Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Hóa học môi trường

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 13740 lần   |   Lượt tải: 63 lần
Mã đề: 187

Trang 1/3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA MÔI TRƯỜNG

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG
Lớp: CD7
Khoa:
Học kỳ:
Năm học:
Ngày thi: …………………
Mã đề: 187

Phần 1. Trắc nghiệm (30 câu *0.2đ/câu = 6đ)
Câu 1. Hàm lượng DO càng lớn chứng tỏ mẫu nước:
A. càng ít ô nhiễm
B. không liên quan đến mức độ ô nhiễm
C. càng ô nhiễm
D. tất cả đều sai
Câu 2. Vi khuẩn tự dưỡng là loại vi khuẩn :
A. phân huỷ chất hữu cơ
B. sử dụng cacbonic là nguồn cung cấp cacbon.
C. giúp cho quá trình làm sạch nước
D. tất cả đều đúng
Câu 3. Thành phần hóa học ở tầng bình lưu:
A. O3 và một số gốc hóa học khác
B. O3, O2 và một số gốc hóa học khác
C. N2, O3 và một số gốc hóa học khác
D. O3, N2, O2, và một số gốc hóa học khác
Câu 4. Các hợp chất hữu cơ đa vòng ngưng tụ là những chất :
A. Dễ phân huỷ sinh học
B. Khó phân huỷ sinh học
C. Có độc tính cao
D. Câu b và c đúng
Câu 5. Trong tầng đối lưu cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,60C vì :
A. Càng lên cao không khí càng loãng.
B. Khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời của không khí kém hơn của đất
C. a và b đều sai
D. a và b đều đúng
Câu 6. Các chất ô nhiễm sơ cấp gây mưa axit (sự lắng đọng axit):
A. NOx, CO2
B. SO2, NOx
C. SO2, CO2
D. SO2, CO2
Câu 7. Khí quyển đóng vai trò cân bằng nhiệt lượng Trái Đất thông qua
A. Hấp thụ tia tử ngoại từ Mặt Trời
B. Hấp thụ tia nhiệt từ mặt đất phản xạ lên
C. (a) và (b) đều sai
D. (a) và (b) đều đúng
Câu 8. Nguồn phát thải khí SO2 chủ yếu:
A. Các hoạt động của núi lửa và sự phun vẩy nước trên đại dương
B. Quá trình phân hủy và đốt cháy các hợp chất hữu cơ.
C. Quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch có chứa lưu huỳnh
D. Cả ba đáp án trên
Câu 9. Quá trình cố định nitơ trong nước dưới tác động của các vi sinh vật là quá trình:
A. N2 (khí quyển) → NH4+
B. N2 (khí quyển) → NO
C. N2 (khí quyển) → NO3D. N2 (khí quyển) → NO2Câu 10. Ở tầng đối lưu, quá trình hình thành và phân hủy ozon được giải thích do:
A. Sự có mặt của CO tham gia vào các phản ứng dây chuyền
B. Sự có mặt của CO tham gia các phản ứng dây chuyền và tạo liên kết với NO x
C. Sự có mặt của CO, CO2 tham gia các phản ứng dây chuyền
D. Sự có mặt của CO2 tham gia các phản ứng dây chuyền và tạo liên kết với NOx
Câu 11. Hàm lượng oxi trong khí quyển khoảng:
A. 10%
B. 30%
C. 16%
D. 21%
Câu 12. Tác nhân gây ô nhiễm không khí do giao thông vận tải nhiều nhất tính theo khối lượng là:
A. SO2
B. CO2
C. CxHy
D. NOx
Câu 13. khi pH của nước ≥ 8,3, khí CO2 trong nước tồn tại chủ yếu ở dạng :
A. CO32B. H2CO3
C. CO2
D. HCO3...
Mã đề: 187 Trang 1/3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA MÔI TRƯỜNG
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG
