Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG môn vật lý lớp 10

Được đăng lên bởi Phước Bảo Phan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT TP.ĐÀ NẮNG                           THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 
Trường THPT Phan Châu Trinh                                       Năm học : 2005 ­ 2006 
................................ 
.................................................. 
Đề chính thức: 
Môn thi:  Vật lý  Thời gian làm bài:  120phút 
Bài  1:(1,5  điểm)  Các  chữ số  sau  đây  biểu  diễn  1  dãy  các  con  số  xếp  theo  thứ tự tăng  dần  và 
chúng tuân theo 1 quy luật.Mỗi con số chứa không quá 2 chữ số .Hãy xác định quy luật đó để 
biết chữ số cuối cùng (x) là chữ số gì : 1261531569x 
Bài 2:(2,5 điểm) Một miếng thép có khối lượng 1kg được nung nóng đến 600 0 C rồi đặt trong 1 
cốc  cách  nhiệt.Ta  rót  200g  nước  có  nhiệt  độ  ban  đầu  20 0 C  lên  miếng  thép.Tính  nhiệt  độ  sau 
cùng của nước trong trường hợp: 
a)  Nước được rót rất chậm. 
b)  Nước được rót rất nhanh 
Cho nhiệt dung riêng của thép là 460J/kg.K,  của nước là 4200j/kg.K, nhiệt hoá hơi  của 
nước là 2300000j/kg.Bỏ qua nhiệt lượng truyền cho cốc, cho không khí và cho hơi nước.Coi sự 
cân bằng nhiệt xảy ra tức thời. 
Bài 3:(3 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ: 
R1  C  R2 
Hiệu điện thế giữa 2 điểm A, B là U = 6V, điện trở R1  = 4W 
R2  = 12W; RX  là 1 biến trở.Đ là 1 bóng đèn.Bỏ qua điện trở 
Đ 
của các dây nối. 
+  ­
a)  Khi RX  = 24W thì đèn sáng bình thường và hiệu điện 
RX 
A  B 
thế của đèn là 3V.Tính công suất định mức của đèn Đ. 
b)  Cho RX  tăng dần lên thì độ sáng của đèn sẽ thay đổi 
như thế nào?Vì sao? 
Bài 4:(3 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ.Hiệu điện thế giữa A, B là U = 15V.R1  là một biến 
trở có con chạy C chia biến trở thành 2 phần x, y mà x+y = 
A  B 
10W.R2  = 2W; R3  = 3W.Đ là một bóng đèn có ghi 6V ­ 3W. 
R1 
R2 
Bỏ qua điện trở các dây nối. 
y 
x 
a)  Tính x, y để không có dòng điện qua dây CD. 
C
b)  Tính x, y để đèn Đ sáng bình thường 
R3 
Đ 
D 
........................Hết............................ 

ĐÁP ÁN : 
Bài 1: 
1 2 6 1 5 3 1 5 6 9 x 
Ta có : 1 + 1 2  = 2; 2 + 2 2  = 6; 6 + 3 2  = 15; 15 + 4 2  = 31; 31 + 5 2  = 56; 56 + 6 2  = 9x, suy ra x = 2 
Bài 2: Gỉa sử t = 100 0 C 
a)  Khối lượng nước đã bay hơi : 
mt.ct.500 = mH.cn  .80 + mH.L Suy ra  mH  = 87g nên mn  = 113g 
Ta có pt : mt.ct.(100 ­ t) = mn.cn  .(t ­ 20) suy ra t = 59,4 0 C 
b)  Qtoả = 230000J; Qthu = 67200J.Do Qtoả > Qthu  nên toàn bộ nước đã hoá hơi ở 100 0 C 
Bài 3: 
a)  PĐ = 2W suy ra PĐđm = 2W 
b)  Đèn sáng mạnh hơn 
Bài 4: 
a)  ICD  = 0 thì (Rx  nt Ry  nt R2) // (Đ nt R3) 
Vì mạch cầu là mạch cầu cân bằng nên :...
SỞGD&ĐTTP.ĐÀNẮNGTHICHỌNHỌCSINHGIỎILỚP10
TrườngTHPTPhanChâuTrinhNămhọc:20052006
................................ ..................................................
Đềchínhthức: Mônthi: Vậtlý Thờigianlàmbài: 120phút
Bài1:(1,5điểm)Cácchữsốsauđâybiểudiễn1dãycácconsốxếptheothứtựtăngdầnvà
chúngtuântheo1quyluật.Mỗiconsốchứakhôngquá2chữsố.Hãyxácđịnhquyluậtđóđể
biếtchữsốcuốicùng(x)làchữsốgì:1261531569x
Bài2:(2,5điểm)Mộtmiếngthépcókhốilượng1kgđượcnungnóngđến600
0
Crồiđặttrong1
cốccáchnhiệt.Tarót200gnướccó nhiệtđộ banđầu20
0
Clên miếngthép.Tínhnhiệtđộsau
cùngcủanướctrongtrườnghợp:
a) Nướcđượcrótrấtchậm.
b) Nướcđượcrótrấtnhanh
Chonhiệtdungriêngcủathép460J/kg.K,củanướclà4200j/kg.K,nhiệthoáhơicủa
nướclà2300000j/kg.Bỏquanhiệtlượngtruyềnchocốc,chokhôngkhívàchohơinước.Coisự
cânbằngnhiệtxảyratứcthời.
Bài3:(3điểm)Chomạchđiệnnhưhìnhvẽ:
Hiệuđiệnthếgiữa2điểmA,BlàU=6V,điệntrởR
1
=4W
R
2
=12W;R
X
là1biếntrở.Đlà1bóngđèn.Bỏquađiệntrở
củacácdâynối.
a) KhiR
X
=24Wthìđènsángbìnhthườngvàhiệuđiện
thếcủađènlà3V.TínhcôngsuấtđịnhmứccủađènĐ.
b) ChoR
X
tăngdầnlênthìđộsángcủađènsẽthayđổi
nhưthếnào?Vìsao?
Bài4:(3điểm)Chomạchđiệnnhưhìnhvẽ.HiệuđiệnthếgiữaA,BlàU=15V.R
1
làmộtbiến
trởcóconchạyCchiabiếntrởthành2phầnx,ymàx+y=
10W.R
2
=2W;R
3
=3W.Đlàmộtbóngđèncóghi6V3W.
Bỏquađiệntrởcácdâynối.
a) Tínhx,yđể khôngcódòng điệnquadâyCD.
b) Tínhx,yđểđènĐsángbìnhthường
........................Hết............................
R
1
R
2
Đ
R
X
C
A
B
+
x
y
R
1
R
2
R
3
Đ
A
B
D
C
Đề thi HSG môn vật lý lớp 10 - Trang 2
Đề thi HSG môn vật lý lớp 10 - Người đăng: Phước Bảo Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi HSG môn vật lý lớp 10 9 10 722