Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG Tỉnh môn Lý tỉnh Thái Bình 2013 2014

Được đăng lên bởi PortgasD.Ace
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1041 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: VẬT LÝ
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Mã đề: 358

Câu 1: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Đưa vật tới vị trí lò xo không biến
dạng rồi buông nhẹ thì vật dao động điều hoà với biên độ 2,5 cm theo phương thẳng đứng. Lấy g = 10 m/s2.
Công suất tức thời của lực hồi phục có giá trị cực đại là:
A. 0,25 W.
B. 1,25 W.
C. 1,5 W.
D. 0,5 W.
Câu 2: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức
u= U 0 cos(t ) V, trong đó U 0 không đổi còn  thay đổi được. Nếu mạch đang có tính cảm kháng thì khi tăng
tần số góc  , hệ số công suất của mạch sẽ:
A. giảm đi rồi tăng lên.
B. giảm đi.
C. không thay đổi.
D. tăng lên.
Câu 3: Cho đoạn mạch gồm tụ điện mắc nối tiếp với hộp kín X. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp
xoay chiều u  100 2 cos(100 t ) V thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ và hộp X lần lượt là 80 V và 60 V.
Biết X chứa 1 trong các phần tử: cuộn dây, điện trở thuần và tụ điện. Mạch X chứa:
A. cuộn dây không thuần cảm.
B. cuộn dây thuần cảm.
C. điện trở thuần.
D. tụ điện.
Câu 4: Một con lắc lò xo đang nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang
không ma sát như hình vẽ. Cho vật m0 chuyển động thẳng đều dọc
theo trục lò xo vận tốc v0 = 0,7 m/s đến va chạm xuyên tâm đàn hồi
với m. Sau va chạm m dao động điều hoà. Biết lò xo có khối lượng
không đáng kể, có độ cứng k = 100 N/m, các vật có khối lượng
m=250 g, m0 = 100 g. Khoảng cách giữa hai vật tại thời điểm lò xo
bị nén cực đại lần thứ nhất là:
A. 3,43 cm.
B. 4,36 cm.
C. 2,50 cm.
D. 2 cm.
Câu 5: Một vật dao động điều hoà có phương trình x  A cos(t   ) . Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc
của vật. Hệ thức đúng là:
v2 a2
 2 a2
v2 a2
v2 a2
A. 4  2  A2 .
B. 2  4  A2 .
C. 2  4  A2 .
D. 2  2  A2 .
 
v

 
 
