Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát hàm số từ năm 2002 đến 2013

Được đăng lên bởi tgvi0304
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển tập đề thi khảo sát hàm số từ 2002- 2013
Câu 1: ( Đại học khối A - 2002).
Cho hàm số: y = - x3 + 3mx2 + 3(1-m2)x + m3 – m2 (1) (m là tham số).
a, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 1.
b, Tìm k để phương trình: -x3 + 3x2 + k3 – 3k2 = 0 có 3 nghiệm phân
biệt.
c, Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị
hàm số (1).
Câu 2 : ( Đại học khối B – 2002).
Cho hàm số : y = mx4 + (m2 – 9)x2 + 10 (1)

(m là tham số).

a, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.
b, Tìm m để hàm số (1) có 3 điểm cực trị.
Câu 3 : ( Đại học khối D – 2002).

(2m  1) x  m2
Cho hàm số: y 
(1)
x 1

(m là tham số).

a, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) ứng
với m = -1.
b, Tìm m để đồ thị hàm số (1) tiếp xúc với đường thẳng y = x.
Câu 4: (Đại học khối A – 2003)
Cho hàm số y 

mx 2  x  m
(1)
x 1

(m là tham số).

a, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = -1.
b, Tìm m để hàm số (1) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và hai
điểm đó có hoành độ dương.
Câu 5: (Đại học khối B - 2003)
1) Cho hàm số y = x3 – 3x2 + m

(1)

(m là tham số)

a, Tìm m để hàm số (1) có hai điểm phân biệt đối xứng với nhau qua
gốc tọa độ.
b, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 2.
1


2) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y  x  4  x 2 .
Câu 6: (Đại học khối D – 2003)
1) Cho hàm số y 

x2  2x  4
x2

(1)

a, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1).
b, Tìm m để đường thẳng dm : y = mx + 2 – 2m cắt đồ thị của hàm số
(1) tại hai điểm phân biệt.
2) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhât của hàm số y 

x 1
x2  1

trên

đoạn [-1;2].
Câu 7: (Đại học khối A – 2004)
Cho hàm số y 

 x 2  3x  3
2( x  1)

(1).

a, Khảo sát hàm số (1).
b, Tìm m để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số (1) tại hai điểm A, B
sao cho AB = 1.
Câu 8: (Đại học khối B – 2004)
Cho hàm số

1
y  x3  2 x 2  3x
3

(1)

có đồ thị (C).

a, Khảo sát hàm số (1).
b, Viết phương trình tiếp tuyến ∆ của (C) tại điểm uốn và chứng minh
rằng ∆ là tiếp tuyến của (C) có hệ số góc nhỏ nhất.
Câu 9: (Đại học khối D – 2004)
Cho hàm số y = x3 – 3mx2 + 9x + 1

(1) với m là tham số.

a, Khảo sát hàm số (1) khi m = 2.
b, Tìm m để điểm uốn của đồ thị hàm số (1) thuộc đường thẳng
y = x + 1.
Câu 10: (Đại học khối A – 2005)
Gọi (Cm) là đồ thị của hàm số y  mx 
2

1
(*) ( m là tham số).
x


a, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (*) khi m =

1
.
...
http://thayquocvuong.com
1
Tuyn tập đề thi kho sát hàm s t 2002- 2013
Câu 1: ( Đại hc khi A - 2002).
Cho hàm s: y = - x
3
+ 3mx
2
+ 3(1-m
2
)x + m
3
m
2
(1) (m là tham s).
a, Kho sát s biến thiên và v đồ th hàm s (1) khi m = 1.
b, Tìm k để phương trình: -x
3
+ 3x
2
+ k
3
3k
2
= 0 3 nghim phân
bit.
c, Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cc tr của đồ th
hàm s (1).
Câu 2 : ( Đại hc khi B 2002).
Cho hàm s : y = mx
4
+ (m
2
9)x
2
+ 10 (1) (m là tham s).
a, Kho sát s biến thiên và v đồ th ca hàm s (1) khi m = 1.
b, Tìm m để hàm s (1) có 3 đim cc tr.
Câu 3 : ( Đại hc khi D 2002).
Cho hàm s:
2
(2 1)
1
m x m
y
x

(1) (m là tham s).
a, Kho sát s biến thiên và v đồ th (C) ca hàm s (1) ng
vi m = -1.
b, Tìm m để đồ th hàm s (1) tiếp xúc với đường thng y = x.
Câu 4: (Đại hc khi A 2003)
Cho hàm s
2
1
mx x m
y
x

(1) (m là tham s).
a, Kho sát s biến thiên và v đồ th hàm s (1) khi m = -1.
b, Tìm m để hàm s (1) ct trc hoành tại hai điểm phân bit và hai
điểm đó hoành độ dương.
Câu 5: (Đại hc khi B - 2003)
1) Cho hàm s y = x
3
3x
2
+ m (1) (m là tham s)
a, Tìm m đ hàm s (1) có hai điểm phân biệt đối xng vi nhau qua
gc ta đ.
b, Kho sát s biến thiên và v đồ th hàm s (1) khi m = 2.
Đề thi khảo sát hàm số từ năm 2002 đến 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi khảo sát hàm số từ năm 2002 đến 2013 - Người đăng: tgvi0304
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi khảo sát hàm số từ năm 2002 đến 2013 9 10 635