Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG môn Hóa học lớp 12 THPT

Được đăng lên bởi tohoasinhtd-db
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2011-2012
Khoá ngày 14 tháng 02 năm 2012
Môn thi: HOÁ HỌC
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)
(Đề thi có 02 trang, gồm 06 câu)

Câu 1. (4,0 điểm)
1. Dùng thuốc thử duy nhất là phenolphtalein, hãy trình bày cách nhận biết các hợp chất
trong dung dịch của mỗi chất sau bằng phương pháp hoá học: NaCl, NaHSO4, CaCl2, AlCl3,
FeCl3, Na2CO3. Viết các phương trình phản ứng xảy ra dạng ion.
2. Một hỗn hợp 3 muối rắn gồm MgCl 2, KCl, AlCl3. Nêu phương pháp hoá học để tách
riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
3. Cho m gam Na vào 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và AlCl 3 0,4M thu được
(m - 3,995) gam kết tủa.
a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính giá trị m.
Câu 2. (4,0 điểm)
1. Mô tả hiện tượng, viết phương trình phản ứng xảy ra dạng ion rút gọn trong các thí
nghiệm sau:
a) Cho dung dịch Fe2(SO4)3 vào bình chứa dung dịch KI trộn với hồ tinh bột.
b) Thêm dung dịch amoni sunfat vào bình đựng dung dịch natri aluminat rồi đun nhẹ.
c) Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4.
d) Cho C6H5OH vào dung dịch FeCl3.
2. Cho hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe, Cu và Al tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau khi kết thúc
phản ứng cho tiếp dung dịch HCl và đun nóng đến khi hỗn hợp khí Y ngừng thoát ra. Lọc và tách cặn rắn
C. Cho Y hấp thụ từ từ vào dung dịch Ca(OH) 2 dư, thì thu được kết tủa. Cho C tác dụng hết với dung dịch
axit HNO3 đặc, nóng, dư thu được một chất khí duy nhất. Sục khí này vào dung dịch NaOH.

Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
3. Trộn CuO với một oxit kim loại M hoá trị II với số mol tương ứng theo tỉ lệ mol 1: 2,
được hỗn hợp A. Cho một luồng H 2 dư đi qua 2,4 gam A nung nóng thu được hỗn hợp B. Để hoà
tan hết B cần 40ml dung dịch HNO3 2,5M và thu được khí NO duy nhất. Xác định kim loại M.
Câu 3. (2,0 điểm)
1. Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam một sunfua kim loại có công thức RS trong lượng oxi dư.
Chất rắn thu được sau phản ứng đem hoà tan trong một lượng vừa đủ dung dịch HNO 3 37,8%.
Nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được là 41,72%. Khi làm lạnh dung dịch này thì
thoát ra 8,08 gam muối rắn (T). Lọc tách muối rắn thấy nồng độ phần trăm của muối trong dung
dịch là 34,7%. Xác định công thức của sunfua kim loại và (T).
2. Chia hỗn hợp rắn A gồm kim loại M và một oxit của kim loại đó thành ba phần bằng
nhau, mỗi phần nặng 59,08 gam. Phần thứ nhất hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HCl, thu được
4,48 lít khí hiđro; p...
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2011-2012
Khoá ngày 14 tháng 02 năm 2012
Môn thi: HOÁ HỌC
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)
(Đề thi có 02 trang, gồm 06 câu)
Câu 1. (4,0 điểm)
1. Dùng thuốc thử duy nhất phenolphtalein, hãy trình bày cách nhận biết các hợp chất
trong dung dịch của mỗi chất sau bằng phương pháp hoá học: NaCl, NaHSO
4
, CaCl
2
, AlCl
3
,
FeCl
3
, Na
2
CO
3
. Viết các phương trình phản ứng xảy ra dạng ion.
2. Một hỗn hợp 3 muối rắn gồm MgCl
2
, KCl, AlCl
3
. Nêu phương pháp hoá học đ tách
riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
3. Cho m gam Na vào 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M AlCl
3
0,4M thu được
(m - 3,995) gam kết tủa.
a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính giá trị m.
Câu 2. (4,0 điểm)
1. tả hiện tượng, viết phương trình phản ứng xảy ra dạng ion rút gọn trong các thí
nghiệm sau:
a) Cho dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
vào bình chứa dung dịch KI trộn với hồ tinh bột.
b) Thêm dung dịch amoni sunfat vào bình đựng dung dịch natri aluminat rồi đun nhẹ.
c) Cho từ từ đến dư dung dịch NH
3
vào dung dịch CuSO
4
.
d) Cho C
6
H
5
OH vào dung dịch FeCl
3
.
2. Cho hỗn hợp X gồm FeCO
3
, Fe, Cu và Al tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau khi kết thúc
phản ứng cho tiếp dung dịch HCl đun nóng đến khi hỗn hợp khí Y ngừng thoát ra. Lọc tách cặn rắn
C. Cho Y hấp thụ từ từ vào dung dịch Ca(OH)
2
, thì thu được kết tủa. Cho C tác dụng hết với dung dịch
axit HNO
3
đặc, nóng, dư thu được một chất khí duy nhất. Sục khí này vào dung dịch NaOH.
Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
3. Trộn CuO với một oxit kim loại M hoá trị II với số mol tươngng theo tỉ lệ mol 1: 2,
được hỗn hợp A. Cho một luồng H
2
dư đi qua 2,4 gam A nung nóng thu được hỗn hợp B. Để hoà
tan hết B cần 40ml dung dịch HNO
3
2,5M và thu được khí NO duy nhất. Xác định kim loại M.
Câu 3. (2,0 điểm)
1. Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam một sunfua kim loại công thức RS trong lượng oxi dư.
Chất rắn thu được sau phản ứng đem hoà tan trong một lượng vừa đ dung dịch HNO
3
37,8%.
Nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được là 41,72%. Khi làm lạnh dung dịch này thì
thoát ra 8,08 gam muối rắn (T). Lọc tách muối rắn thấy nồng độ phần trăm của muối trong dung
dịch là 34,7%. Xác định công thức của sunfua kim loại và (T).
2. Chia hỗn hợp rắn A gồm kim loại M một oxit của kim loại đó thành ba phần bằng
nhau, mỗi phần nặng 59,08 gam. Phần thứ nhất hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HCl,
thu được
4,48 lít khí hiđro;
phần thứ hai hoà tan hoàn toàn vào lượng dung dịch của hỗn hợp
NaNO
3
H
2
SO
4
thu được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, biết oxit kim loại không tạo khí); phần
thứ ba đem nung nóng rồi cho tác dụng với khí hiđro dư cho đến khi được một kim loại duy nhất,
hoà tan hết kim loại này bằng ớc cường toan thì 17,92 lít khí NO thoát ra. Các thể tích khí
đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Hãy tính khối lượng nguyên tử, cho biết tên của kim loại M và công thức oxit trong hỗn hợp A.
Câu 4. (4,0 điểm)
1. Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau:
Y + NaOH
Z + C + F + H
2
O
Z + NaOH
CH
4
+ … (Biết tỉ lệ là n
Z
: n
NaOH
= 1 : 2)
C + [Ag(NH
3
)
2
]OH
D + Ag...
D + NaOH
E + ...
E + NaOH
CH
4
+...
F + CO
2
+ H
2
O
C
6
H
5
OH + ... .
Trang 1/8
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi HSG môn Hóa học lớp 12 THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi HSG môn Hóa học lớp 12 THPT - Người đăng: tohoasinhtd-db
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi HSG môn Hóa học lớp 12 THPT 9 10 542