Câu 6: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở nơi tiêu thụ không dùng máy hạ thế. Coi điện áp truyền
đi và cường độ dòng điện trên dây tải là cùng pha và ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 15% điện
áp của tải tiêu thụ. Để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần nhưng vẫn đảm bảo công suất nơi tiêu
thụ nhận được là không đổi thì phải tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền tải lên:
A. 10 lần.
B. 8,7 lần.
C. 9,1 lần.
D. 10 lần.
Câu 7: Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto là phần cảm đang quay với tốc độ n vòng/phút, điện
trở thuần của máy không đáng kể. Nối hai cực của máy vào hai đầu đoạn mạch R...
Học sinh: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - THPT Quỳnh Thọ
1
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 M HỌC 2013 - 2014
Môn: VT
Thi gian: 90 phút (Không kể thi gian giao đề)
đề: 358
Câu 1: Mt con lắc lò xo treo thng đứng, lò xo độ cứng k = 40 N/m. Đưa vật tới vị trí lò xo không biến
dạng ri buông nhẹ thì vật dao động điều hoà với biên độ 2,5 cm theo phương thẳng đứng. Lấy g = 10 m/s
2
.
Công suất tức thời của lực hi phc có giá trị cực đại là:
A. 0,25 W. B. 1,25 W. C. 1,5 W. D. 0,5 W.
Câu 2: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đon mạch điện áp xoay chiều biểu thức
u=
0
cos( )
U t
V, trong đó
0
U
không đổi còn
thay đổi được. Nếu mạch đang có tính cảm kháng thì khi tăng
tần số góc
, hệ số công suất của mạch sẽ:
A. giảm đi rồi tăng lên. B. giảm đi. C. không thay đổi. D. tăng lên.
Câu 3: Cho đoạn mạch gồm tđiện mắc nối tiếp với hộp kín X. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp
xoay chiu
100 2 cos(100 )
V tđiện áp hiệu dụng giữa hai bản t và hộp X lầnợt là 80 V và 60 V.
Biết X chứa 1 trong các phần tử: cuộn y, điện trở thuần và tụ điện. Mạch X chứa:
A. cuộn dây không thun cảm. B. cun y thuần cảm. C. điện trở thuần. D. tụ điện.
Câu 4: Một con lắc lò xo đang nằm yên trên mt phẳng nằm ngang
không ma sát như hình vẽ. Cho vật m
0
chuyển động thẳng đều dọc
theo trc lò xo vận tốc v
0
= 0,7 m/s đến va chạm xuyên tâm đàn hồi
với m. Sau va chạm m dao động điều hoà. Biết lò xokhối lượng
không đáng k, có độ cứng k = 100 N/m, các vật có khi lượng
m=250 g, m
0
= 100 g. Khoảng cách giữa hai vật tại thời điểm lò xo
bị nén cực đại lần thứ nhất là:
A. 3,43 cm. B. 4,36 cm. C. 2,50 cm. D. 2 cm.
Câu 5: Một vật dao động điều hoà có phương trình
cos( )
x A t
. Gi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc
của vật. Hệ thức đúng là:
A.
2 2
2
4 2
v a
A
. B.
2 2
2
2 4
a
A
v
. C.
2 2
2
2 4
v a
A
. D.
2 2
2
2 2
v a
A
.
Câu 6: Trong qtrình truyền tải điện năng đi xa, nơi tu thụ không ng y h thế. Coi điện áp truyền
đi và cường độ dòng điện trên y tải là cùng pha và ban đầu độ giảm điện áp trên đường y bằng 15% điện
áp ca tải tiêu thụ. Đgiảm ng suất hao phí trên đường dây 100 lần nhưng vn đảm bo công suất i tiêu
thụ nhận được là không đổi thì phảing điện áp hiệu dụng ở nơi truyền tải lên:
A.
10
lần. B. 8,7 lần. C. 9,1 lần. D. 10 ln.
Câu 7: Một y phát đin xoay chiều một pha rôto là phần cảm đang quay với tốc độ n vòng/phút, điện
tr thuần của máy không đáng kể. Nối hai cực củay vào hai đầu đon mạch RLC nối tiếp, cuộn cảm thuần
có đtự cảm L thay đổi được. Ban đầu khi L = L
1
thì
1
L C
Z Z R
đin áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm
U. y gi, nếu rôto quay với tốc độ 3n vòng/phút, để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm vẫn là U thì
độ tự cảm L
2
bằng:
A.
1
9
L
. B.
1
4
L
. C.
1
5
9
L
. D.
1
5
4
L
.
Câu 8: Mt chất điểm dao động điều hoà không ma sát dc theo trục Ox. Biết rằng trong qtrình kho sát
chất điểm chưa đổi chiều chuyển động. Khi vừa rời khi vị trí n bằng một đoạn s thì đng ng ca chất
điểm 13,95 mJ. Đi tiếp một đoạn s nữa thì động năng của chất điểm chcòn 12,60 mJ. Nếu chất điểm đi
thêm một đoạn s nữa thì động năng của nó khi đó là:
A. 11,25 mJ. B. 8,95 mJ. C. 10,35 mJ. D. 6,68 mJ.
Câu 9: Phương trình sóng ti hai điểm A, B trên mặt nước là:
cos(20 )
A B
u u a t
cm. Khoảng cách AB =
20 cm, tc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 15 m/s. Một đường thẳng d nằm trên mặt nước vuông góc với
AB tại A. Phần tử nước tại điểm M thuộc đường thẳng d dao đng với biên độ cực đại. Diện tích tam giác
ABM có g trị cực đại bằng:
A. 3024,3 cm
2
. B. 1325,8 cm
2
. C. 1863,6 cm
2
. D. 2651,6 cm
2
.
Đề thi HSG Tỉnh môn Lý tỉnh Thái Bình 2013 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi HSG Tỉnh môn Lý tỉnh Thái Bình 2013 2014 - Người đăng: PortgasD.Ace
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi HSG Tỉnh môn Lý tỉnh Thái Bình 2013 2014 9 10 224