Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG SH 12

Được đăng lên bởi NGHIÊM MẠNH THẮNG
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së GD&§T THANH HO¸

Trêng THpt Yªn §Þnh 3

****&****

®Ò thi chän ®éi tuyÓn häc sinh giái cÊp tØnh
n¨m häc 2010 - 2011
Thêi gian lµm bµi 150 phót
Hä vµ tªn:..................................... Líp: ............

®Ò sè 1

C©u 1( 3,0 ®iÓm ). Gi¶ sö gen A quy ®Þnh m¾t mµu ®á bÞ ®ét biÕn lµm mÊt 3 cÆp nuclª«tit vµ t¹o
thµnh alen a hoÆc a1.
a. Gi¶ thiÕt alen a ®îc t¹o thµnh b»ng 1 trong 3 con ®êng sau ®©y th× ph©n tö pr«tªin t¬ng øng sÏ
kh¸c víi pr«tªin do gen A quy ®Þnh nh thÕ nµo? Cho r»ng trong trêng hîp nµy mçi axit amin chØ do
1 bé ba x¸c ®Þnh vµ ®ét biÕn kh«ng liªn quan tíi m· (codon) kÕt thóc.
α) 3 cÆp nuclª«tit thuéc 1 bé ba m· ho¸. So s¸nh chiÒu dµi cña gen A víi gen ®ét biÕn a.
β) 2 nuclª«tit thuéc 1 bé ba m· ho¸, cßn 1 nuclª«tit kÕ tiÕp thuéc bé ba kÕ tiÕp.
γ) HËu qu¶ cña cña ®ét biÕn ë α vµ β cã gièng nhau kh«ng? T¹i sao?
b. Gi¶ thiÕt alen a1 t¹o thµnh do ®ét biÕn lµm mÊt 3 nuclª«tit ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau cña gen A th×
ph©n tö pr«tªin do gen bÞ ®ét biÕn kh¸c víi pr«tªin do gen A nh thÕ nµo? Cho biÕt phan tö pr«tªin do
gen A cã 198 axit amin vµ c¸c axit amin t¬ng øng víi c¸c vÞ trÝ bÞ biÕn trong gen chØ do mét sè bé
ba m· ho¸ qui ®Þnh.
α) MÊt cÆp nuclª«tit sè 4; sè 7 vµ sè 12.
β) MÊt cÆp nuclª«tit sè 591, 594 vµ 597.
C©u 2( 1,5 ®iÓm ). Cho kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gen nh sau: (®¬n vÞ lµ cM)
O–R
3 R–A
13 R – G
5
M–R
7 G–A
8 O–G
8
M–G
12 G – N
10 O – N
18
LËp b¶n ®å c¸c gen ®ã.
C©u 3( 2,0 ®iÓm ). Tæng nhiÖt h÷u hiÖu cho c¸c giai ®o¹n sèng cña loµi s©u cuèn l¸ nh sau:
Trøng
S©u
Nhéng
Bím
C (oC)
15
14
11
13
S (ngµy)
117,7
512,7
262,9
27
S©u non cã 6 tuæi ph¸t triÓn víi thêi gian ph¸t triÓn nh nhau. Bím tËp trung ®Î trøng vµo ngµy thø 2
(hoÆc 3) sau khi vò ho¸.
a) H·y tÝnh thêi gian ph¸t triÓn cña mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña s©u (biÕt nhiÖt ®é trung b×nh lµ
26oC)?
b) H·y tÝnh thêi gian xuÊt hiÖn tróng kÓ tõ khi ph¸t hiÖn ra s©u non ë cuèi tuæi 3. Qua ®ã nªu ph¬ng
ph¸p diÖt trõ cã hiÖu qu¶.
C©u 4( 2,0 ®iÓm ). C¸ mÌ nu«I ë Giang T« (Trung Quèc) cã tæng nhiÖt trong thêi k× sinh trëng lµ
