung
dịch B.
2. Cho một lượng bột CaCO
3
tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85%, sau phản ứng thu
được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại 24,195%. Thêm vào X một lượng bột MgCO
3
khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y trong đó nồng độ HCl còn lại
21,11%. Tính nồng độ % của các muối có trong dung dịch Y.
Câu 6: (2,0 điểm)
Hợp chất A chứa C, H, O khối lượng mol phân tử nhỏ hơn khối lượng mol phân tử của glucozo. Để
đốt cháy hoàn toàn a (g) A cần 0,896 lít O
2
(đktc). Sản phẩm cháy dẫn vào bình đựng dung dịch NaOH
dư thấy khối lượng bình tăng 1,9 gam. Xác định công thức phân tử của A.
Câu 7: (2,0 điểm)
1. tả hiện tượng và viết phương trình hoá học giải thích thí nghiệm cho một mẩu kim loại
Natri vào ống nghiệm chứa dung dịch đồng(II) sunfat.
2. Chọn các chất X
1
, X
2
, X
3
...X
20
(có thể trùng lặp giữa các phương trình) để hoàn thành các
phương trình hóa học sau:
Trang 1
Số báo danh
…………………….
Đề thi HSG hóa học lớp 9 tỉnh Thanh Hóa năm học 2013-2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi HSG hóa học lớp 9 tỉnh Thanh Hóa năm học 2013-2015 - Người đăng: nhuvan412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi HSG hóa học lớp 9 tỉnh Thanh Hóa năm học 2013-2015 9 10 375