Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI KSCL LỚP 12 LẦN V NĂM 2011-2012

Được đăng lên bởi huytai223
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD - ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH

ĐỀ THI KSCL LỚP 12 LẦN V NĂM 2011-2012

Môn: Vật lý

============

Thời gian làm bài 90 phút
(50câu trắc nghiêm)

Họ và tên thí sinh:..........................................................................
M· ®Ò 516
Số báo danh:...................................................................................
Cho Biết: hằng số plăng h  6,625.1034 Js ; tốc độ ánh sáng trong chân không c  3.108 m / s , độ lớn điện
tích và khối lượng của electron qe  e  1,6.1019 C ; me  9,1.1031 kg . và 1Mev = 1,6.10-13J.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
C©u 1: Con lắc đồng hồ coi là con lắc đơn và đồng hồ chạy đúng trên mặt đất. Chọn câu trả lời đúng:
Khi ở nhiệt độ không đổi thì
A. đưa lên cao đồng hồ chạy chậm, xuống sâu chạy chậm.
B. đưa lên cao đồng hồ chạy nhanh, xuống sâu chạy chậm.
C. đưa lên cao đồng hồ chạy nhanh, xuống sâu chạy nhanh.
D. đưa lên cao đồng hồ chạy chậm, xuống sâu chạy nhanh.
C©u 2: Điều nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?
A. Các ánh sáng đơn sắc khác nhau có thể có cùng giá trị bước sóng
B. Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là tần số
C. Các ánh sáng đơn sắc chỉ có cùng vận tốc trong chân không
D. Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là bước sóng
C©u 3: Cho nguồn phát sóng tại O trên mặt nước có phương trình u O  a. cos(20t 
sóng xuất phát từ O, coi sóng không giảm). Hai điểm M và N cách nhau



3

) , (gốc thời gian là lúc

7
sao cho tam giác OMN đều. Trong
3

các nhận xét sau nhận xét nào là sai: (  : bước sóng)
A. Biên độ sóng tại M và N bằng nhau tại mọi thời điểm là bằng nhau.
B. Khi t=1/5s điểm M và N đang dao động với biên độ bằng a.
C. Vì M và N cách O những đoạn bằng nhau nên chúng cùng nằm trên mặt đẳng sóng và dao động cùng pha.
2
7
I là trung điểm MN luôn dao động sớm pha
3  1 (rad ) so với hai điểm MN khi sóng đã ổn
D.
6
định.
C©u 4: Thời gian sống trung bình của các muyon dừng lại trong khối chì ở phòng thí nghiệm đo được là 2,2μs.
Thời gian sống của các muyon tốc độ cao trong một vụ bùng nổ của các tia vũ trụ quan sát tử Trái đất đo được là
16 μs. Xác định vận tốc của các muyon tia vũ trụ ấy đối với Trái đất:
A. 0,92C
B. 0.95C
C. 0,87C
D. 0.99C
C©u 5: Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch là u  U0 cos t . Chỉ có 





thay đổi được. Điều chỉnh  thấy khi giá trị của nó là 1 hoặc 2 ( 2 < 1 ) thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ
hơn cường độ hiệu dụng cực đại n lần (n > 1). Bi...
www.chuyenthaibinh.edu.vn M· ®Ò 516/ Trang 1
S GD - ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH
============
ĐỀ THI KSCL LỚP 12 LẦN V NĂM 2011-2012
Môn: Vật lý
Thời gian làm bài 90 phút
(50câu trắc nghiêm)
Họ và tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...................................................................................
Cho Biết: hằng số plăng
34
6,625.10h Js
; tốc độ ánh sáng trong chân không
8
3.10 /c m s
, độ lớn điện
tích và khối lượng của electron
19
1,6.10
e
q e C