5780 (®ä ngµy), tæng nhiÖt th¬ig kig thµnh thôc lµ 23120 (®é ngµy).
a) TÝnh thêi gian sinh trëng vµ tuæi thµnh thôc cña c¸ mÌ trªn (biÕt T = 24o C).
b) ë vïng Qu¶ng T©y cã T = 27,2oC. C¸ mÌ nu«I ë ®©y cã thêi gian sinh trëng lµ 12 th¸ng; tuæi
thµnh thôc lµ 3 tuæi. TÝnh tæng nhiÖt thêi k× sinh trëng vµ thêi k× thµnh thôc.
Ph©n tÝch nguyuªn nh©n kh¸c nhau vÒ tuæi thµnh thôc vµ thêi gian sinh trëng cña c¸ mÌ nu«I ë 2
vïng trªn. Qua ®ã nªu biÖn ph¸p thóc ®Èy sím kh¶ n¨ng sinh s¶n ...
Së GD&§T THANH HO¸
Trêng THpt Yªn §Þnh 3
****&****
®Ò thi chän ®éi tuyÓn häc sinh giái cÊp tØnh
n¨m häc 2010 - 2011
Thêi gian lµm bµi 150 phót
Hä vµ tªn:..................................... Líp: ............
C©u 1( 3,0 ®iÓm ). Gi gen A quy ®Þnh m¾t mµu ®á ®ét biÕn lµm mÊt 3 cÆp nuclª«tit t¹o
thµnh alen a hoÆc a
1
.
a. Gi¶ thiÕt alen a ®îc t¹o thµnh b»ng 1 trong 3 con ®êng sau ®©y th× ph©n pr«tªin t¬ng øng
kh¸c víi pr«tªin do gen A quy ®Þnh nh thÕ nµo? Cho r»ng trong trêng hîp nµy mçi axit amin chØ do
1 bé ba x¸c ®Þnh vµ ®ét biÕn kh«ng liªn quan tíi m· (codon) kÕt thóc.
α) 3 cÆp nuclª«tit thuéc 1 bé ba m· ho¸. So s¸nh chiÒu dµi cña gen A víi gen ®ét biÕn a.
β) 2 nuclª«tit thuéc 1 bé ba m· ho¸, cßn 1 nuclª«tit kÕ tiÕp thuéc bé ba kÕ tiÕp.
γ) HËu qu¶ cña cña ®ét biÕn ë α β cã gièng nhau kh«ng? T¹i sao?
b. G thiÕt alen a
1
t¹o thµnh do ®ét biÕn lµm mÊt 3 nuclª«tit ë c¸c trÝ kh¸c nhau cña gen A th×
ph©n tö pr«tªin do gen bÞ ®ét biÕn kh¸c víi pr«tªin do gen A nh thÕ nµo? Cho biÕt phan tö pr«tªin do
gen A 198 axit amin c¸c axit amin t¬ng øng víi c¸c t biÕn trong gen chØ do mét
ba m· ho¸ qui ®Þnh.
α) MÊt cÆp nuclª«tit sè 4; sè 7 vµ sè 12.
β) MÊt cÆp nuclª«tit sè 591, 594 vµ 597.
C©u 2( 1,5 ®iÓm ). Cho kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gen nh sau: (®¬n vÞ lµ cM)
O – R 3 R – A 13 R – G 5
M – R 7 G – A 8 O – G 8
M – G 12 G – N 10 O – N 18
LËp b¶n ®å c¸c gen ®ã.
C©u 3( 2,0 ®iÓm ). Tæng nhiÖt h÷u hiÖu cho c¸c giai ®o¹n sèng cña loµi s©u cuèn l¸ nh sau:
Trøng S©u Nhéng Bím
C (
o
C) 15 14 11 13
S (ngµy) 117,7 512,7 262,9 27
S©u non6 tuæi ph¸t triÓn víi thêi gian ph¸t triÓn nh nhau. Bím tËp trung ®Î trøng vµo ngµy thø 2
(hoÆc 3) sau khi vò ho¸.
