Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi luyện Tóan ĐH

Được đăng lên bởi Trương Anh Tuấn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LUYỆN GIẢI ĐỀ – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

Facebook: Lyhung95

ĐỀ THI MINH HỌA CHUẨN KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015
[Môn Toán – Lần 01]
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Ề THI ĐĐƯỢC CHỮA và PHÂN TÍCH CHI TIẾT TẠI MOONTV NGÀY 01/04/2015
Thực hiện: Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
2x
x −1
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho.
b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thị và đường thẳng d : y = 8 − 2 x.

Câu 1 (2,0 điểm). Hàm số y =

Câu 2 (1,0 điểm).
2
π
 3π 

a) Cho góc α ∈  π;  thỏa mãn cos α = −
. Tính giá trị biểu thức P = 3 sin  α −  .
3
5
 2 


b) Cho số phức z thỏa mãn 2 ( 2 z − 1) = 3 z + ( i − 1)( 2 + 3i ) . Tính mô-đun của số phức w = z 2 + 1
Câu 3 (0,5 điểm). Giải phương trình log 4 ( x + 3) − log 2 x − 1 = 2 − 3log 4 2.
Câu 4 (1,0 điểm). Giải bất phương trình 10 x 2 − 50 x − 3 ≥ 2 x 2 − 5 x + 2 − 3 x − 5.
2

Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân I = ∫ x (1 − 2 x ) dx
3

0

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = 2a và ACB = 600 .
Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là trọng tâm G của tam giác ABC. Tính thể tích khối
chóp S.ABC và khoảng cách từ B đến (SAC) theo a, biết góc giữa SC và (ABC) bằng 600.

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại A, đỉnh B ( −5; 2 ) và
phương trình cạnh AC : x − y − 1 = 0 . Trên tia BC lấy điểm M sao cho BM .BC = 48 . Tìm tọa độ điểm C
biết rằng tam giác AMC có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 10.

Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm I (1;3; −2 ) và mặt phẳng
( P ) : x + 2 y − 2 z + 1 = 0 . Chứng minh rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu tâm I bán kính bằng 5 ; tìm tọa độ
tâm và bán kính đường tròn giao tuyến.
Câu 9 (0,5 điểm). Trong một buổi offline của một nhóm bạn trẻ quen biết nhau qua mạng từ trước đó
gồm 8 bạn là Nam, Hồng, Thủy, Thảo, Huyền, Trang, Tuấn, Đức. Sau khi ăn uống họ chia làm 2 nhóm,
mỗi nhóm 4 người để chơi trò xếp hình. Tính xác suất để hai bạn Thảo và Tuấn ở cùng một nhóm với
nhau.

Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực không âm x, y, z thỏa mãn xz + yz + 1 = xy.

2x
2y
z2 −1
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = 2
+
+
.
x +1 y2 + 1 z2 +1
----------------------HẾT----------------------

Tham gia các khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán tại MOON.VN để đạt điểm số cao nhất trong kì thi THPT quốc gia 2015!

...
Khóa hc
LUYN GII ĐỀ
– Thy
ĐẶNG VIT HÙNG [0985.074.831]
Facebook: Lyhung95
Tham gia các khóa Luyn thi trc tuyến môn Toán ti MOON.VN để đt đim s cao nht trong kì thi THPT quc gia 2015!
ĐỀ THI ĐƯỢC CHA và PHÂN TÍCH CHI TIT TI MOONTV NGÀY 01/04/2015
Thc hin: Thy Đặng Vit Hùng [ĐVH]
Câu 1 (2,0 đim).
Hàm s
2
1
=
x
y
x
a)
Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
đồ
th
hàm s
đ
ã cho.
b)
Vi
ế
t ph
ươ
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n v
i
đồ
th
(C) t
i giao
đ
i
m c
a
đồ
th
đườ
ng th
ng
: 8 2 .
=
d y x
Câu 2 (1,0 đim).
a) Cho góc
3
π
α π;
tha mãn
2
cos
α .
5
= −
Tính giá tr biu thc
π
3sin
α .
3
=
P
b)
Cho s phc z tha mãn
(
)
(
)
(
)
2 2 1 3 1 2 3
= + +
z z i i
. Tính mô-đun ca s phc
2
1
= +
w z
Câu 3
(0,5
đ
i
m).
Gii phương trình
4 2 4
log ( 3) log 1 2 3log 2.
+ = x x
Câu 4
(1,0
đ
i
m). Gii bt phương trình
2 2
10 50 3 2 5 2 3 5.
+
x x x x x
Câu 5
(1,0
đ
i
m).
Tính tích phân
( )
2
3
0
1 2=
I x x dx
Câu 6 (1,0 đim). Cho hình chóp S.ABC
đ
áy ABC tam giác vuông t
i B, AB = 2a
0
=ACB .
Hình chi
ế
u vuông góc c
a S lên m
t ph
ng (ABC) tr
ng tâm G c
a tam giác ABC. Tính th
tích kh
i
chóp S.ABC và kho
ng cách t
B
đế
n (SAC) theo a, bi
ế
t góc gi
a SC và (ABC) b
ng
0
60 .
Câu 7 (1,0 đim). Trong m
t ph
ng v
i h
t
a
độ
Oxy cho tam giác ABC vuông t
i A,
đỉ
nh
(
)
5;2
B
ph
ươ
ng trình c
nh
: 1 0
=
AC x y . Trên tia BC l
y
đ
i
m M sao cho
. 48
=
BM BC . m ta độ đim C
biết rng tam giác AMC có bán kính đường tròn ngoi tiếp bng
10.
Câu 8
(1,0
đ
i
m).
Trong không gian vi h ta độ Oxyz cho đim
(
)
1;3; 2
I
mt phng
( ): 2 2 1 0
+ + =
P x y z . Chng minh rng mt phng (P) ct mt cu tâm I bán kính bng 5 ; tìm ta độ
tâm và bán kính đường tròn giao tuyến.
Câu 9
(0,5
đ
i
m).
Trong mt bui offline ca mt nhóm bn tr quen biết nhau qua mng t trưc đó
gm 8 bn là Nam, Hng, Thy, Tho, Huyn, Trang, Tun, Đc. Sau khi ăn ung h chia làm 2 nhóm,
mi nhóm 4 người để chơi trò xếp hình. Tính xác sut để hai bn Tho Tun cùng mt nhóm vi
nhau.
Câu 10
(1,0
đ
i
m).
Cho các s thc không âm x, y, z tha mãn
1 .
+ + =
xz yz xy
Tìm giá tr ln nht ca biu thc
2
2 2 2
2 2 1
.
1 1 1
= + +
+ + +
x y z
P
x y z
----------------------HT----------------------
ĐỀ THI MINH HỌA CHUẨN KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015
[Môn Toán – Lần 01]
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
Đề thi luyện Tóan ĐH - Người đăng: Trương Anh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi luyện Tóan ĐH 9 10 783