Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi kết thúc học phần K38 môn Giải tích

Được đăng lên bởi thaomy0401
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM
KHOA TOÁN & THỐNG KÊ

ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K38
MÔN : GIẢI TÍCH

Thời gian làm bài: 75 phút
Mã đề thi 132

h

Họ và tên :...............................................................................
Ngày sinh : ....................................... MSSV : .......................
Lớp : ..................................... STT : ……….........................

CHỮ KÝ GT1

thi
.ue

CHỮ KÝ GT2

THÍ SINH CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG RỒI ĐÁNH DẤU CHÉO (X) VÀO BẢNG TRẢ LỜI :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
D

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Hàm f (x, y)  ex  y
A. Hàm f (x, y) không có cực trị
C. Hàm f (x, y) đạt cực tiểu toàn cục
2

Câu 2: Tích phân nào sau đây hội tụ


A.

e

 x

ln 2

B.

dx


0

e x dx
(e x  1) 2

ace
boo

1

14

ĐIỂM

B. Hàm f (x, y) đạt cực đại
D. Hàm f (x, y) không có điểm dừng

k.c

2

13

om



12

/de

C

11


2



xdx
C. 
1 x2
0

Câu 3: Cho hàm f (x, y)  3 x 2  y2 . Dùng vi phân toàn phần, ta có
A. 5  0, 2.f x (10,5)  0,03.f y (10,5)

D.  tan(x)dx
0
3

(10, 2)2  (4,97)2 gần bằng với

B. 5  0, 2.f x (10,5)  0,03.f y (10,5)

C. 5  0, 2.f x (10,5)  0,03.f y (10,5)
D. df (10,5)

w.f

Câu 4: Giả sử hàm f liên tục tại 0 và không khả vi tại 0 và đặt hàm g(x)  xf (x) . Phát biểu nào sau đây
là sai
A. Hàm g(x) liên tục tại 0
B. Hàm g(x) là một vô cùng bé khi x tiến về 0
C. Hàm g(x) khả vi tại 0
D. g(x)  f (x)  x.f (x) khi x  0

ww

Câu 5: Cho hàm chi phí C  C(Q) . Giả sử chi phí biên tế là MC  2Q  20 và tại Q  10 thì C  350 .
Khi đó
A. C  Q2  20Q
B. C  Q2  20Q  50
C. C  2Q  330
D. Không tồn tại hàm C  C(Q) thỏa yêu cầu
Câu 6: Cho phương trình vi phân y  y  ex (1)
A. Mọi nghiệm của phương trình (1) đều có giới hạn hữu hạn khi x  
Trang 1/3 - Mã đề thi 132

thi
.ue

h

B. Nghiệm tổng quát của phương trình (1) là y  xex  C
C. Mọi nghiệm của phương trình (1) đều có giới hạn hữu hạn tại x  
D. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 7: Cho phương trình vi phân y  y  1 (1)
A. Phương trình (1) có nghiệm riêng dạng y  a sin(x  )
B. Mọi nghiệm của phương trình (1) đều có giới hạn khi x   
C. Mọi nghiệm của phương trình (1) đều là hàm bị chận trên
D. Cả ba câu trên đều sai

x2

Câu 8: Đặt L  lim

2
x  x

 e dt
t

0

C. L  1

B. L  0

khi x  0
khi x  0

. Với giá trị nào của a thì hàm f liên tục tại x  0

om

B. a  1
D. Cả ba câu trên đều sai

k.c

1

2x.sin x
Câu 9: Cho hàm f với f (x)  
a

A. a  0
C. a  1
1 1
Câu 10: Hàm f (x, y)    xy
x y
A. Hàm f (x, y)...
Trang 1/3 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM
KHOA TOÁN & THỐNG KÊ
ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K38
MÔN : GIẢI TÍCH
Thời gian làm bài: 75 phút
Mã đề thi 132
Họ và tên :...............................................................................
Ngày sinh : ....................................... MSSV : .......................
Lớp : ..................................... STT : ……….........................
THÍ SINH CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG RỒI ĐÁNH DẤU CHÉO (X) VÀO BẢNG TRẢ LỜI :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ĐIỂM
A
B
C
D
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hàm
A. Hàm
f(x, y)
không có cực trị B. Hàm
f(x, y)
đạt cực đại
C. Hàm
f(x, y)
đạt cực tiểu toàn cục D. Hàm
f(x, y)
không có điểm dừng
Câu 2: Tích phân nào sau đây hội tụ
A.
x
1
e dx

B.
ln2
x
x2
0
e dx
(e 1)
C.
2
0
xdx
1x

D.
2
0
tan(x)dx
Câu 3: Cho hàm
22
3
f(x, y) x y
. Dùng vi phân toàn phần, ta có
22
3
(10,2) (4,97)
gần bằng với
A.
xy
5 0,2.f (10,5) 0,03.f (10,5)


B.
xy
5 0,2.f (10,5) 0,03.f (10,5)


C.
xy
5 0,2.f (10,5) 0,03.f (10,5)


D.
df(10,5)
Câu 4: Giả sử hàm
f
liên tục tại 0 và không khả vi tại 0 đặt hàm
g(x) xf(x)
. Phát biểu nào sau đây
là sai
A. Hàm
g(x)
liên tục tại 0
B. Hàm
g(x)
là một vô cùng bé khi x tiến về 0
C. Hàm
g(x)
khả vi tại 0
D.
g (x) f(x) x.f (x)


khi
x0
Câu 5: Cho hàm chi phí
C C(Q)
. Giả sử chi phí biên tế
tại
Q 10
thì
C 350
.
Khi đó
A.
2
C Q 20Q
B.
2
C Q 20Q 50
C.
C 2Q 330
D. Không tồn tại hàm
C C(Q)
thỏa yêu cầu
Câu 6: Cho phương trình vi phân
x
y y e

(1)
A. Mọi nghiệm của phương trình (1) đều có giới hạn hữu hạn khi
x
CHỮ KÝ GT1
CHỮ KÝ GT2
www.facebook.com/dethi.ueh
Đề thi kết thúc học phần K38 môn Giải tích - Trang 2
Đề thi kết thúc học phần K38 môn Giải tích - Người đăng: thaomy0401
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi kết thúc học phần K38 môn Giải tích 9 10 110