Lớp: CD7 Khoa:
Học kỳ: Năm học:
Ngày thi: …………………
Mã đề: 187
Phần 1. Trắc nghiệm (30 câu *0.2đ/câu = 6đ)
Câu 1. Hàm lượng DO càng lớn chứng tỏ mẫu nước:
A. càng ít ô nhiễm B. không liên quan đến mức độ ô nhiễm
C. càng ô nhiễm D. tất cả đều sai
Câu 2. Vi khuẩn tự dưỡng là loại vi khuẩn :
A. phân huỷ chất hữu cơ B. sử dụng cacbonic là nguồn cung cấp cacbon.
C. giúp cho quá trình làm sạch nước D. tất cả đều đúng
Câu 3. Thành phần hóa học ở tầng bình lưu:
A. O
3
và một số gốc hóa học khác B. O
3
, O
2
và một số gốc hóa học khác
C. N
2
, O
3
và một số gốc hóa học khác D. O
3
, N
2
, O
2
, và một số gốc hóa học khác
Câu 4. Các hợp chất hữu cơ đa vòng ngưng tụ là những chất :
A. Dễ phân huỷ sinh học B. Khó phân huỷ sinh học
C. Có độc tính cao D. Câu b và c đúng
Câu 5. Trong tầng đối lưu cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,6
0
C vì :
A. Càng lên cao không khí càng loãng.
B. Khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời của không khí kém hơn của đất
C. a và b đều sai
D. a và b đều đúng
Câu 6. Các chất ô nhiễm sơ cấp gây mưa axit (sự lắng đọng axit):
A. NO
x
, CO
2
B. SO
2
, NO
x
C. SO
2
, CO
2
D. SO
2
, CO
2
Câu 7. Khí quyển đóng vai trò cân bằng nhiệt lượng Trái Đất thông qua
A. Hấp thụ tia tử ngoại từ Mặt Trời B. Hấp thụ tia nhiệt từ mặt đất phản xạ lên
C. (a) và (b) đều sai D. (a) và (b) đều đúng
Câu 8. Nguồn phát thải khí SO
2
chủ yếu:
A. Các hoạt động của núi lửa và sự phun vẩy nước trên đại dương
B. Quá trình phân hủy và đốt cháy các hợp chất hữu cơ.
C. Quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch có chứa lưu huỳnh
D. Cả ba đáp án trên
Câu 9. Quá trình cố định nitơ trong nước dưới tác động của các vi sinh vật là quá trình:
A. N
2 (khí quyển)
→ NH
4
+
B. N
2 (khí quyển)
→ NO
C. N
2 (khí quyển)
→ NO
3
-
D. N
2 (khí quyển)
→ NO
2
-
Câu 10. Ở tầng đối lưu, quá trình hình thành và phân hủy ozon được giải thích do:
A. Sự có mặt của CO tham gia vào các phản ứng dây chuyền
B. Sự có mặt của CO tham gia các phản ứng dây chuyền và tạo liên kết với NO
x
C. Sự có mặt của CO, CO
2
tham gia các phản ứng dây chuyền
D. Sự có mặt của CO
2
tham gia các phản ứng dây chuyền và tạo liên kết với NO
x
Câu 11. Hàm lượng oxi trong khí quyển khoảng:
A. 10% B. 30% C. 16% D. 21%
Câu 12. Tác nhân gây ô nhiễm không khí do giao thông vận tải nhiều nhất tính theo khối lượng là:
A. SO
2
B. CO
2
C. C
x
H
y
D. NO
x
Câu 13. khi pH của nước ≥ 8,3, khí CO
2
trong nước tồn tại chủ yếu ở dạng :
A. CO
3
2-
B. H
2
CO
3
C. CO
2
D. HCO
3
-
Câu 14. Thành phần hóa học của đất bao gồm:
A. Chất rắn, nước và không khí.
B. Chất rắn, nước
C. Đá, chất rắn, nước, khí
D. Không khí, nước, chất rắn vô cơ và chất rắn hữu cơ
Đề thi môn Hóa học môi trường - Trang 2
Đề thi môn Hóa học môi trường - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi môn Hóa học môi trường 9 10 535