Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ NHẤT

Được đăng lên bởi Ngoc Tram
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ NHẤT

Giáo viên ra đề: Phạm Văn Hải

MÔN VẬT LÝ: DAO ĐỘNG CƠ
Họ và tên học sinh ……………………………… Thời gian: 120 phút (không kể thời gian chép đề)

-----------------------------------------

số câu đúng …./40 câu.

Câu 1: Kết luận nào sau đây sai khi nói về cơ năng trong dao động điều hoà.
A. cơ năng tỉ lệ thuận với bình phương biên độ dao động
B. cơ năng tỉ lệ thuận với khối lượng vật .
C. cơ năng tỉ thuận với biên độ dao động.
D. cơ năng tỉ lệ thuận với bình phương tần số.
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng.
A. con lắc lò xo dao động điều hoà chu kì 0,5s. Nếu tăng biên độ lên 2 lần thì chu kì dao động là 1(s).
B. dao động tuần hoàn là dao động điều hoà.
C. biên độ vận tốc là ωA .
D. trong dao động con lắc lò xo treo thẳng đứng lực đàn hồi con lắc luôn hướng về vị trí cân bằng.
Câu 3: Chọn câu trả lời sai. Biên độ dao động của vật khác 5cm là.
A. quỹ đạo dao động của vật là 10cm
B. trong quá trình dao động lò xo có: lmax = 60cm; lmin = 50cm
C. chu kì 1(s) dao động tại thời điểm t có li độ x = 4cm vận tốc bằng 6π (cm / s ) .
D. biết tại vị trí x = 2cm động năng bằng thế.
Câu 4: Trong các phương trình sau phương trình nào có thể biến đổi thành dạng x = Acos( ωt + ϕ ) .
1
A. x = A1 cos(ωt + ϕ ) + A cos(2ωt + ϕ )
B. x = cos 2 (ωt + ϕ ) −
2
D. x = Atsin(ωt + φ).
C. x = Acos(ωt2 + φ).
Câu 5: Chọn phương án đúng: trong đó A, ω lần lượt là biên độ và vận tốc góc của một vật dao động điều hòa.
B, A.ω > 0
C, A.ω + ω > 0
D, cả 3 đều đúng.
A, A + ω > 0
Câu 6: Cho biết tại thời điểm t vật có toạ độ x =3cm đang chuyển động theo chiều âm với vận tốc v = 8 π (cm / s ) hãy tính
biên độ dao động của vật biết thời gian ngắn nhất vật dao động từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 0,25(s).
A. 4cm
B. 5cm
C. 2cm
D. 6cm
Xét một con lắc lò xo được Treo theo phương thẳng đứng gồm vật năng có khối lượng m = 100g và lò xo có độ cứng
k rồi kích thích cho vật dao động có phương trình vận tốc v = 5π cos(πt +

π
6

) cm/s hãy trả lời các câu hỏi từ 7

12.

Câu 7: pt dao động theo li độ x là.
A. x = 5 cos(πt +

π

) cm.

B. x = 5 cos(πt −

π

6
6
Câu 8: Lực cực tiểu tác dụng lên mố treo.
A. Fmin = 0 (N).
B. Fmin = 1,5(N)

)

C. x = 5 cos(πt −
C. Fmin = 0,95(N)

π
3

)

