Ktl-icon-tai-lieu

đề thi hsg môn toán lớp 6

Được đăng lên bởi trantrinh129
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 72 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT THANH CHƯƠNG

ĐỀ THI KĐCL MŨI NHỌN. NĂM HỌC: 2012 - 2013

Môn thi: TOÁN 6

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm 1 trang)

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1.
2181.729  243.81.27
3 .9 .234  18.54.162.9  723.729
2012
2012  1
20122011  1
b. So sánh: A =
và
B
=
20122013  1
20122012  1

a. Thực hiện phép tính:

2

2

Câu 2.
a. Tìm số tự nhiên n lớn nhất có ba chữ số, sao cho chia nó cho 3, cho 4, cho 5,
cho 6, cho 7 ta được các số dư theo thứ tự là: 1; 2; 3; 4; 5.
b. Tìm số nguyên a để 2a + 1 chia hết cho a - 5;
Câu 3.
a. Tìm x biết: 3 - x =x - 5
y 1 1
b. Tìm các số nguyên x; y sao cho:   .
3

x

3

c. Tìm số tự nhiên a và b biết: a  b  5 và

 a, b 
 a, b 



1
6

Câu 4.
·
Cho xOy
= 1100, Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = a cm; điểm B nằm giữa
O và A, M là trung điểm OB; N là trung điểm của BA.
a. Tính MN?
· = 500. Tính ·yOz ?
b. Vẽ xOz
Câu 5. Chứng minh rằng:

1 1
1
1
1
1
1 1
    
 
3 30 32 35 45 47 50 2

Hết./.

Họ và tên:................................................Số báo danh:....................................................

PHÒNG GD & ĐT THANH CHƯƠNG
ĐÁP ÁN THI KĐCL MŨI NHỌN. NĂM HỌC: 2012 - 2013
Môn thi: TOÁN 6
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu
Ý
Nội dung
Điểm
2181.729  243.3.81.9
a.
0.25

1điểm

Câu 1
2điểm

b
1 điểm

32.9 2.234  93.2.6.162  723.729
2181.729  7292
729.234  729.1944  723.729
729(2181  729)
729.2910 2910 970



=
729(234  1944  723) 729.2901 2901 967
20122012  1
1
Vì: 20122012+1<20122013+1 nên
20122013  1

0.25
0.5đ
0.25

20122012  1 20122012  1  2011

20122013  1 20122013  1  2011
20122012  2012 2012.(2012 2011  1)


20122013  2012 2012.(20122012  1)




a.
1 điểm

Câu 2 b.
2 điểm 1 điểm

0.25
0.25

2012  1
 B A B
20122012  1
2011

0.25

Vì n chia 3; 4; 5; 6; 7 lần lượt dư là 1; 2; 3; 4; 5 nên n+2 chia
hết cho 3; 4; 5; 6 và 7 nghĩa là n+2 là BC(3;4;5;6;7)
0.5
Mà BCNN(3;4;5;6;7) = 420 Vậy n+2 = 840 suy ra n = 838
0.25
(Vì n là số TN lớn nhất có 3 chữ số)
2a  1 2(a  5)  11
11
0.5

 2
Ta có:
a5

a5

a5

Để 2a+1 chia hết cho a- 5 thì a-5 là ước của 11
Suy ra: a -5 = 1 hoặc a -5 = -1 hoặc a - 5 = 11hoặc a - 5 = -11
Suy ra: a =6 hoặc a= 4 hoặc a = 12 hoặc a = -6
Câu 3 a.
3 điểm 1 điểm

b
1 điểm

0.25
0.25
0.5 đ

*) Nếu: x ³ 3 thì 3 - x =x - 5 trở thành x - 3 = x - 5
 0.x = - 2 vô lý nên không có giá trị của x
*) Nếu: x < 3 thì 3 - x =x - 5 trở thành 3 - x = x - 5  2.x = 0.5 đ
8  x = 4 Loại
y 1 1
y 1 1
y 1 1
0.5

Ta có:    ...
PHÒNG GD & ĐT THANH CHƯƠNG ĐỀ THI KĐCL MŨI NHỌN. NĂM HỌC: 2012 - 2013
Môn thi: TOÁN 6
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1.
a. Thực hiện phép tính:
729.7239.162.54.18234.9.3
27.81.243729.2181
22
b. So sánh: A =
2012
2013
2012 1
2012 1
và B =
2011
2012
2012 1
2012 1
Câu 2.
a. Tìm số tự nhiên n lớn nhất có ba chữ số, sao cho chia nó cho 3, cho 4, cho 5,
cho 6, cho 7 ta được các số dư theo thứ tự là: 1; 2; 3; 4; 5.
b. Tìm số nguyên a để 2a + 1 chia hết cho a - 5;
Câu 3.
a. Tìm
x
biết:
3 5x x- = -
b. Tìm các số nguyên
;x y
sao cho:
1 1
3 3
y
x
.
c. Tìm số tự nhiên
a
b
biết:
a b
5
Câu 4.
Cho
·
xOy
= 110
0
, Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = a cm; điểm B nằm giữa
O và A, M là trung điểm OB; N là trung điểm của BA.
a. Tính MN?
b. Vẽ
·
xOz
= 50
0
. Tính
·
yOz
?
Câu 5. Chứng minh rằng:
1 1 1 1 1 1 1 1
3 30 32 35 45 47 50 2
Hết./.
Họ và tên:................................................Số báo danh:....................................................
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm 1 trang)
đề thi hsg môn toán lớp 6 - Trang 2
đề thi hsg môn toán lớp 6 - Người đăng: trantrinh129
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề thi hsg môn toán lớp 6 9 10 212