Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG quốc gia môn hóa 2013

Được đăng lên bởi Thiên Phúc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 715 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA 2013
Cho: NA = 6,022.1023 mol-1; h = 6,625.10-34 J.s; 1eV = 1,602.10-19 J;
O = 16; Na = 23; K = 39; Rb = 85; Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137
Câu 1. (4,5 điểm)
1. Kết quả tính Hoá học lượng tử cho biết ion Li2+ có năng lượng electron ở các mức En (n là
số lượng tử chính) như sau: E1 = -122,400 eV; E2 = -30,600 eV; E3 = -13,600 eV; E4 = -7,650
eV.
a) Tính các giá trị năng lượng trên theo kJ/mol. (trình bày chi tiết đơn vị tính)
b) Hãy giải thích sự tăng dần năng lượng từ E1 đến E¬4 của ion Li2+
c) Tính năng lượng ion hoá của ion Li2+ (theo eV) và giải thích
2. Chuyển động của electron dọc theo mạch cacbon của hệ liên hợp mạch hở được coi là chuyển
động tự do của vi hạt trong hộp thế một chiều. Năng lượng của vi hạt trong hộp thế một chiều được
tính theo công thức: , trong đó n = 1,2,3 …; h là hằng số Planck; m là khối lượng của electron, m =
9,1.10-31 kg; a là chiều dài hộp thế. Đối với hệ liên hợp, a là chiều dài mạch cacbon và được tính
theo công thức: a = (N+1). ℓC-C, ở đây N là số nguyên tử C; ℓC-C là độ dài trung bình của liên kết
C-C. Ứng với mỗi mức năng lượng En nêu trên, người ta xác định được một obitan phân tử (viết
tắt là MO- ) tương ứng duy nhất. Sự phân bố electron vào các MO- cũng tuân theo các nguyên lý
và quy tắc như sự phân bố electron vào các obitan nguyên tử. Sử dụng mô hình vi hạt chuyển động
tự do trong hộp thế một chiều cho hệ electron của phân tử liên hợp mạch hở Octatetraen, hãy:
a) Tính các giá trị năng lượng En (n = 1 ÷ 5) theo J. Biểu diễn sự phân bố các electron trên các
MO- của giản đồ các mức năng lượng và tính tổng năng lượng của các electron thuộc Octatetraen
theo kJ/mol. Cho biết phân tử Octatetraen có ℓC-C = 1,4 Å.
b) Xác định số sóng (cm-1) của ánh sáng cần thiết để kích thích 1 electron từ mức năng lượng cao
nhất có electron (HOMO) lên mức năng lượng thấp nhất không có electron (LUMO)
Câu 2. (4,0 điểm)
1. Bảng tuần hoàn hiện nay có 118 nguyên tố. Nguyên tố X (Z=118) được hình thành khi bắn
phá hạt nhân nguyên tố Californi ( ) bằng hạt nhân Canxi ( ). Biết nguyên tố X phân rã và có số
khối là A=294.
a) Viết phương trình phản ứng tổng hợp và phân rã của nguyên tố X
b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X. Từ đó suy ra vị trí của X trong bảng tuần
hoàn các nguyên tố hoá học.
2. Cho M là một kim loại hoạt động. Oxit của M có cấu trúc mạng lưới lập phương với cạnh của
ô mạng cơ sở là a=5,555 Å. Trong mỗi ô mạng cơ sở, ion O2- chiếm đỉnh và tâm các mặt của hình
lập phương, còn ion kim loại c...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA 2013
Cho: NA = 6,022.1023 mol-1; h = 6,625.10-34 J.s; 1eV = 1,602.10-19 J;
O = 16; Na = 23; K = 39; Rb = 85; Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137
Câu 1. (4,5 điểm)
1. Kết quả tính Hoá học lượng tử cho biết ion Li2+ có năng lượng electron ở các mức En (n là
số lượng tử chính) như sau: E1 = -122,400 eV; E2 = -30,600 eV; E3 = -13,600 eV; E4 = -7,650
eV.
