Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI KHÁO SÁT ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2011-2012

Được đăng lên bởi Sinh Viên
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường THPT Chuyên Vĩnh
Phúc

ĐỀ THI KHÁO SÁT ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2011-2012
MÔN Hoá 12 - Ban A, B

Thời gian làm bài: phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 109

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: hỗn hợp có 0,36(gam) Mg và 2,8(gam) Fe cho vào 250 ml dung dịch CuCl , khuấy đều để phản
2
ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B và 3,84(g) chất rắn B , Cho B tác dụng với dung dịch
1
2
1
NaOH dư, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi được 1,4(gam) 2 oxit. tính C của CuCl
M
2
A. 0,15M
B. 0,05M
C. 0,1M
D. 0,5M
Câu 2: Phương pháp nào sau đây điều chế được Al từ Al 2O3
A. Đp dung dịch
B. Điện phân nóng chảy
C. Nhiệt luyện
D. Thuỷ luyện
+ CH OH / HCl khan
+ HCl
du

→ X3 . Hãy cho biết trong sơ đồ trên
Câu 3: Cho sơ đồ sau: alanin   → X1 → X2 +NaOH
có bao nhiêu chất có khả năng làm đổi màu quỳ tím?
A. 0
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hiđrocacbon A cho 0,5 mol CO 2. Mặt khác 0,1 mol A phản ứmg vừa
đủ với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Công thức phân tử của A?
A. C5H8
B. C5H10
C. C3H4
D. C4H6
3

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon trong bình kín bằng một lượng vừa đủ oxi ở 120 0C.
Sau phản ứng ở nhiệt độ đó áp suất bình không thay đổi. Hiđrocacbon trên có đặc điểm.
A. Chỉ có số H = 4
B. Chỉ có thể là anken C. Chỉ có thể là ankan D. Chỉ có số C = 3.
Câu 6: Cho các phản ứng oxi hoá - khử sau?
2H2O2 
(1)
HgO 
(2)
→ 2H2O + O2
→ Hg + O2
Cl2 + KOH 
KClO3 
(4)
→ KCl + KClO + H2O (3)
→ KCl + O2
NO2 + H2O 
(5)
→ HNO3 + NO
FeS + H2SO4 
→ Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O (6)
Trong các phản ứng trên có bao nhiêu phản ứng tự oxi hoá - khử ?
A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 7: Chỉ có dung dịch nứơc Brôm và các dụng cụ thí nghiệm có thể phân biệt được mấy chất trong số
các dung dịch sau: Benzen, C2H6; C2H4; C2H2, phenol, đựng trong các ống nghiệm riêng biệt.
A. 4
B. 2
C. 3
D. 5


