Ktl-icon-tai-lieu

đề thi hsg môn toán

Được đăng lên bởi dungpkh1974
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ 1
I. PhÇn tr¾c nghiÖm ( 2 ®iÓm ):
H·y viÕt vµo bµi thi chØ mét ch÷ c¸i in hoa ®øng tríc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng
C©u 1: Cho x - y = 2. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc B = 2(x
3
- y
3
) - 3(x + y)
2
b»ng
A. 28; B. -1; C. 16; D. 4.
C©u2: Mét tø gi¸c cã nhiÒu nhÊt.
A. 4 gãc tï B. 3gãc tï C. 2 gãc tï D. 1 gãc tï
C©u3: KÕt qu¶ ph©n tÝch ®a thøc x
2
- 8x+16 thµnh nh©n tö lµ:
A. (x-4)
2
B. -(x-4)(x-4) C. (4+x)
2
D. -(4-x)(x-4)
C©u4: H×nh b×nh hµnh lµ mét tø gi¸c
A. Cã hai c¹nh ®èi song song B. Cã hai c¹nh ®èi b»ng nhau
C. Cã hai c¹nh ®èi song song vµ b»ng nhau D. C¶ 3 c©u trªn ®Òu ®óng
II. PhÇn tù luËn( 8®iÓm ):
C©u 5: Chøng minh r»ng c¸c biÓu thøc sau kh«ng phô thuéc vµo x:
a/ A= x(2x+1)-x
2
(x+2) + x
3
- x + 2011 b/ B= (x+1)(x
2
-x+1) - (x-1)(x
2
+x+1)
C©u 6: Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö.
a/ x
2
-y
2
+2x+1 b/ 4x
2
-17xy+13y
2
C©u 7: T×m x biÕt:
a) x(x-2)-5x+10 = 0 B/(x + 3)
2
– x
2
– 9 = 0 C/ (x+2)
2
+(x-3)
2
-2(x-1)(x+1) = 9
C©u 8: A/Rút gọn biểu thức sau: A = (2x + 3)
2
+ (3x - 2)
2
+ 2(2x + 3)(3x – 2)
B/Tìm số dư trong phép chia sau: (x + 9)(x + 2)(x + 8)( x + 1) + 1964 chia cho đa thức (x
2
+ 10x + 29)
Câu 9: Cho tø gi¸c ABCD cã M lµ trung ®iÓm cña AB, N lµ trung ®iÓm cña CD, E lµ trung ®iÓm cña BC, F
lµ trung ®iÓm cña AD
a) Chøng minh tø gi¸c MENF lµ h×nh b×nh hµnh.
b) Gäi P lµ ®iÓm thuéc c¹nh BC (PB PC), Q lµ ®iÓm thuéc c¹nh AD (QA QD). BiÕt MPNQ lµ
h×nh b×nh hµnh. Hái tø gi¸c ABCD lµ h×nh g× ? T¹i sao ?
ĐỀ 2
Bài 1: (0,75 điểm) Làm tính nhân:
2
1
( 5 10 )
5
xy x y x y
Bài 2: (0,75 điểm) Làm tính chia: (2x
3
- 5x
2
+ 6x -15) : (2x - 5)
Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x, biết: a, x
3
– 3x
2
– 4x + 12 = 0 b, x
2
– 7x + 10 = 0
Bài 4: (0,5 điểm) Tìm phân thức nghịch đảo của các phân thức sau:
2
3 1
, ,
2 7 3 5
x
a b
x x x
Bài 5: (2,5 điểm) Thực hiện các phép tính:a,
2
2
5 5
:
3 3
3 6 3
x x x
x
x x
b,
2
2
3 3 3 2 1
2 2 1
4 2
x x
x x
x x
c,
2 2 2
5 2 5
:
5
25 5 5
x x x x
x
x x x x x
Bài 6: (3,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD,
DA.
a) Chứng minh tứ giác EFGH là hình bình hành.
b) Khi hình bình hành ABCD là hình chữ nhật; hình thoi thì EFGH là hình gì? Chứng minh.
Bài 7: (0,5 điểm) Cho các số x, y thoả mãn đẳng thức:
2 2
3x 3y 4xy 2x 2y 2 0
.
Tính giá trị của biểu thức:
2010 2011 2012
M x y x 2 y 1
ĐỀ 3
đề thi hsg môn toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi hsg môn toán - Người đăng: dungpkh1974
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
đề thi hsg môn toán 9 10 95