a) Tính các giá trị năng lượng trên theo kJ/mol. (trình bày chi tiết đơn vị tính)
b) Hãy giải thích sự tăng dần năng lượng từ E1 đến E¬4 của ion Li2+
c) Tính năng lượng ion hoá của ion Li2+ (theo eV) và giải thích
2. Chuyển động của electron dọc theo mạch cacbon của hệ liên hợp mạch hở được coi là chuyển
động tự do của vi hạt trong hộp thế một chiều. Năng lượng của vi hạt trong hộp thế một chiều được
tính theo công thức: , trong đó n = 1,2,3 …; h là hằng số Planck; m là khối lượng của electron, m =
9,1.10-31 kg; a là chiều dài hộp thế. Đối với hệ liên hợp, a là chiều dài mạch cacbon và được tính
theo công thức: a = (N+1). ℓC-C, ở đây N là số nguyên tử C; ℓC-C là độ dài trung bình của liên kết
C-C. Ứng với mỗi mức năng lượng En nêu trên, người ta xác định được một obitan phân tử (viết
tắt là MO- ) tương ứng duy nhất. Sự phân bố electron vào các MO- cũng tuân theo các nguyên lý
và quy tắc như sự phân bố electron vào các obitan nguyên tử. Sử dụng mô hình vi hạt chuyển động
tự do trong hộp thế một chiều cho hệ electron của phân tử liên hợp mạch hở Octatetraen, hãy:
a) Tính các giá trị năng lượng En (n = 1 ÷ 5) theo J. Biểu diễn sự phân bố các electron trên các
MO- của giản đồ các mức năng lượng và tính tổng năng lượng của các electron thuộc Octatetraen
theo kJ/mol. Cho biết phân tử Octatetraen có ℓC-C = 1,4 Å.
b) Xác định số sóng (cm-1) của ánh sáng cần thiết để kích thích 1 electron từ mức năng lượng cao
nhất có electron (HOMO) lên mức năng lượng thấp nhất không có electron (LUMO)
Câu 2. (4,0 điểm)
1. Bảng tuần hoàn hiện nay có 118 nguyên tố. Nguyên tố X (Z=118) được hình thành khi bắn
phá hạt nhân nguyên tố Californi ( ) bằng hạt nhân Canxi ( ). Biết nguyên tố X phân rã và có số
khối là A=294.
a) Viết phương trình phản ứng tổng hợp và phân rã của nguyên tố X
b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X. Từ đó suy ra vị trí của X trong bảng tuần
hoàn các nguyên tố hoá học.
2. Cho M là một kim loại hoạt động. Oxit của M có cấu trúc mạng lưới lập phương với cạnh của
ô mạng cơ sở là a=5,555 Å. Trong mỗi ô mạng cơ sở, ion O2- chiếm đỉnh và tâm các mặt của hình
lập phương, còn ion kim loại chiếm các hốc tứ diện (tâm của các hình lập phương con với cạnh là
a/2 trong ô mạng). Khối lượng riêng của oxit là 2,400 g/cm3.
a) Tính số ion kim loại và ion O2- trong một ô mạng cơ sở
b) Xác định kim loại M và công thức oxit của M
c) Tính bán kính ion kim loại M (theo nm) biết bán kính của ion O2- là 0,140 nm.
d) Nêu cách điều chế oxit của M
Câu 3. (3,5 điểm)
1. Nêu hiện tượng và viết PTHH của phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:
a) Sục từ từ khí clo (đến dư) vào dd NaBr
b) Cho 1 ít bột MnO2 vào dd H2O2
c) Cho dd SnCl2 vào dd FeCl3, sau đó cho thêm K3[Fe(CN)6]
d) Cho dd KI vào dd FeCl3
2. Canxi xyanamit được điều chế theo các phản ứng (1) và (2), nó phản ứng với nước và với
axit sunfuric theo phản ứng (3) và (4) dưới đây:
CaO + 3C → CaC2 + CO (1)
CaC2 + N2 → CaCN2 + C (2)
CaCN2 + 3H2O → CaCO3 + 2NH3 (3)
Thiên Phúc Nguyễn Huy
Đề thi HSG quốc gia môn hóa 2013 - Trang 2
Đề thi HSG quốc gia môn hóa 2013 - Người đăng: Thiên Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi HSG quốc gia môn hóa 2013 9 10 968