Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MON TOÁN LỚP 12

Được đăng lên bởi thanhtra.leeti
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng thpt chuyªn Tn

kú thi chÊt lîng häc kú i n¨m häc 2012-2013
M«n thi : To¸n – Líp 12
Thêi gian làm bài : 120 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò

®Ò thi chÝnh thøc

I . PhÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh ( 7,0 ®iÓm )
C©u 1.(3,0 điểm ) Cho hàm số y 

2x 1
x 1

1) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ (C) cña hµm sè ®· cho.
2) ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña ®å thÞ (C) t¹i c¸c ®iÓm cã hoµnh ®é x0 lµ nghiÖm cña ph¬ng tr×nh

y '( x0 )  

1
4

C©u 2.(2,0 điểm)
1) T×m gi¸ trÞ lín nhÊt , gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè f ( x)  x  3  ln(1  x 2 ) trªn ®o¹n  0 ;3
2) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña tham sè m ®Ó hµm sè y  x 3  mx 2  (2m  1) x  m  2 ®¹t cùc trÞ t¹i x  1 , ®ã lµ
®iÓm cùc ®¹i hay cùc tiÓu .
C©u 3 (2,0 điểm ) Cho h×nh chãp S.ABCD , cã ®¸y lµ h×nh vu«ng c¹nh b»ng a , gäi H lµ trung ®iÓm cña c¹nh AD ,
biÕt SH vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®¸y , gãc gi÷a SB vµ mÆt ph¼ng ®¸y b»ng 60 .
1) TÝnh thÓ tÝch khèi chãp S . ABCD .
2) TÝnh b¸n kÝnh mÆt cÇu ngo¹i tiÕp h×nh chãp S .HDC
II . PhÇn Riªng – phÇn tù chän ( 3,0 ®iÓm )
ThÝ sinh chØ ®îc lµm mét trong hai phÇn ( phÇn 1 hoÆc phÇn 2)
1. Theo ch¬ng tr×nh ChuÈn
C©u 4.a (2,0 điểm ) .
1) Cho hµm sè g ( x)  x.2 x . TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc P  g (2)  2 g (2)  3 g (2) .
2) Gi¶i ph¬ng tr×nh
C©u 5.a(1,0 điểm)

3.9

x 1

Gi¶i ph¬ng tr×nh

 82.3

x 1

 27  0

log 2 (1  x )  log 3 x

2. Theo ch¬ng tr×nh N©ng cao
C©u 4.b(2,0 điểm )
1) Cho hµm sè g ( x)  x.e x . TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc P  g (2)  2 g (2)  3 g (2) .
2

2) Gi¶i ph¬ng tr×nh

log 3 ( x  1) 2  log 3 (2 x  3)  log100 .

C©u 5.b (1,0 điểm ) Tim m ®Ó ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm

m.9 x  2.3x  m  2  0

.......................................HÕt ................................................
ThÝ sinh kh«ng ®îc sö dông tµi liÖu . Gi¸m thÞ coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm .
Hä vµ tªn thÝ sinh .....................................................................Sè b¸o danh .........................................................
Ch÷ ký gi¸m thÞ 1......................................................................Ch÷ ký gi¸m thÞ 2...........................................

C©u1
(3,0 ®iÓm )
................

§¸p ¸n vµ thang ®iÓm m«n to¸n - líp 12
thi häc kú I n¨m häc 2012-2013
a) TX§ D  ¡ \  1

§iÓm
0,25

ý1.(2,0 ®)

..................................................................................................................................................
b) Sù biÕn thiªn :
* TiÖm cËn :
Ta cã lim y  lim y  2 nªn ®å thÞ cã tiÖm c...
Tr êng thpt chuyªn Tn kú thi chÊt lîng häc kú i n¨m häc 2012-2013
M«n thi : To¸n Líp 12
®Ò thi chÝnh thøc Thêi gian l m b i : 120 phótà à , kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò
I . PhÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh ( 7,0 ®iÓm )
C©u 1.(3,0 đim ) Cho h m sà
2 1
1
x
y
x
1) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ (C) cña hµm sè ®· cho.
2) ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña ®å thÞ (C) t¹i c¸c ®iÓm cã hoµnh ®é
0
x
lµ nghiÖm cña ph¬ng tr×nh
0
1
'( )
4
y x  
C©u 2.(2,0 đim)
1) T×m gi¸ trÞ lín nhÊt , gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè
2
( ) 3 ln(1 )f x x x
trªn ®o¹n
0 ;3
2) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña tham sè m ®Ó hµm sè
3 2
(2 1) 2y x mx m x m
®¹t cùc trÞ t¹i
1x  
, ®ã lµ
®iÓm cùc ®¹i hay cùc tiÓu .
C©u 3 (2,0 đim ) Cho h×nh chãp S.ABCD , cã ®¸y lµ h×nh vu«ng c¹nh b»ng a , gäi H lµ trung ®iÓm cña c¹nh AD ,
biÕt SH vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®¸y , gãc gi÷a SB vµ mÆt ph¼ng ®¸y b»ng
60
.
1) TÝnh thÓ tÝch khèi chãp
.
2) TÝnh b¸n kÝnh mÆt cÇu ngo¹i tiÕp h×nh chãp
.S HDC
II . PhÇn Riªng phÇn tù chän ( 3,0 ®iÓm )
ThÝ sinh chØ ®îc lµm mét trong hai phÇn ( phÇn 1 hoÆc phÇn 2)
1. Theo ch¬ng tr×nh ChuÈn
C©u 4.a (2,0 đim ) .
1) Cho hµm sè
( ) .2
x
g x x
. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
(2) 2 (2) 3 (2)P g g g
.
2) Gi¶i ph¬ng tr×nh
1 1
3.9 82.3 27 0
x x
C©u 5.a(1,0 đim) Gi¶i ph¬ng tr×nh
2 3
log (1 ) logx x
2. Theo ch¬ng tr×nh N©ng cao
C©u 4.b(2,0 đim )
1) Cho hµm sè
2
( ) .
x
g x x e
. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
(2) 2 (2) 3 (2)P g g g
.
2) Gi¶i ph¬ng tr×nh
2
3
3
log ( 1) log (2 3) log100x x
.
C©u 5.b (1,0 đim ) Tim m ®Ó ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm
.9 2.3 2 0
x x
m m
.......................................HÕt ................................................
ThÝ sinh kh«ng ®îc sö dông tµi liÖu . Gi¸m thÞ coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm .
Hä vµ tªn thÝ sinh .....................................................................Sè b¸o danh .........................................................
Ch÷ ký gi¸m thÞ 1......................................................................Ch÷ ký gi¸m thÞ 2...........................................
§¸p ¸n vµ thang ®iÓm m«n to¸n - líp 12
thi häc kú I n¨m häc 2012-2013
C©u1
(3,0 ®iÓm )
................
a) TX§
\ 1D ¡
§iÓm
0,25
ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MON TOÁN LỚP 12 - Trang 2
ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MON TOÁN LỚP 12 - Người đăng: thanhtra.leeti
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MON TOÁN LỚP 12 9 10 640