Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi luyện Tóan ĐH

Được đăng lên bởi zozotinhnghich
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học PEN-I: Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương)

Đề thi tự luyện số 01

ĐỀ THI TỰ LUYỆN SỐ 01
MÔN: TOÁN
Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƢƠNG
Thời gian làm bài: 180 phút
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y 

3x  2
(1) .
x2

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số (1) .
b) Tìm tọa độ 2 điểm A, B nằm trên 2 nhánh của (C ) sao cho khoảng cách từ Avà B tới đường tiệm cận
đứng của (C ) là bằng nhau đồng thời AB  32 .
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình: sin 4 x  sin x  3.cos x cos 2 x  2sin 3 x .
1

Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân: I  

3x

x
x
0 (3  7) 4.3  3

dx .

Câu 4 (1,0 điểm).
a) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (1  2i ) 2 .z  z  4i  20 .Tìm tọa độ của điểm M biểu diễn số phức z.
b) Một phòng thi phổ thông trung học quốc gia có 50 thí sinh đăng kí dự thi, trong đó có 31 em nam và 19
em nữ. Trong phòng thi này có 50 bộ bàn ghế được đánh số theo thứ tự từ 1 đến 50. Giám thị ghi số báo
danh của mỗi thí sinh vào một bàn một cách ngẫu nhiên rồi gọi thí sinh vào phòng thi, tính xác suất để thí
sinh dự thi ngồi bàn số 1 và bàn số 50 đều là thí sinh nam.
x 1 y  1 z  2
.Viết


2
1
1
phương trình mặt thẳng ( P ) chứa A và d . Tìm tọa độ của điểm M thuộc d sao cho AM  3 .

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho điểm A(2; 1;0) và đường thẳng d :

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có SA  SB  SC  AB  a , BC  a 3 , mặt bên SBC vuông góc với
mặt đáy.Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC ) .
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD  2. AB . Giả sử AB
có phương trình 2 x  y  4  0 ; H (0;1) và M lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và AD, gọi I là giao điểm
của AC và BM .Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm B, I, C .
 x 2  2 y 2  8( x  y )  3xy
( x, y   )
Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
2
2
4 2  x  3  y  2 x  y  5

Câu 9 (1,0 điểm). Cho x, y, z là các số thực dương và thỏa mãn xyz  1 .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
P  ( x  y  z )( xy  yz  zx) 

72
1 .
x  y  z 1

Giáo viên: Lê Bá Trần Phƣơng
Nguồn :
Hocmai.vn
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

...
Khóa hc PEN-I: Môn Toán (Thy Lê Bá Trần Phương)
Đề thi t luyn s 01
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm s
32
(1)
2
x
y
x
.
a) Kho sát s biến thiên và v đồ th
()C
ca hàm s (1) .
b) Tìm tọa độ 2 đim A, B nm trên 2 nhánh ca
()C
sao cho khong cách t AB tới đường tim cn
đứng ca
()C
là bằng nhau đồng thi
32AB
.
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình:
.
Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân:
1
0
3
(3 7) 4.3 3
x
xx
I dx

.
Câu 4 (1,0 điểm).
a) Cho s phc z thỏa mãn điều kin
2
(1 2 ) . 4 20i z z i
.Tìm tọa độ của điểm M biu din s phc z.
b) Mt phòng thi ph thông trung hc quc gia có 50 thí sinh đăng kí d thi, trong đó có 31 em nam và 19
em n. Trong phòng thi này 50 b n ghế được đánh s theo th t t 1 đến 50. Giám th ghi s báo
danh ca mi thí sinh vào mt bàn mt cách ngu nhiên ri gi thí sinh vào phòng thi, tính xác suất đ thí
sinh d thi ngi bàn s 1 và bàn s 50 đều là thí sinh nam.
Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho điểm
(2; 1;0)A
đường thng
112
:
2 1 1
x y z
d

.Viết
phương trình mặt thng
()P
cha
A
d
. Tìm tọa độ của điểm M thuc
d
sao cho
3AM
.
Câu 6 (1,0 đim). Cho hình chóp
.S ABC
SA SB SC AB a
,
3BC a
, mt bên
SBC
vuông góc vi
mặt đáy.Tính theo
a
th tích ca khi chóp
.S ABC
và khong cách t điểm A đến mt phng
()SBC
.
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mt phng vi h tọa độ Oxy, cho hình ch nht ABCD
2.AD AB
. Gi s AB
phương trình
2 4 0xy
;
(0;1)H
M lần lượt là trung điểm ca các cnh BC AD, gi I là giao đim
ca
AC
BM
.Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm B, I, C .
Câu 8 (1,0 điểm). Gii h phương trình
22
22
2 8( ) 3
( , )
4 2 3 2 5
x y x y xy
xy
x y x y
Câu 9 (1,0 điểm). Cho x, y, z là các s thực dương và tha mãn
1xyz
.Tìm giá tr nh nht ca biu thc
72
( )( ) 1
1
P x y z xy yz zx
x y z
.
Giáo viên: Trần Phƣơng
Ngun : Hocmai.vn
ĐỀ THI T LUYN S 01
MÔN: TOÁN
Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƢƠNG
Thi gian làm bài: 180 phút
Đề thi luyện Tóan ĐH - Người đăng: zozotinhnghich
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi luyện Tóan ĐH 9 10 699