D. x = 5 cos(πt +

2π
)
3

D. cả 3 đều sai.
1
Câu 9. Tính vận tốc trung bình vật khi vật đi thời điểm ban đầu đến vị trí động năng = lần thế năng lần thứ 2.
3
A. 6,33cm/s
C. 21,12cm/s
C. 15,74cm/s
D. cả 3 đều sai.
Câu 10. Tìm những thời điểm động năng bằng cơ năng E.
1
5
1
A. t = − s + n( s ) với n =...
Giáo viên ra đề: Phm Văn Hi
H và tên hc
sinh ………………………………
s câu đúng …./40 câu.
ĐỀ THI KHO SÁT CHT LƯỢNG LN TH NHT
N VT LÝ: DAO ĐỘNG CƠ
Thi gian: 120 phút (không k thi gian chép đề)
-----------------------------------------
u 1: Kết lun nào sau đây sai khi nói v cơ năng trong dao động điu h.
A. cơ năng t l thun vinh phương biên độ dao động B. cơ năng t l thun vi khi lưng vt .
C. cơ năng t thun vi biên đ dao động. D. cơ năng t l thun vinh phương tn s.
u 2: Chnu tr li đúng.
A. con lc xo dao động điu h chu 0,5s. Nếu tăng bn độ lên 2 ln t chu dao đng 1(s).
B. dao động tun hn là dao động điu hoà.
C. biên độ vn tc là
A
ω
.
D. trong dao đng con lc xo treo thng đng lc đàn hi con lc luôn hưng v v trín bng.
u 3: Chnu tr li sai. Biên đ dao động ca vt khác 5cm là.
A. qu đạo dao động ca vt 10cm
B. trong quá trình dao động xo có: l
max
= 60cm; l
min
= 50cm
C. chu 1(s) dao đng ti thi đim t li đ x
= 4cm vn tc bng
)/(6 scm
π
.
D. bi
ế
t t
i v
t x = 2cm
độ
ng n
ă
ng b
ng th
ế
.
u 4:
Trong các ph
ươ
ng trình sau ph
ươ
ng trình nào
th
bi
ế
n
đổ
i thành d
ng x = Acos( )
ϕ
ω
+
t .
A. x =
)2cos()cos(
1
ϕωϕω
+++ tAtA
B.
2
1
)(cos
2
+=
ϕω
tx
C.
x = Acos(ωt
2
+ φ). D. x = Atsin(ωt + φ).
u 5:
Ch
n ph
ươ
ng án
đúng
: trong
đ
ó A,
ω
l
n l
ượ
t là biên
độ
và v
n t
c góc c
a m
t v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa.
A,
0
>
+
ω
A
B, 0.
>
ω
A
C, 0.
>
+
ω
ω
A
D, c
3
đề
u
đ
úng.
u 6:
Cho bi
ế
t t
i th
i
đ
i
m t v
t có to
độ
x =3cm
đ
ang chuy
n
độ
ng theo chi
u âm v
i v
n t
c v = 8 )/(
scm
π
hãynh
biên
độ
dao
độ
ng c
a v
t bi
ế
t th
i gian ng
n nh
t v
t dao
độ
ng t
v
tbiên v
v
tcân b
ng 0,25(s).
A. 4cm B. 5cm C. 2cm D. 6cm
t m
t con l
c lò xo
đư
c Treo theo ph
ươ
ng th
ng
đứ
ng g
m v
t n
ă
ng có kh
i l
ư
ng m = 100g lò xo
độ
c
ng
k r
i kích thích cho v
t dao
độ
ng có ph
ươ
ng trình v
n t
c )
6
cos(5
π
ππ
+=
tv
cm/s
hãy tr
l
i cácu h
i t
7
12.
u 7:
pt dao
độ
ng theo li
độ
x.
A. )
6
cos(5
π
π
+=
tx
cm. B. )
6
cos(5
π
π
=
tx
C. )
3
cos(5
π
π
=
tx
D. )
3
2
cos(5
π
π
+=
tx
u 8:
L
c c
c ti
u tác d
ngn m
treo.
A. F
min
= 0 (N). B. F
min
= 1,5(N) C. F
min
= 0,95(N) D. c
3
đề
u sai.
u 9.
Tính v
n t
c trung bình v
t khi v
t
đ
i th
i
đ
i
m ban
đầ
u
đế
n v
t
độ
ng n
ă
ng =
3
1
l
n th
ế
n
ă
ng l
n th
2.
A. 6,33cm/s C. 21,12cm/s C. 15,74cm/s D. c
3
đề
u sai.
u 10
. m nh
ng th
i
đ
i
m
độ
ng n
ă
ng b
ng c
ơ
n
ă
ng E.
A. )(
6
1
snst
+= v
i n =1,2.. B. )(
6
5
snt
+= v
i n =0,1.. . C. )(
12
1
snt
+= D. c
A B.
u 11. Thay
đổ
i kh
i l
ượ
ng c
a v
t r
i c
ũ
ngch thích cho dao
độ
ng. t
i th
i
đ
i
m t
1
; t
2
ng
ư
i ta
đ
o
đư
c v
t l
n l
ư
t
{
cmx 35
1
= ; v
1
= )/(10 scm
π
} { x
2
= 5cm; v
2
= )/(310 scm
π
} tính biên
độ
dao
độ
ng.
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ NHẤT - Trang 2
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ NHẤT - Người đăng: Ngoc Tram
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ NHẤT 9 10 810