Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG môn Sinh học lớp 10

Được đăng lên bởi binlanh77
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT THỌ XUÂN 4

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN SINH HỌC KHỐI 10

(Thời gian làm bài :90 phút)

Họ và tên:……………....................................………Số báo danh:..............…
Câu 1: (3 điểm) So sánh quá trình hô hấp và quá trình quang hợp?
Câu 2: (4 điểm) So sánh quá trình nguyên phân và quá trình giảm phân?
Câu 3: (4 điểm) Phân biệt môi trường nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục? Quần thể vi
khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục sinh trưởng như thế nào?
Câu 4: (3 điểm) Một phân tử ADN dài 5100A0, có tỉ lệ A:G = 2:3. Tính:
a. Số lượng và tỉ lệ % từng loại nu của gen.
b. Gen sao mã một số lần đã tạo ra 4 gen con. Tính số nucleotit từng loại môi trường đã cung
cấp cho quá trình nhân đôi nói trên.
c. Khối lượng phân tử của phân tử ADN trên.
Câu 5: (2 điểm) Giả sử vi khuẩn E. coli cứ 1 giờ thì phân chia tế bào hai lần. Số tế bào trong
dịch nuôi cấy ban đầu là 106 tế bào. Tính:
a. Thời gian thế hệ của chủng vi khuẩn E. coli nói trên.
b. Số tế bào con trong dịch nuôi cấy sau 3 giờ.
Câu 6: (4 điểm) Ở người có bộ NST 2n = 46. Một tế bào sinh dục của người đang ở kì trung
gian.
a. Xác định số NST kép và số tâm động có trong tế bào?
b. Số NST kép ở kì đầu I là bao nhiêu?
c. Số NST kép ở mỗi cực của tế bào ở kì sau I là bao nhiêu?
d. Số NST đơn và số tâm động trong mỗi tế bào ở kì sau II là bao nhiêu?
------------------------HẾT-------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN SINH HỌC KHỐI 10
(Thời gian làm bài :90 phút)

Câu 1: (3 điểm) So sánh được các tiêu chí:
- Khái niệm, nơi xảy ra, phương trình tổng quát, nguyên liệu, sản phẩm, đối tượng, thời gian
xảy ra.
Câu 2: (4 điểm) So sánh được các tiêu chí:
- Loại tế bào, số lần phân bào, số tế bào con tạo ra và bộ NST, tiếp hợp và trao đổi chéo, số
hàng NST xếp trên mặt phẳng xích đạo, vai trò, ý nghĩa.
Câu 3: (4 điểm)
- Phân biệt được môi trường nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục.
- Nêu được đặc điểm 4 pha trong nuôi cấy không liên tục.
Câu 4: (3 điểm)
a. A = T = 20% = 600 nu.
G = X = 30% = 900 nu.
b. k = 2.
A’ = T’ = 1800 nu.
G’ = X’ = 2700 nu.
c. M = 9.105 đvC.
Câu 5: (2 điểm)
a. g = 30.
b. N = 64.106.
Câu 6: (4 điểm)
a. 46.
b. 46.
c. 23.
d. 23.

...
SỞ GD&ĐT THANH HÓA ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
TRƯỜNG THPT THỌ XUÂN 4 NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN SINH HỌC KHỐI 10
(Thời gian làm bài :90 phút)
Họ và tên:……………....................................………Số báo danh:..............…
Câu 1: (3 điểm) So sánh quá trình hô hấp và quá trình quang hợp?
Câu 2: (4 điểm) So sánh quá trình nguyên phân và quá trình giảm phân?
Câu 3: (4 điểm) Phân biệt môi trường nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục? Quần thể vi
khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục sinh trưởng như thế nào?
Câu 4: (3 điểm) Một phân tử ADN dài 5100A
0
, có tỉ lệ A:G = 2:3. Tính:
a. Số lượng và tỉ lệ % từng loại nu của gen.
b. Gen sao mã một số lần đã tạo ra 4 gen con. Tính số nucleotit từng loại môi trường đã cung
cấp cho quá trình nhân đôi nói trên.
c. Khối lượng phân tử của phân tử ADN trên.
Câu 5: (2 điểm) Giả sử vi khuẩn E. coli cứ 1 giờ thì phân chia tế bào hai lần. Số tế bào trong
dịch nuôi cấy ban đầu là 10
6
tế bào. Tính:
a. Thời gian thế hệ của chủng vi khuẩn E. coli nói trên.
b. Số tế bào con trong dịch nuôi cấy sau 3 giờ.
Câu 6: (4 điểm) Ở người có bộ NST 2n = 46. Một tế bào sinh dục của người đang ở kì trung
gian.
a. Xác định số NST kép và số tâm động có trong tế bào?
b. Số NST kép ở kì đầu I là bao nhiêu?
c. Số NST kép ở mỗi cực của tế bào ở kì sau I là bao nhiêu?
d. Số NST đơn và số tâm động trong mỗi tế bào ở kì sau II là bao nhiêu?
------------------------HẾT-------------------------
Đề thi HSG môn Sinh học lớp 10 - Trang 2
Đề thi HSG môn Sinh học lớp 10 - Người đăng: binlanh77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi HSG môn Sinh học lớp 10 9 10 313