Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Toán HSG lớp 11

Được đăng lên bởi se7en.love.pkk
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
——————
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 NĂM HỌC 2011-2012
ĐỀ THI MÔN: TOÁN
Dành cho học sinh THPT không chuyên
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề
————————————

Câu 1 (1,5 điểm).
tan 2 x  tan x
2



sin  x   .
Giải phương trình:
2
tan x  1
2
4

Câu 2 (3,0 điểm).
1. Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính
xác suất để chọn được một số chia hết cho 7 và chữ số hàng đơn vị bằng 1.
2. Chứng minh đẳng thức sau:

 C   C  C  C 
2
0
2012

2
1
2012

2
2
2012

2
3
2012

2011
2012
1006
.
 ...   C2012
   C2012
  C2012
2

2

Câu 3 (2,5 điểm).
1. Chứng minh rằng phương trình 8 x 3  6 x  1  0 có ba nghiệm thực phân biệt. Hãy tìm 3
nghiệm đó.
sin n
2. Cho dãy số  un  được xác định bởi: u1  sin1; un  un 1  2 , với mọi n  ¥ , n  2 .
n
Chứng minh rằng dãy số  un  xác định như trên là một dãy số bị chặn.
Câu 4 (3,0 điểm).
1.

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a 2 , các cạnh bên
bằng nhau và bằng 3a ( a  0 ). Hãy xác định điểm O sao cho O cách đều tất cả các đỉnh của hình
chóp S.ABCD và tính độ dài SO theo a .
2. Cho hình chóp S.ABC có đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng (SBC). Gọi H là hình
chiếu của S lên mặt phẳng (ABC). Chứng minh rằng đường thẳng SB vuông góc với đường thẳng
1
1
1
1
 2 2
.
2
SH
SA SB
SC 2
3. Cho tứ diện ABCD thỏa mãn điều kiện AB  CD, BC  AD, AC  BD và một điểm X thay
đổi trong không gian. Tìm vị trí của điểm X sao cho tổng XA  XB  XC  XD đạt giá trị nhỏ
nhất.
SC, biết rằng

—Hết—
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……….………..…….…….….….; Số báo danh……………….

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT KHÔNG CHUYÊN

———————

NĂM HỌC 2011-2012
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN
———————————

I. LƯU Ý CHUNG:
- Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một cách giải với những ý cơ bản phải có. Khi chấm bài học sinh
làm theo cách khác nếu đúng và đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa.
- Điểm toàn bài tính đến 0,25 và không làm tròn.
- Với bài hình học nếu thí sinh không vẽ hình phần nào thì không cho điểm tương ứng với phần đó.
II. ĐÁP ÁN:
Câu Ý
1
1,5 điểm

Nội dung trình bày

Điểm


 k (*)
2
Phương trình đã cho tương đương với: 2 cos 2 x(tan 2 x  tan x)  sin x  cos x
Điều kiện: cos x  0  x 

2

0,25

 2sin 2 x  2sin x.cos x  sin x  cos x  2sin x(sin x  cos x)  sin x  cos x
 (sin x  cos x)(2sin x  1)  0

+ Với sin x  cos x  0  tan x  1  x    k
4
1

5
 k ...
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
——————
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 NĂM HỌC 2011-2012
ĐỀ THI MÔN: TOÁN
Dành cho học sinh THPT không chuyên
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề
————————————
Câu 1 (1,5 điểm).
Giải phương trình:
2
2
tan tan 2
sin
tan 1 2 4
x x
x
x
.
Câu 2 (3,0 điểm).
1. Gọi A tập hợp tất cả các số tự nhiên 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính
xác suất để chọn được một số chia hết cho 7 và chữ số hàng đơn vị bằng 1.
2. Chứng minh đẳng thức sau:
2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 2011 2012 1006
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
...C C C C C C C
.
Câu 3 (2,5 điểm).
1. Chứng minh rằng phương trình
3
8 6 1 0x x
ba nghiệm thực phân biệt. Hãy tìm 3
nghiệm đó.
2. Cho dãy số
n
u
được xác định bởi:
1 1
2
sin
sin1;
n n
n
u u u
n
, với mọi
, 2n n ¥
.
Chứng minh rằng dãy số
n
u
xác định như trên là một dãy số bị chặn.
Câu 4 (3,0 điểm).
1. Cho nh chóp tgiác S.ABCD có đáy ABCD lành vuông cạnh bằng
2a
, các cạnh n
bằng nhau và bằng
3a
(
). Hãy xác định điểm O sao cho O cách đều tất cả các đỉnh của hình
chóp S.ABCD và tính độ dài SO theo
a
.
2. Cho hình chóp S.ABC đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng (SBC). Gọi H hình
chiếu của S lên mặt phẳng (ABC). Chứng minh rằng đường thẳng SB vuông góc với đường thẳng
SC, biết rằng
2 2 2 2
1 1 1 1
SH SA SB SC
.
3. Cho tứ diện ABCD thỏa mãn điều kiện
, ,AB CD BC AD AC BD
một điểm X thay
đổi trong không gian. Tìm vị trí của điểm X sao cho tổng
XA XB XC XD
đạt giá trị nhỏ
nhất.
—Hết—
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……….………..…….…….….….; Số báo danh……………….
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT KHÔNG CHUYÊN
Đề thi môn Toán HSG lớp 11 - Trang 2
Đề thi môn Toán HSG lớp 11 - Người đăng: se7en.love.pkk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi môn Toán HSG lớp 11 9 10 836