Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG Thạch Thành môn Hóa học

Được đăng lên bởi nhanquyen2000
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 892 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN THẠCH THÀNH

KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2014- 2015
MÔN THI: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút
Ngày thi: 14/01/2015

Đề thi gồm 02 trang

Câu 1(2.0 đ):
I/ Cho sơ +X
đồ biến hóa:
+X + H2O
A
B

D

P

+Y

+Y

D
X
Q
R
Biết:
- Các chất A, B, D, Y là hợp chất của natri. Các chất P, Q, R là hợp chất của bari,
chất Q không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch HCl và kém bền với nhiệt
độ. R không tan trong axit, không tan trong kiềm và không bị phân hủy bởi nhiệt
độ.
- X là chất khí không mùi khi dẫn khí X vào dung dịch Ca(OH) 2 dư thấy kết tủa
màu trắng. Hãy chọn các chất thích hợp và viết các PTHH theo sơ đồ trên.
Câu 2(2.0 đ):
Khi trộn một lượng dung dịch AlCl3 13,35% với một lượng dung dịch Al2(SO4)3
17,1% thu được 350g dung dịch A trong đó số nguyên tử Clo bằng 1,5 lần số
nguyên tử lưu huỳnh. Thêm 81,515 gam Bari vào dung dịch A sau phản ứng thu
được m gam chất kết tủa. Tính m.
Câu 3(4,0đ):
1. Một loại thuỷ tinh có thành phần phần trăm về khối lượng các oxit là:
75% SiO2, 13% Na2O, 12% CaO. Xác định CTHH của thuỷ tinh.
2. Làm thế nào để phân biệt các dung dịch đựng riêng: NaOH, NaCl, NaBr,
NaI, NaNO3?
Câu 4(2,0đ):
Hoà tan hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp C gồm MgCO 3 và muối cacbonat của
kim loại R vào axit HCl 7,3% vừa đủ, thu được dung dịch D và 3,36 lít khí CO 2
(đktc). Nồng độ MgCl2 trong dung dịch D bằng 6,028%. Xác định kim loại R và
thành phần % theo khối lượng của mỗi chất trong C.
Câu 5(2,0đ): Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm: CuO, CuCl 2, Al2O3,
AlCl3.
Câu 6(2,0đ): Làm nguội 182,2g dung dịch muối M 2SO4 có nồng độ 11,69% từ
1000C xuống 200C thì xuất hiện một lượng tinh thể. Lọc các tinh thể, dung dịch
còn lại có khối lượng bằng 150g và nồng độ là 4,73%. Đem lượng tinh thể trên hoà
tan trong dung dịch BaCl2 dư thấy xuất hiện 23,3g kết tủa. Xác định công thức tinh
thể.
Câu 7(2,0đ): Hòa tan 6,58 gam chất A vào 100 gam nước thu được dung dịch B
chứa một chất tan X duy nhất. Cho một lượng muối BaCl2 khan vào dung dịch B
thấy tạo ra 4,66 gam chất kết tủa trắng không tan trong axit, không có khí thoát ra,
khi lọc bỏ phần kết tủa thu được dung dịch C. Cho một lượng Zn dư vào dung dịch
C thấy thoát ra 1,792 lít khí H2 (đktc) và còn lại dung dịch D.
Xác định công thức phân tử của chất A.
Câu 8(4,0đ):
1

1/ Hòa tan hoàn toàn 4,88 gam hỗn hợp bột X gồm Fe xOy và Cu trong lượng dư
dung dịch H2SO4 đặc nóng. Sau phản ứng thu được 1,008 lít khí SO 2 (sản phẩm khí
duy nhất ở đktc) và dung dịch chứa 13,...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN THẠCH THÀNH
KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2014- 2015
MÔN THI: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút
Ngày thi: 14/01/2015
Câu 1(2.0 đ):



Biết:
 !"#$%& !"#$%
'()%)*+*)%),-),./ 0!'1230+4
5&'()%)6'()%)'320!'().#7$894
5&
!':'()2;',<':0!,-),.=>/?
@
,*8'$
2!-%A)&/B8C:"#0!0D//E%F&
Câu 2(2.0 đ):
G%525 *"),-),. 
H
IHHJK0+25 *"),-),.
@
=L>
M
?
H
INIK-*"HJO),-),.%)P)-8FQ R)IJ SP
)-8FQ *--T&DF2UIJIJ)2%0!,-),.-#VW)-
*"2)2'$&D:2&
Câu 3(4,0đ):
I&X5 Y-Z!#S#S%[203'P *")6 !
NJKL>
@
IHK\
@
>I@K>&.D//$-Z&
@&]!2!^#74,-),._)%F)\>/\ \%
\\\>
H
`
Câu 4(2,0đ):
/!!!IM@)2a"#)2X)>
H
0!2-P$
'2 Y0!6/ NHK0b$-*",-),.0!HHc :':>
@
='?&\)5X)
@
%),-),.R)cO@UK&.'2 Y0!
!#SKE'P *")$2a%)&
Câu 5(2,0đ): D%F)b)%'da"#)2->-
@
@
>
H
 
H
&
Câu 6(2,0đ): ]!2)-5IU@@),-),.2-PX
@
L>
M
)5IIceKb
IOO
O
6-P)@O
O
f6-425 *")^&]C^,-),.
g Y'P *")R)IJO)0!)5 !MNHK&hE2 *")^%F!
%),-),.
@
,*86-4@HH)'$&.()W
^&
Câu 7(2,0đ): /gcJU)20!IOO)2*+-*",-),.
W25,-8&25 *")2-P
@
'0!,-),.
8Y%Mcc)2'$%A)'()%)6'()':%
' Cd#S'$-*",-),.&25 *")i,*0!,-),.
8%INe@ :':/
@
='?0!g Y,-),.&
.()W#7Q$&
Câu 8(4,0đ):
I
j
jj/
@
>
j
j
h3)2O@%)
Đề thi HSG Thạch Thành môn Hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi HSG Thạch Thành môn Hóa học - Người đăng: nhanquyen2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi HSG Thạch Thành môn Hóa học 9 10 818