Ktl-icon-tai-lieu

đề thi Môn toán - KHỐI A

Được đăng lên bởi hoasua2130
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn toán - KHỐI A
Câu I (2,0 điểm)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số : y = x3 – 3x2 + 2
m
2
2) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình : x  2 x  2 
x 1
 5 
 x sin x  1
Câu II (2,0 điểm ) 1) Giải phương trình : 2 2 cos 
 12



 log 2 x  y  3log8 ( x  y  2)

2) Giải hệ phương trình: 


Câu III(1,0 điểm ) Tính tích phân: I 

 /4



 /4

x2  y2  1  x2  y2  3

sin x
1 x  x
2

.

dx

Câu IV ( 1,0 điểm ) : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB
= a , AD = 2a . Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy , cạnh bên SB tạo với mặt phắng
đáy một góc 600 .Trên cạnh SA lấy điểm M sao cho AM =

a 3
, mặt phẳng ( BCM) cắt
3

cạnh SD tại N .Tính thể tích khối chóp S.BCNM
Câu VIa 1.( 1,0 điểm ) Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A(1; -2), đường
cao CH : x  y  1  0 , phân giác trong BN : 2 x  y  5  0 .Tìm toạ độ các đỉnh B,C và tính
diện tích tam giác ABC
2.( 1,0 điểm ) Trong không gian với hệ tọa độ 0xyz cho đường thẳng d
x 2 y
z 1


và hai điểm A(1;-1;2) ,B(3 ;- 4;-2).Tìm điểm I trên đường thẳng d
4
6
8
sao cho IA +IB đạt giá trị nhỏ nhất
3. (1 điểm): Giải phương trình sau trên tập số phức C: z 4  z 3 

z2
 z 1  0
2

Câu VIIa. (1.0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD
có diện tích bằng 12, tâm I là giao điểm của đường thẳng d1 : x  y  3 0 và
d 2 : x  y  6 0 . Trung điểm của một cạnh là giao điểm của d1 với trục Ox. Tìm toạ độ
các đỉnh của hình chữ nhật.
2. (1,0điểm) Trong không gian với hệ tọa độ 0xyz cho hai đường thẳng :
x  2 y 1 z

 ,
D1 :
1
1
2

 x  2  2t

D2 :  y  3
 zt


Viết phương trình mặt cầu có đường kính là đoạn vuông góc chung của D 1 và D2
…….Hết .......

...
Môn toán - KHỐI A
Câu I (2,0 điểm)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số : y = x
3
– 3x
2
+ 2
2) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình :
2
2 2
1
m
x x
x
Câu II (2,0 điểm ) 1) Giải phương trình :
5
2 2 os sin 1
12
c x x
2) Giải hệ phương trình:
2 8
2 2 2 2
log 3log ( 2)
1 3
x y x y
x y x y
.
Câu III(1,0 điểm ) Tính tích phân:
/4
2
/4
sin
1
x
I dx
x x
Câu IV ( 1,0 điểm ) : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB
= a , AD = 2a . Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy , cạnh bên SB tạo với mặt phắng
đáy một góc 60
0
.Trên cạnh SA lấy điểm M sao cho AM =
3
3
a
, mặt phẳng ( BCM) cắt
cạnh SD tại N .Tính thể tích khối chóp S.BCNM
Câu VIa 1.( 1,0 điểm ) Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A(1; -2), đường
cao
: 1 0CH x y
, phân giác trong
: 2 5 0BN x y
.Tìm toạ độ các đỉnh B,C và tính
diện tích tam giác ABC
2.( 1,0 điểm ) Trong không gian với hệ tọa độ 0xyz cho đường thẳng d
2 1
4 6 8
x y z
và hai điểm A(1;-1;2) ,B(3 ;- 4;-2).Tìm điểm I trên đường thẳng d
sao cho IA +IB đạt giá trị nhỏ nhất
3. (1 điểm): Giải phương trình sau trên tập số phức C:
Câu VIIa. (1.0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD
có diện tích bằng 12, tâm I là giao điểm của đường thẳng
03:
1
yxd
06:
2
yxd
. Trung điểm của một cạnh là giao điểm của d
1
với trục Ox. Tìm toạ độ
các đỉnh của hình chữ nhật.
2. (1,0điểm) Trong không gian với hệ tọa độ 0xyz cho hai đường thẳng :
D
1
:
2 1
1 1 2
x y z
, D
2
:
2 2
3
x t
y
z t
Viết phương trình mặt cầu có đường kính là đoạn vuông góc chung của D
1
và D
2
…….Hết .......
đề thi Môn toán - KHỐI A - Người đăng: hoasua2130
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi Môn toán - KHỐI A 9 10 761