Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng khối 12 lần 3 môn Vật Lý

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 2
Đề có 6 trang, gồm 60 câu trắc nghiệm

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 – LẦN 3
Môn : VẬT LÝ ; KHỐI A, A1
Năm học : 2013 - 2014
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng trong chân
không c = 3.108m/s.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L = 2 mH và tụ điện C = 8 pF. Lấy 2 = 10. Thời
gian ngắn nhất từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc năng lượng điện trường bằng ba lần năng lượng từ trường là
106
106
A.
s.
B. 10-7 s.
C.
s.
D. 2.10-7 s.
15
75
Câu 2: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ điện C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch
đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường trong bộ tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong
cuộn cảm, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. So với hiệu điện thế U 0 lúc đầu của cuộn cảm thì hiệu điện thế cực
đại hai đầu cuộn cảm sau khi một tụ bị đánh thủng sẽ bằng
1
2
2
1
U0 .
U0 .
A. U 0 .
B.
C.
D. U 0 .
3
3
3
3
Câu 3: Điều nào sau đây là sai khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian?
A. Đường sức điện trường do từ trường biến thiên sinh ra là các đường cong kín.
B. Từ trường biến thiên càng nhanh thì điện trường sinh ra có tần số càng lớn.
C. Khi từ trường biến thiên làm xuất hiện điện trường biến thiên và ngược lại.
D. Chỉ cần có điện trường biến thiên sẽ sinh ra sóng điện từ.
Câu 4: Điều nào sau đây là sai khi nói về các loại quang phổ ?
A. Việc nghiên cứu quang phổ vạch của ánh sáng do mẫu vật phát ra là cơ sở của phép phân tích quang phổ.
B. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của
nguồn.
C. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối.
D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì chỉ khác nhau về số lượng và màu sắc các vạch phổ,
còn vị trí và độ sáng tỉ đối là giống nhau.
Câu 5: Một sợi dây đàn hồi dài 2,4 m, căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 8 bụng
sóng. Biên độ bụng sóng là 4 mm. Gọi A và B là hai điểm trên dây cách nhau 20 cm. Biên độ của hai điểm A và
B hơn kém nhau một lượng ...
SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 2
Đề có 6 trang, gồm 60 câu trắc nghiệm
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 – LẦN 3
Môn : VẬT LÝ ; KHỐI A, A
1
Năm học : 2013 - 2014
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết hằng số Plăng h = 6,625.10
-34
J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10
-19
C; tốc độ ánh sáng trong chân
không c = 3.10
8
m/s.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Mt mạch dao đng LC tưởng gồm cuộn thuần cảm L = 2 mH tụ điện C = 8 pF. Ly
2
= 10. Thi
gian ngn nht t lúc t bt đầu phóng điện đến lúc năng ng điện trưng bng ba ln năng ng ttrưng là
A.
6
10
15
s. B. 10
-7
s. C.
6
10
75
s. D. 2.10
-7
s.
Câu 2: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ điện C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch
đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường trong bộ tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong
cuộn cảm, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. So với hiệu điện thế U
0
lúc đầu của cuộn cảm thì hiệu điện thế cực
đại hai đầu cuộn cảm sau khi một tụ bị đánh thủng sẽ bằng
A.
0
2
3
U
. B.
0
1
3
U
. C.
0
2
3
U
. D.
0
1
3
U
.
Câu 3: Điều nào sau đây là sai khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian?
A. Đường sức điện trường do từ trường biến thiên sinh ra là các đường cong kín.
B. Từ trường biến thiên càng nhanh thì điện trường sinh ra có tần số càng lớn.
C. Khi từ trường biến thiên làm xuất hiện điện trường biến thiên và ngược lại.
D. Chỉ cần có điện trường biến thiên sẽ sinh ra sóng điện từ.
Câu 4: Điều nào sau đây là sai khi nói v các loi quang ph ?
A. Vic nghiên cứu quang phvch của ánh sáng do mẫu vật pt ra là cơ s của phép phân tích quang ph.
B. Quang phliên tc không ph thuộc vào tnh phần cu tạo ca nguồn sáng, ch phthuộc vào nhiệt đca
ngun.
C. Quang phvch phát xbao gm một h thống nhng vch màu riêng r nm trên mt nn ti.
D. Quang phvch phát xca các nguyên t khác nhau thì ch khác nhau v s lưng và màu sắc các vch ph,
còn v trí và đsáng tđi là giống nhau.
Câu 5: Một sợi dây đàn hồi i 2,4 m, căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang sóng dừng với 8 bụng
sóng. Biên độ bụng sóng là 4 mm. Gọi A và B là hai điểm trên dây cách nhau 20 cm. Biên độ của hai điểm A và
B hơn kém nhau một lượng lớn nhất bằng
A. 2
3
mm. B. 3 mm. C. 2
2
mm. D. 4 mm.
u 6: Điu o sau đây là sai khi i v tia ?
A. Khi đi trong không khí, tia làm ion hoá cht khí và mất dần năng lưng.
B. Tia kng b lch trong điện trưng và ttrường.
C. Tia phóng ra thạt nn với vận tốc bằng vận tốc ánh ng.
D. Tia là sóng điện tcó bước ng ngắn hơn bước sóng của tia Rơnghen.
Câu 7: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu là
3
6
.
Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằng
A.
2
B.
4
. C.
6
. D.
12
.
Câu 8: Một con lắc lò xo được treo trên trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên thì con lắc dao động điều
hòa với chu kỳ T = 0,4 s và biên độ A = 5 cm. Vừa lúc quả cầu con lắc đang đi qua vị trí lò xo không bến dạng
theo chiều từ trên xuống thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a = 5 m/s
2
. Lấy π
2
= 10.
Biên độ dao động của con lắc lò xo lúc này là
A. 5
cm. B. 7 cm. C. 3
5
cm. D. 5 cm.
Câu 9: Nhận xét nào sau đây v tính cht của các bc x là đúng ?
Trang 1/6 - Mã đề thi 132
Đề thi khảo sát chất lượng khối 12 lần 3 môn Vật Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát chất lượng khối 12 lần 3 môn Vật Lý - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng khối 12 lần 3 môn Vật Lý 9 10 901