a) H·y tÝnh thêi gian ph¸t triÓn cña mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña s©u (biÕt nhiÖt ®é trung b×nh
26
o
C)?
b) H·y tÝnh thêi gian xuÊt hiÖn tróng kÓ tõ khi ph¸t hiÖn ra s©u non ë cuèi tuæi 3. Qua ®ã nªu ph¬ng
ph¸p diÖt trõ cã hiÖu qu¶.
C©u 4( 2,0 ®iÓm ). nu«I ë Giang (Trung Quèc) tæng nhiÖt trong thêi sinh trëng
5780 (®ä ngµy), tæng nhiÖt th¬ig kig thµnh thôc lµ 23120 (®é ngµy).
a) TÝnh thêi gian sinh trëng vµ tuæi thµnh thôc cña c¸ mÌ trªn (biÕt T = 24
o
C).
b) ë vïng Qu¶ng T©y T = 27,2
o
C. nu«I ë ®©y thêi gian sinh trëng 12 th¸ng; tuæi
thµnh thôc lµ 3 tuæi. TÝnh tæng nhiÖt thêi k× sinh trëng vµ thêi k× thµnh thôc.
Ph©n tÝch nguyuªn nh©n kh¸c nhau tuæi thµnh thôc thêi gian sinh trëng cña mÌ nu«I ë 2
vïng trªn. Qua ®ã nªu biÖn ph¸p thóc ®Èy sím kh¶ n¨ng sinh s¶n cña c¸ mÌ.
C©u 5( 2,0 ®iÓm ). ë chua gen H (th©n cao) tréi so víi gen h (th©n thÊp); gen R (qu ®á) tréi so
víi gen r (qu¶ vµng).
Khi cho cµ chua th©n cao qu¶ ®á thô phÊn víi c©y th©n thÊp q vµng th× thu ®îc F1 víi 4 lo¹i kiÓu
h×nh theo 919 c©y th©n cao qñang : 921 c©y th©n thÊp qu¶ ®á : 79 c©y th©n cao qu¶ ®á : 81
c©y th©n thÊp qu¶ vµng.
a) BiÖn luËn vµ lËp s¬ ®å lai ®óng tõ P ®Õn F2.
b) NÕu nh 4 lo¹i kiÓu h×nh trªn cã sè lîng b»ng nhau th× tÇn sè ho¸n vÞ gen lµ bao nhiªu? TØ lÖ ph©n
li trong trêng hîp nµy cã trïng víi sù ph©n li trong 1 qui luËt di truyÒn nµo ®ã cña Men®en?
C©u 6( 2,0 ®iÓm ). Trøng håi ph¸t triÓn ë 0
o
C, nÕu ë nhiÖt ®é níc 2
o
C tsau 205 ngµy trøng
në thµnh c¸ con.
a) TÝnh tæng nhiÖt h÷u hiÖu cho sù ph¸t triÓn tróng c¸ håi?
b) TÝnh thêi gian tróng në thµnh c¸ con khi nhiÖt ®é níc lµ 5
o
C, 8
o
C, 10
o
C, 12
o
C.
c) VÏ ®å thÞ quan hÖ gi÷a nhiÖt ®é víi thêi gian ph¸t triÓn cña trøng c¸. H·y nhËn xÐt ®å thÞ.
C©u 7( 1,5 ®iÓm ). F1 chøa 3 cÆp gen dÞ hîp. Khi gi¶m ph©n thÊy xuÊt hiÖn 8 lo¹i giao tö sau:
ABD = 10; Abd = 10; AbD = 190; Abd = 190; aBD = 190; aBd = 190; abD = 10; abd = 10.
a) BiÖn luËn vµ viÕt kiÓu gen F1.
b) §· cã hiÖn tîng g× trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh giao tö? Nªu ý nghÜa cña hiÖn tîng ®ã.
®Ò sè 1
Đề thi HSG SH 12 - Trang 2
Đề thi HSG SH 12 - Người đăng: NGHIÊM MẠNH THẮNG
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi HSG SH 12 9 10 19