Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn đại số

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Hồng Trâm
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại số:

TIẾT 54:

ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

Khi nào các đơn thức được gọi là đồng dạng với nhau ?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ
1) ThÕ nµo lµ ®¬n thøc ? Cho VD
2)

Thu gän c¸c ®¬n thøc sau, t×m bËc cña c¸c ®¬n
thøc thu ®îc ?
a ) 3 x 2 y.4 xy

 12x 3 y 2 Có bậc là 5

b)  2 xy.3 x 2 y

 6x y
3

2

Có bậc là 5

?1 Cho ñôn thöùc 3x2yz.
a) Haõy vieát hai ñôn thöùc coù phaàn bieán gioáng phaàn bieán
cuûa ñôn thöùc ñaõ cho.
b) Haõy vieát hai ñôn thöùc coù phaàn bieán khaùc phaàn bieán
cuûa ñôn thöùc ñaõ cho.

Caùc ñôn thöùc naøy ñöôïc goïi laø caùc ñôn thöùc ñoàng daïng.

Theá naøo laø hai ñôn thöùc ñoàng daïng?

?
Ai ñuùng?
Khi thaûo luaän nhoùm,
baïn Sôn noùi:“0,9xy2
vaø 0,9x2y laø hai ñôn
thöùc ñoàng daïng”
Baïn Phuùc noùi: ”Hai
ñôn thöùc treân khoâng
ñoàng daïng”.
Hai
c naøy
YÙ kieáñôn
n cuûathöù
em?
khoâng ñoàng daïng.

Baøi taäp 15: Xeáp caùc ñôn thöùc sau thaønh töøng nhoùm caùc
ñôn thöùc ñoàng daïng:
5 22
x y ;
3

2

xy ;

1 2  2 x2 y ;
xy ;
5
4

1 2
 x y ;
2

xy .

2xy ;
2

Giaûi

Caùc nhoùm ñôn thöùc ñoàng daïng laø:

)

;

)

;

)

;

;

;

2

x y

*Ví
Nhaé
laïi tính chaát phaân phoái cuûa pheùp nhaân ñoái vôùi pheùp
duïc 1:
3x
+
5x
=
(3+5).x
=
8x
Vaäy ñeå
coäng : ab (b
+ ac
+ c= ).a
?
Ñeå coäng hai ñôn thöùc ñoàng daïng, ta coäng caùc tröø
heä
soá
coänhai
g vôùi
* AÙpvaø
duïgiöõ
ng coä
ng hain ñôn
c sau
hai
ñôn
ñôn
nhau
nguyeâ
phaàthöù
n bieá
n. :
Töông töï ví3x
duï 1+: 5x
Haõy=tröø(3+5).x
hai ñôn thöùc=ñoà
ng daïng sauthöù
: c
8.x
ñoàng
Ví duï 2: 4x2y – 15 x2y =(4 – 15).x2y
daïng ta
= -11x2y
m vôù
theái nhau
Ñeå tröø hai ñôn thöùc ñoàng daïng, ta tröø caùc heälaøsoá
naøo ?

vaø giöõ nguyeân phaàn bieán.

Quy taéc :
Ñeå coäng (hay tröø) caùc ñôn thöùc ñoàng daïng, ta coäng (hay
tröø) caùc heä soá vôùi nhau vaø giöõ nguyeân phaàn bieán.

Tính a) 2x2yz+ 3 x2yz + 7 x2yz
b) 25xy2- 55xy2 + 75xy2

?3. Haõy tìm toång cuûa ba ñôn thöùc:
xy3; 5xy3 vaø -7xy3
Giaûi
xy3+ 5xy3 + -7xy3 = [1+ 5+(-7)] xy3
= -xy3

h­íng­dÉn­vÒ­nhµ:
_ Hoïc laïi baøi, naém vöõng ñònh nghóa vaø
pheùp toaùn coäng, tröø caùc ñôn thöùc ñoàng
daïng.
_ Giaûi baøi taäp: 18, 19, 20, 22 SGK
_ Chuaån bò cho tieát sau (luyeän taäp): vôû
nhaùp,maùy tính.

...
Đại số: TIẾT 54: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
Khi nào các đơn thức được gọi là đồng dạng với nhau ?
Đề thi môn đại số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi môn đại số - Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Trâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề thi môn đại số 9 10 193