→


→


→


→


→
Câu 8: Cho sơ đồ sau: C4H10
X1
X2
X3
X4
CH3COOH
Biết rằng X1, X2, X3, X4 có cùng số nguyên tử cacbon và đốt cháy thu được CO 2 và H2O. Vậy X1 ;
X2 ; X3 ; X4 là :
A. CH3-CH3 ; CH2=CH2 ; CH3-CH2OH ; CH3CH=O
B. CH3-CH3 ; CH2=CH2 ; CH2=CH-OH ; CH3-CH2OH
C. CH3-CH3 ; CH2=CH2 ; CH3-CH2Cl ; CH3CH2OH
D. CH2=CH2 ; CH3-CH3 ; CH3-CH=O ; CH3CH2OH
Câu 9: Trong ba kim loại kiềm thổ Mg, Ca, Ba chỉ có Mg không phản ứng với H 2O ở điều kiện thường
là do nguyên nhân nào?
A. Mg kém hoạ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường THPT Chuyên Vĩnh
Phúc
ĐỀ THI KHÁO SÁT ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2011-2012
MÔN Hoá 12 - Ban A, B
Thời gian làm bài: phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 109
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: hỗn hợp 0,36(gam) Mg 2,8(gam) Fe cho vào 250 ml dung dịch CuCl
2
, khuấy đều để phản
ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B
1
3,84(g) chất rắn B
2
, Cho B
1
tác dụng với dung dịch
NaOH dư, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi được 1,4(gam) 2 oxit. tính C
M
của CuCl
2
A. 0,15M B. 0,05M C. 0,1M D. 0,5M
Câu 2: Phương pháp nào sau đây điều chế được Al từ Al
2
O
3
A. Đp dung dịch B. Điện phân nóng chảy
C. Nhiệt luyện D. Thuỷ luyện
Câu 3: Cho sơ đồ sau: alanin
+
HCl
X
1
+
khanHClOHCH /
3
X
2
+
duNaOH
X
3
. y cho biết trong sơ đồ trên
có bao nhiêu chất có khả năng làm đổi màu quỳ tím?
A. 0 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hiđrocacbon A cho 0,5 mol CO
2
. Mặt khác 0,1 mol A phản ứmg va
đủ với 0,2 mol Br
2
trong dung dịch. Công thức phân tử của A?
A. C
5
H
8
B. C
5
H
10
C. C
3
H
4
D. C
4
H
6
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon trong bình kín bằng một lượng vừa đ oxi 120
0
C.
Sau phản ứng ở nhiệt độ đó áp suất bình không thay đổi. Hiđrocacbon trên có đặc điểm.
A. Chỉ có số H = 4 B. Chỉ có thể là anken C. Chỉ có thể là ankan D. Chỉ có số C = 3.
Câu 6: Cho các phản ứng oxi hoá - khử sau?
2H
2
O
2

2H
2
O + O
2
(1) HgO

Hg + O
2
(2)
Cl
2
+ KOH

KCl + KClO + H
2
O (3) KClO
3

KCl + O
2
(4)
NO
2
+ H
2
O

HNO
3
+ NO (5)
FeS + H
2
SO
4

Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ H
2
O (6)
Trong các phản ứng trên có bao nhiêu phản ứng tự oxi hoá - khử ?
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 7: Chỉ có dung dịch nơc Brôm các dụng cụ thí nghiệm có thể phân biệt được mấy chất trong số
các dung dịch sau: Benzen, C
2
H
6
; C
2
H
4
; C
2
H
2
, phenol, đựng trong các ống nghiệm riêng biệt.
A. 4 B. 2 C. 3 D. 5
Câu 8: Cho sơ đồ sau: C
4
H
10
X
1
X
2
X
3
X
4
CH
3
COOH
Biết rằng X
1
, X
2
, X
3
, X
4
có cùng số nguyên tcacbon và đốt cháy thu được CO
2
và H
2
O. Vậy X
1
;
X
2
; X
3
; X
4
là :
A. CH
3
-CH
3
; CH
2
=CH
2
; CH
3
-CH
2
OH ; CH
3
CH=O
B. CH
3
-CH
3
; CH
2
=CH
2
; CH
2
=CH-OH ; CH
3
-CH
2
OH
C. CH
3
-CH
3
; CH
2
=CH
2
; CH
3
-CH
2
Cl ; CH
3
CH
2
OH
D. CH
2
=CH
2
; CH
3
-CH
3
; CH
3
-CH=O ; CH
3
CH
2
OH
Câu 9: Trong ba kim loại kiềm thổ Mg, Ca, Ba chỉ Mg không phản ứng với H
2
O điều kiện thường
là do nguyên nhân nào?
A. Mg kém hoạt động hơn Ca và Ba
B. MgO không tan trong H
2
O
C. Tính bazơ của Mg(OH)
2
kém hơn Ca(OH)
2
và Ba(OH)
2
D. Mg(OH)
2
không tan trong H
2
O còn Ca(OH)
2
tan được
Trang 1/5 - Mã đề thi 109
ĐỀ THI KHÁO SÁT ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2011-2012 - Trang 2
ĐỀ THI KHÁO SÁT ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2011-2012 - Người đăng: Sinh Viên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI KHÁO SÁT ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2011-2012 9 10 749