Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn giải tích

Được đăng lên bởi Tiến Tới Tương Lai
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
012345674
 !"#$%&

BC
DE

89
 


'( *+, / / 34 5
) *-.01*2 (6

 

7(- :;- / *>6@+4 A+6*
8+9 <+6*. ?- (- (
=

R M
O
SM VO WY LNPZLNP
U U X MO Q [[
FG I KMO T
HGJ LNPQ
[ WY MQOQ[
X
\
] J KMO ` cWe`ed hUijk n ]l
^_I LNP ab f gW GWlmcoH
d
p q nGrijk``tHGJgdk`]Kectv LNP
^m Wec ] GW s n I cW u n cJ [[l
K
K
` re GyQ zML zOL ec [|}
^_w x z {PV z {Pn{LNP
W
BC m € g I KLNPQ‚ UV‚ OƒMUOV„Uƒ„…ƒOƒ† } ––
D~ J``eGJ MO M M
O O
M
˜œ
MO
BC ˆ fk‹Œ  pX MQ‚ ’ “ GreW xG‹• Œ ‚V™˜šžœ
D‡ ‰ŠW G‹tc cW Ž‘NOQŽ‘”’ w xGe` GWi‹
š›
—
ŸcJcW¢Q£MO U¥M V†U¦|N N ©
  ¡ LNP¤h U O §M¨[O¨[}
BC ¢ b ¡ GW ¬ n ccGWpc®t°k`W OQ‚ Ÿ † U}±xG² ³b cW`]JcW¢ tW
Dª IJcW‹«kGYGWk  n ­ ¯W Hk M I MQO cY Ipd u ¡ G
G kW¯``cYiJtW q
¯W k´ G¡ c qkG}
µ
] xGe€ c‹eG‹• ¯W HcGc ¶O ˜ ·‰ŠW s cYŠ¸ GJo u ³}
^mW g`e x GWt°kbn ] U M o fk``pv cWe] ¹`]
Xµ
`
p xGeG‹• ¶O ˜ pW sGo fktW x»g¼}
^mW x GW U M ºk`` ‰ŠW Gb ¼W
`
BC »ccG¿keGMUOÀ OƒOQ„ U·ceÁQMb ekcJ`]‹¯W gW Gà Ge UOÀ OƒOQ
D½ ¾‹¯W gW ÀVM À M pXO IJÂWG² u G¿keGeYWWÄM ÀVM À
[
}
012345674

89
 



 
Å
7(- :;- / *>6@+4 A+6*
8+9 <+6*. ?- (- (
=

'( *+, / / 34 5
) *-.01*2 (6
R M
O
SM V‚U WY LNPZLNP
U O X MO Q [[
BC FG I KLNPQT [ WY MQOQ[
DE HGJ MO
X
\
Uijk n ]l
] J KMO ` cWe`ed h GWlmcoH
^_I LNP ab f gW
d
p q nGrijk``tHGJgdk`]Kectv LNP
^m Wec ] GW s n I cW u n cJ [[l
K
K
` re GyQ zML zOL ec |[}
^_w x z {PV z {Pn{LNP
W
BC m € g I KLNPQ‚ Uƒ‚ OƒMUOV„Uƒ„…ƒOV† } ––
D~ J``eGJ MO M M
O O
M
˜O
M
BC ˆ fk‹Œ  pX MQŽ‘’ Ž‘”’GreW xG‹• Œ „V™˜œšžœ
D‡ ‰ŠW G‹tc cW  NOQ‚ “ w xGe` GWi‹
š
›
—
ŸcJcW¢Q£MO U¥† UVO ¦|N N ©
  ¡ LNP¤h M U §M¨[O¨[}
BC ¢ b ¡ GW ¬ n ccGWpc®t°k`W OQ‚ Ÿ OQ‚ U}±xG² ³b cW`]JcW¢ tW
Dª IJcW‹«kGYGWk  n ­ ¯W Hk M I M cY Ipd u ¡ G
G kW¯``cYiJtW q
¯W k´ G¡ c qkG}
µ U
] xGe€ c‹eG‹• ¯W HcGc ¶O ˜ ·‰ŠW s cYŠ¸ GJo u ³}
^mW g`e x GWt°kbn ]
Xµ
`
M o fk``pv cWe] ¹`]
p xGeG‹• ¶O ˜ pW sGo fktW x»g¼}
^mW x GW U M ºk`` ‰ŠW Gb ¼W
`
BC »cc‹¯W gW MOÀƒ‚ÀQ MU·pXO Æ|b eWG² u G¿keGeYWWÄMOÀƒ‚ÀQ[
D½ ¾ G¿keG À O † ce Á IJ kcJ`]‹¯W gW Gà Ge À O }
 !"#$%&

012134567839
 
 6
  7

- (
*
.( 1* 24 ')+5')+
0 0 3 (* , 66
  !" $ &')+,/ 6 24 (,*,6
 #"% (*
3
7
 8 L& &')+;= ? A2B0C')+ F')+"%GHL&<2>@L&
 9:$ (*L&2>@>= 66DE<66 $ "2 = ?D
%
<
I;
 K L(')+, L*')+,6  @ N>2 P, L(')+1 L*')+,Q16,Q
J 9 66 66 D J 9:M O"
6Q 6Q
* *
(
  ER S A $ V &')+,W 01W *X(0*1Y0XYZX*X[ D
 %@@>T"%U (* ( (
 \<%^2 $@@2"a b acd2 A2
 ] _I; ` I<%@8" "eI>R"
f
[ *XW *,[
(1W (
i (,Q*,6 "j (,Q*, Y
)
#@ ) W
01g * ,Q
0
W
(X( *Xh
r s
0 ' m+q@n2 d2o ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi môn giải tích - Người đăng: Tiến Tới Tương Lai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi môn giải tích 9 10 46