Ktl-icon-tai-lieu

đề thi hsg sinh học 9

Được đăng lên bởi huyquang720
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Onthionline.net
UBND HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng GD - ĐT Quỳnh Nhai

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN - LỚP 9
Năm học : 2011 - 2012
Ngày thi : 13 / 02 /2012
Môn: Sinh học
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1. (3,0 điểm)
Quan sát rễ một số cây họ đậu thấy có những nốt tròn phồng lên, giải thích
hiện tượng đó do đâu và có ý nghĩa gì đối với cây?
Câu 2. (2,5 điểm)
Chứng minh rằng bộ cá voi bắt nguồn từ thú?
Câu 3. (4,0 điểm)
Trình bày điểm khác nhau cơ bản giữa cấu trúc ARN với cấu trúc ADN?
Câu 4. (6,5 điểm)
Ở Cà chua gen A quy định màu quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy
định màu quả vàng. Cho tứ bội thuần chủng quả đỏ thụ phấn với tứ bội quả vàng, F 1
thu được toàn cây quả đỏ. Cho F1 giao phấn với nhau, tỷ lệ các kiểu gen và kiểu
hình ở F2 sẽ như thế nào (quá trình giảm phân ở các cây bố mẹ và F 1 đều bình
thường)
Câu 5. (4,0 điểm)
Một tế bào chứa một cặp gen dị hợp dài 5100 A0 nằm trên một cặp nhiễm sắc
thể tương đồng. Gen trội A nằm trên nhiễm sắc thể thứ nhất có 1200 Ađênin, gen
lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thứ hai có 1350 Ađênin. Tính số nuclêotit mỗi loại
trên mỗi gen?

Onthionline.net
HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN SINH LỚP 9
NĂM HỌC 2011 - 2012
Câu

Nội dung

Điểm

- Do có những vi khuẩn cố định đạm sống trong rễ cây họ đậu
1,0 đ
- Khi vi khuẩn xâm nhập vào rễ, các tế bào của rễ phản ứng bằng
Câu 1 cách tăng cường phân chia tạo nhiều tế bào mới hình thành những 1,0đ
nốt sần.
(3,0đ)
- Trong quá trình này vi khuẩn sống nhờ chất hữa cơ của cây,
ngược lại các hợp chất đạm do vi khuẩn chuyển hóa được sẽ cung
1,0đ
cấp cho cây hấp thụ, đó chính là hiện tượng cộng sinh.
- Chi trước biến đổi thành vây song bộ xương bên trong vẫn có
cấu tạo như chi trước của thú ở cạn
0,5đ
Câu 2 - Chi sau tiêu biến nhưng vẫn còn di tích của đai hông.
0,5đ
(2,5đ) - Bán cầu não lớn và có nhiều nếp nhăn
0,5đ
- Hô hấp bằng phổi
0,5đ
- Đẻ con và nuôi con bằng sữa
0,5đ
Cấu trúc ADN

Cấu trúc ARN

- Có chiều dài và khối lượng
phân tử rất lớn.
- Là mạch kép (trừ một số sinh
vật nhân sơ).

- Có chiều dài và khối lượng
phân tử rất bé.
- Là mạch đơn (trừ tARN có
một số đoạn có cấu tạo mạch
kép tạm thời)
- Nguyên liệu xây dựng là các
ribônuclêotit: A, U, G, X.
- Trong ribônuclêôtit là đường
ribôzơ C5H10O5
- Trong ARN chứa uraxin
- Liên kết hóa trị trên mạch
ARN là mối liên kết hóa trị
giữa đường C5H10O5 của
ribônuclêôitit này với phân tử
H3PO4 của ribônuclêôtit bên
cạnh, đó là liên kết kém bền
vững....
Onthionline.net
UBND HUYỆN QUỲNH NHAI
Phòng GD - ĐT Quỳnh Nhai
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN - LỚP 9
Năm học : 2011 - 2012
Ngày thi : 13 / 02 /2012
Môn: Sinh học
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1. (3,0 điểm)
Quan sát rễ một số cây họ đậu thấy những nốt tròn phồng lên, giải thích
hiện tượng đó do đâu và có ý nghĩa gì đối với cây?
Câu 2. (2,5 điểm)
Chứng minh rằng bộ cá voi bắt nguồn từ thú?
Câu 3. (4,0 điểm)
Trình bày điểm khác nhau cơ bản giữa cấu trúc ARN với cấu trúc ADN?
Câu 4. (6,5 điểm)
chua gen A quy định màu quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy
định màu quả vàng. Cho tứ bội thuần chủng quả đỏ thụ phấn với tứ bội quả vàng, F
1
thu được toàn cây quả đỏ. Cho F
1
giao phấn với nhau, tỷ l các kiểu gen kiểu
hình F
2
sẽ như thế nào (quá trình giảm phân các cây bố mẹ và F
1
đều bình
thường)
Câu 5. (4,0 điểm)
Một tế bào chứa một cặp gen dị hợp dài 5100
0
A
nằm trên một cặp nhiễm sắc
thể tương đồng. Gen trội A nằm trên nhiễm sắc thể thứ nhất có 1200 Ađênin, gen
lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thứ hai 1350 Ađênin. Tính số nuclêotit mỗi loại
trên mỗi gen?
đề thi hsg sinh học 9 - Trang 2
đề thi hsg sinh học 9 - Người đăng: huyquang720
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề thi hsg sinh học 9 9 10 155