;
31
9,1.10
e
m kg
. và 1Mev = 1,6.10
-13
J.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
C©u 1: Con lắc đồng hồ coi là con lắc đơn và đồng hồ chạy đúng trên mặt đất. Chọn câu trả lời đúng:
Khi ở nhiệt độ không đổi thì
A.
B.
C.
D.
C©u 2:
A.
B.
C.
D.
C©u 3: Cho nguồn phát sóng tại O trên mặt nước có phương trình
)
3
20cos(.
tau
O
, (gốc thời gian là lúc
sóng xuất phát từ O, coi sóng không giảm). Hai điểm M và N cách nhau
3
7
sao cho tam giác OMN đều. Trong
các nhận xét sau nhận xét nào là sai: (
:
bước sóng)
A.
Biên độ sóng tại M và N bằng nhau tại mọi thời điểm là bằng nhau.
B.
Khi t=1/5s điểm M và N đang dao động với biên độ bằng a.
C.
Vì M và N cách O những đon bng nhau nên chúng ng nm tn mặt đng sóng và dao đng ng pha.
D.
I là trung điểm MN luôn dao động sớm pha
)(13
6
7
2
rad
so với hai điểm MN khi sóng đã ổn
định.
C©u 4: Thời gian sống trung bình của các muyon dừng lại trong khối chì ở phòng thí nghiệm đo được là 2,2μs.
Thời gian sống của các muyon tốc độ cao trong một vụ bùng nổ của các tia vũ trụ quan sát tử Trái đất đo được là
16 μs. Xác định vận tốc của các muyon tia vũ trụ ấy đối với Trái đất:
A.
0,92C
B.
0.95C
C.
0,87C
D.
0.99C
C©u 5: Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch là
0
u U cos t
. Chỉ có
thay đổi được. Điều chỉnh
thấy khi giá trị của nó là
1
hoặc
2
(
2
<
1
) thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ
hơn cường độ hiệu dụng cực đại n lần (n > 1). Biểu thức tính R là
A.
R =
12
2
()
L n 1

B.
R =
12
2
L( )
n1
C.
R =
12
2
L( )
n1
D.
R =
12
2
L
n1

C©u 6: Bắn một hạt
có động năng 4MeV vào hạt nhân
14
7
N
đứng yên gây ra phản ứng:
14 1 17
7 1 8
.N H O
Năng lượng của phản ứng này-1,21MeV (thu năng lượng). Hai hạt sinh ra có cùng động năng. Tốc độ của hạt
nhân
17
8
O
là: (Coi khối lượng của hạt nhân gần đúng bằng số khối, tính theo đơn vị u = 1,66.10
-27
kg)
A.
0,41.10
4
m/s.
B.
3,72.10
6
m/s.
C.
4,1.10
7
m/s.
D.
3,98.10
6
m/s.
C©u 7: Trong thí nghiệm I âng về giao thao ánh sáng, hai khe được chiếu đồng thời bằng hai bức xạ đơn sắc,
trong đó một bức xạ có bước sóng bằng
nm450
1
, còn bước sóng
2
của bức xạ kia có giá trị trong khoảng
từ 650nm đến 750nm. Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm
có 7 vân sáng màu của bức xạ
1
. Giá trị của
2
là:
A.
670nm.
B.
720nm.
C.
700nm.
D.
750nm
C©u 8: Một thấu kính mỏng hai mặt cầu lồi cùng bán kính
cmRR 10
21
. Chiết suất của chất làm thấu kính
đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là
69,1;61,1
td
nn
. Chiếu một chùm sáng trắng song song với trục chính.
Đặt màn ảnh vuông góc với trục chính và đi qua tiêu điểm của tia tím, trên màn ta không thu được một điểm sáng
mà được một vệt sáng tròn. Tính bán kính của vệt sáng tròn đó? Biết thấu kính có rìa là đường tròn có đường
M· ®Ò 516
ĐỀ THI KSCL LỚP 12 LẦN V NĂM 2011-2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI KSCL LỚP 12 LẦN V NĂM 2011-2012 - Người đăng: huytai223
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ THI KSCL LỚP 12 LẦN V NĂM 2011-2012 9 10 546