Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG toán lớp 3

Được đăng lên bởi lophocthanhpho
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§¸p ¸n
Bµi 1: (4®iÓm)
- ViÕt ®ñ ®îc c¸c sè cã 3 ch÷ sè cho mét ®iÓm
246, 264, 426, 462, 642, 624
- ViÕt ®îc sè lín nhÊt trong c¸c sè ®ã: 0,5 ®iÓm
Sè 642
- ViÕt ®îc sè bÐ nhÊt trong c¸c sè ®ã: 0,5 ®iÓm
Sè 246
- TÝnh ®îc tæng cña 2 sè ®ã: 1 ®iÓm
642 + 246 = 888
Bµi 2: (2 ®iÓm)
2752 - x : 5 = 2604
x : 5 = 2752- 2604
x: 5= 148
x = 145 x 5
x = 740
Bµi 3: (4 ®iÓm )
- TÝch cò lµ:
1 ab x 6 = ( 100 + ab ) x 6 (1,5 ®iÓm)
= 100 x 6 + ab x 6
= 600 + ab x 6
- TÝch míi lµ: ab x 6 ( 1 ®iÓm )
- TÝch bÞ gi¶m ®i sè ®¬n vÞ lµ:
600 + ab x 6 - ab x 6
(1,5 ®iÓm)
= 600
Bµi 4: (5 ®iÓm)
- T×m ®îc sè nh·n vì cña B×nh : (1 ®iÓm)
54 : 3 = 18 ( nh·n vë)
- T×m sè nh·n vë cña B×nh sau khi bít ®i 2 nh·n vë : 1 ®iÓm
18 - 2 = 16 ( nh·n vë)
- T×m ®îc sè nh·n vì cña Chi : (1 ®iÓm )
16 x 2 = 32 ( nh·n vë)
- T×m sè nh·n vë cña c¶ 3 b¹n : (1,5 ®iÓm )
54 + 18 + 32 = 104 ( nh·n vë)
§¸p ¸n : 104 nh·n vë ( 0,5 ®iÓm )
Bµi 5: (5 ®iÓm)
- TÝnh chu vi h×nh vu«ng : ( 0,5 ®iÓm)
415 x 4 = 1660 (m)
TÝnh ®îc chu vi h×nh ch÷ nhËt: ( 0,5 ®iÓm)
1660 x 2 = 3320 (m)
- TÝnh nöa chu vi h×nh ch÷ nhËt b»ng 1660 m (cã thÓ tÝnh b»ng nhiÒu c¸ch): ( 0,5 ®iÓm ).
- vÏ ®îc s¬ ®å vµ tÝnh ®îc chiÒu réng : (1,5 ®iÓm )
1660 : ( 1+ 4) = 332 (m)

- TÝnh ®îc chiÒu dµi : ( 0,5 ®iÓm)
332 x 4 = 1328 ( m)
§¸p sè: ChiÒu réng : 332(m )
ChiÒu dµi: 1328(m )

Phßng GD&§T Qu¶ng X¬ng
Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn

§Ò thi kh¶o s¸t chÊt lîng HS giái líp 3

M«n: To¸n – thêi gian 90 phót

Bµi 1: (4 ®iÓm)
Víi 3 ch÷ sè 2, 4, 6 h·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè (kh¸c nhau). Trong c¸c
sè nµy sè nµo lµ sè lín nhÊt, sè nµo nhá nhÊt. TÝnh tæng cña 2 sè ®ã.
Bµi 2: (2 ®iÓm) . T×m x
2752 - x: 5 = 2604
Bµi 3: (5 ®iÓm)
Khi nh©n 1 ab víi 6, b¹n Nga quªn mÊt ch÷ sè 1 ë hµng tr¨m. Hái tÝch bÞ
gi¶m ®i bao nhiªu ®¬n vÞ.
Bµi 4: (5 ®iÓm).

Hµ cã 54 nh·n vë. Sè nh·n vë cña B×nh b»ng

1
3

b×nh bít ®i 2 nh·n vë th× sè nh·n vë cña B×nh sÏ b»ng

sè nh·n vë cña Hµ. NÕu
1
2

sè nh·n vë cña Chi.

Hái c¶ 3 b¹n cã tÊt c¶ bao nhiªu nh·n vë?.
Bµi 5: (5 ®iÓm).
Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi gÊp 2 lÇn chu vi h×nh vu«ng c¹nh 415m. TÝnh
chiÒu dµi chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt ®ã, biÕt r»ng chiÒu dµi gÊp 4 lÇn chiÒu
réng.

...
§¸p ¸n
Bµi 1: (4®iÓm)
- ViÕt ®ñ ®îc c¸c sè cã 3 ch÷ sè cho mét ®iÓm
246, 264, 426, 462, 642, 624
- ViÕt ®îc sè lín nhÊt trong c¸c sè ®ã: 0,5 ®iÓm
Sè 642
- ViÕt ®îc sè bÐ nhÊt trong c¸c sè ®ã: 0,5 ®iÓm
Sè 246
- TÝnh ®îc tæng cña 2 sè ®ã: 1 ®iÓm
642 + 246 = 888
Bµi 2: (2 ®iÓm)
2752 - x : 5 = 2604
x : 5 = 2752- 2604
x: 5= 148
x = 145 x 5
x = 740
Bµi 3: (4 ®iÓm )
- TÝch cò lµ:
1 ab x 6 = ( 100 + ab ) x 6 (1,5 ®iÓm)
= 100 x 6 + ab x 6
= 600 + ab x 6
- TÝch míi lµ: ab x 6 ( 1 ®iÓm )
- TÝch bÞ gi¶m ®i sè ®¬n vÞ lµ:
600 + ab x 6 - ab x 6 (1,5 ®iÓm)
= 600
Bµi 4: (5 ®iÓm)
- T×m ®îc sè nh·n vì cña B×nh : (1 ®iÓm)
54 : 3 = 18 ( nh·n vë)
- T×m sè nh·n vë cña B×nh sau khi bít ®i 2 nh·n vë : 1 ®iÓm
18 - 2 = 16 ( nh·n vë)
- T×m ®îc sè nh·n vì cña Chi : (1 ®iÓm )
16 x 2 = 32 ( nh·n vë)
- T×m sè nh·n vë cña c¶ 3 b¹n : (1,5 ®iÓm )
54 + 18 + 32 = 104 ( nh·n vë)
§¸p ¸n : 104 nh·n vë ( 0,5 ®iÓm )
Bµi 5: (5 ®iÓm)
- TÝnh chu vi h×nh vu«ng : ( 0,5 ®iÓm)
415 x 4 = 1660 (m)
TÝnh ®îc chu vi h×nh ch÷ nhËt: ( 0,5 ®iÓm)
1660 x 2 = 3320 (m)
- TÝnh nöa chu vi h×nh ch÷ nhËt b»ng 1660 m (cã thÓ tÝnh b»ng nhiÒu c¸ch): ( 0,5 ®iÓm ).
- vÏ ®îc s¬ ®å vµ tÝnh ®îc chiÒu réng : (1,5 ®iÓm )
1660 : ( 1+ 4) = 332 (m)
Đề thi HSG toán lớp 3 - Trang 2
Đề thi HSG toán lớp 3 - Người đăng: lophocthanhpho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi HSG toán lớp 3 9 10 368