Ktl-icon-tai-lieu

đề thi huyện cẩm thủy

Được đăng lên bởi quockhanh832
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1302 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CẨM THỦY

§Ò chÝnh thøc

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: TOÁN - LỚP 7

Thời gian làm bài 150 phút
Ngày thi: 08/4/2014
(Đề thi gồm có 06 câu, 01 trang)

Câu 1 (4,0 điểm ): Tính giá trị các biểu thức sau:
a.



5 1 
4  3
A =  3  1  3  2 
15  5
 6 3 

b.

46.95  69.120
B=
84.312  611

1 
1

 1
 1   1

c. C =  1  3  1  6  1  10
 1    ... 1  
210




  15 

Câu 2 (4,0 điểm): Tìm x, biết:
2
3
a. 3 2 x  1  1  ( 2)  3( 2)

b. x 2 ( x  2)  4( x  2)  0

c. 3x  2  4.3x 1  3x 1  66
a c
ab (a  b) 2

Câu 3 (2,0 điểm): Cho tỉ lệ thức  . Chứng minh rằng:
.
b d
cd (c  d ) 2

Câu 4 (4,0 điểm): Cho 3 số x < y < z thỏa mãn: x + y + z = 51. Biết rằng 3 tổng của 2
trong 3 số đã cho tỉ lệ với 9, 12, 13. Tìm x, y, z.
Câu 5 (5,0 điểm): Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi D là một điểm bất kỳ trên
cạnh BC ( D khác B và C). Vẽ hai tia Bx; Cy vuông góc với BC và nằm trên cùng một
nửa mặt phẳng có bờ chứa BC và điểm A. Qua A vẽ đường thẳng vuông góc với AD
cắt Bx tại M và cắt Cy tại N. Chứng minh:
a. AMB = ADC.
b. A là trung điểm của MN.
Câu 6: (1,0 điểm): Cho tam giác ABC cân tại A có góc A = 100 0. Gọi M là một điểm
nằm trong tam giác sao cho MBC = 100 ; MCB= 200. Tính AMB ?
------------------------------Hết------------------------------Họ và tên thí sinh..............................................................................Số BD...............
Giám thị không cần giải thích gì thêm.
1

HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu
Câu1
4.0đ

Tóm tắt lời giải
4  3
5 2
5
 5 1 
a) A =  3  1  3  2 
= . =
15  5
 6 3 
2 3
3
46.95  69.120
b) B =
84.312  611
46.95  69.120 212.310  212.310.5 212.310 (1  5) 2.6 4
 4 12 11  12 12 11 11  11 11


8 .3  6
2 .3  2 .3
2 .3 (2.3  1) 3.5 5

Điểm
0.75

1,25

1 
1

 1
 1   1

c) C =  1  3  1  6  1  10
 1    ... 1  
210




  15 
 2    5   9  14 

209

=  3 6 10
    ... 
210
         15 
 4 

10
    18  28 

0.5

418

0.5

=  6  12  20
   ... 
420
         30 

(1.4).(2.5).(3.6).(4.7).....(19.22)

= (2.3).(3.4).(4.5).(5.6).....(20.21)
(1.2.3....19).(4.5.6.7....22)

= (2.3.4....20).(3.4.5.6......21) =
Câu2
4.0đ

11
30

2
3
a) 3 2 x  1  1  ( 2)  3( 2)
 2 x  1  9  2x - 1 = 9 hoặc 2x - 1 = - 9

 x = 5 hoặc x = - 4

b) x 2 ( x  2)  4( x  2)  0  ( x  2)( x 2  4)  0
 x + 2 = 0 hoặc x2 + 4 = 0
* Nếu x + 2 = 0  x =...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CẨM THỦY
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: TOÁN - LỚP 7
Thời gian làm bài 150 phút
Ngày thi: 08/4/2014
(Đề thi gồm có 06 câu, 01 trang)
Câu 1 (4,0 điểm ): Tính giá trị các biểu thức sau:
a. A =
5 1 4 3
3 1 3 2
6 3 15 5
b. B =
6 5 9
4 12 11
4 .9 6 .120
8 .3 6
c. C =
1 1 1 1 1
1 1 1 1 ... 1
3 6 10 15 210
Câu 2 (4,0 điểm): Tìm x, biết:
a.
2 3
3 2 1 1 ( 2) 3( 2)x
b.
2
( 2) 4( 2) 0x x x
c.
2 1 1 6
3 4.3 3 6
x x x
Câu 3 (2,0 điểm): Cho tỉ lệ thức
a c
b d
. Chứng minh rằng:
2
2
( )
( )
ab a b
cd c d
.
Câu 4 (4,0 điểm): Cho 3 số x < y < z thỏa mãn: x + y + z = 51. Biết rằng 3 tổng của 2
trong 3 số đã cho tỉ lệ với 9, 12, 13. Tìm x, y, z.
Câu 5 (5,0 điểm): Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi D một điểm bất kỳ trên
cạnh BC ( D khác B và C). Vẽ hai tia Bx; Cy vuông góc với BC và nằm trên cùng một
nửa mặt phẳng bờ chứa BC điểm A. Qua A vẽ đường thẳng vuông góc với AD
cắt Bx tại M và cắt Cy tại N. Chứng minh:
a. AMB = ADC.
b. A là trung điểm của MN.
Câu 6: (1,0 điểm): Cho tam giác ABC cân tại A góc A = 100
0
. Gọi M một điểm
nằm trong tam giác sao cho MBC = 10
0
; MCB= 20
0
. Tính AMB ?
------------------------------Hết-------------------------------
Họ và tên thí sinh..............................................................................Số BD...............
Giám thị không cần giải thích gì thêm.
1
§Ò chÝnh thøc
đề thi huyện cẩm thủy - Trang 2
đề thi huyện cẩm thủy - Người đăng: quockhanh832
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề thi huyện cẩm thủy 9 10 248