Ktl-icon-tai-lieu

đề thi Môn thi : TOÁN

Được đăng lên bởi hoasua2130
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 127 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi thư
Môn thi : TOÁN
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I:(2 điểm) Cho hàm số y = x3 + 3x2 + mx + 1 có đồ thị là (Cm); ( m là tham số)

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 3.
2. Xác định m để (Cm) cắt đường thẳng: y = 1 tại ba điểm phân biệt C(0;1), D, E
sao cho các tiếp tuyến của (Cm) tại D và E vuông góc với nhau.
Câu II:(2 điểm)
1. Giải hệ phương trình:

 x  2 y  xy  0



2.giải phương trình: cotx – 1 =

x 1  2 y 1  1
cos 2 x
1
 sin 2 x  sin 2 x .
1  tan x
2

Câu III: (2 điểm)
1. Trên cạnh AD của hình vuông ABCD có độ dài là a, lấy điểm M sao cho AM = x (0 < x  a).
Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại A, lấy điểm S sao cho SA = 2a.
Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SAC).
2. Tính tích phân: I =


4
0



( x  sin 2 2 x) cos 2 xdx .

PHẦN RIÊNG (3 điểm
Câu IV: 1. Trong mpOxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 6x + 5 = 0. Tìm M thuộc trục tung sao cho

qua M kẻ được hai tiếp tuyến của (C) mà góc giữa hai tiếp tuyến đó bằng 60 0.
2.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2 ; 1 ; 0) và đường thẳng d víi
d:

x 1 y 1 z


.Viết phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua điểm M,
2
1
1

cắt và vuông góc với đường thẳng d
Câu V: Giải hệ phương trình

Câu VI :giải phương trình:

 4log3 xy  2  ( xy )log3 2


2
2
 log 4 ( x  y )  1  log 4 2 x  log 4 ( x  3 y)

z2
 z i
z 1

………………… …..………………..Hết…………………………………….

...
Đ thi thư
Môn thi : TOÁN
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I:(2 điểm) Cho hàm số y = x
3
+ 3x
2
+ mx + 1 có đồ thị là (C
m
); ( m là tham số)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 3.
2. Xác định m để (C
m
) cắt đường thẳng: y = 1 tại ba điểm phân biệt C(0;1), D, E
sao cho các tiếp tuyến của (C
m
) tại D và E vuông góc với nhau.
Câu II:(2 điểm)
1. Giải hệ phương tr?nh:
2 0
1 2 1 1
x y xy
x y
2.giải phương tr?nh: cotx – 1 =
xx
x
x
2sin
2
1
sin
tan1
2cos
2
.
Câu III: (2 điểm)
1. Trên cạnh AD của h?nh vuông ABCD có độ dài là a, lấy điểm M sao cho AM = x (0 < x a).
Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại A, lấy điểm S sao cho SA = 2a.
Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SAC).
2. Tính tích phân: I =
2
4
0
( sin 2 )cos2x x xdx
.
PHẦN RIÊNG (3 điểm
Câu IV : 1. Trong mpOxy, cho đường tròn (C): x
2
+ y
2
– 6x + 5 = 0. T?m M thuộc trục tung sao cho
qua M kẻ được hai tiếp tuyến của (C) mà góc giữa hai tiếp tuyến đó bằng 60
0
.
2.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2 ; 1 ; 0) và đường thẳng d víi
d :
x 1 y 1 z
2 1 1
.Viết phương tr?nh chính tắc của đường thẳng đi qua điểm M,
cắt và vuông góc với đường thẳng d
Câu V : Giải hệ phương tr?nh
3 3
log log 2
2 2
4 4 4
4 2 ( )
log ( ) 1 log 2 log ( 3 )
xy
xy
x y x x y
Câu VI :giải phương tr?nh:
2
1
z
z i
z
………………… …..………………..Hết…………………………………….
đề thi Môn thi : TOÁN - Người đăng: hoasua2130
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi Môn thi : TOÁN 9 10 660