Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Tóan lớp 4

Được đăng lên bởi cubi333
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
a. (0.5đ) Trong các hình sau, hình nào là hình thoi :

A

B

C

D

b. (0.5đ) Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm trong phép đổi sau : 3 giờ 20 phút =…… là:
A. 180 phút
c. (0.5đ) Hình nào có
A.

B. 200 phút

C. 320 phút

D. 50 phút

4
ô vuông được tô màu ?
5
B.

C.

D.

d. (0.5đ) Tổng của hai số bằng số lớn nhất có ba chữ số và hiệu của hai số đó bằng số lớn nhất
có hai chữ số. Vậy hai số đó là :
A. 99 và 999

B. 450 và 549

C. 400 và 499

D. 100 và 999

Bài 2. Tính (2đ):
a) 2 c)
Bài 3.

3
5

1
= ........................ ..........................
3



5
=
7

Tìm x (1đ):a) x :

b)

4
9



d)

4
5

: 3 =......................................

3
= 4
4

5
=..................................
9

b) x -

2
4
= ..................
5
5

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Bài 4. (1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 5230 tạ = ……….. tấn
b) 9700dm2 = ……….. m2
d)

1
6

giờ = ……….. phút

e) 3 yến 8kg = ……….. kg

Bài 5. (1đ) Điền kết quả vào chỗ chấm ( ... ... ... ) ở những bài toán dưới đây :
a/ Một hình thoi có số đo độ dài hai đường chéo là 8cm và 4cm. Vậy diện tích hình thoi đó là
bao nhiêu ? Trả lời: Diện tích hình thoi đó là ... ... ...
b/ Một hình bình hành có số đo độ dài đáy và chiều cao là 8dm và 4dm. Vậy diện tích hình
bình hành đó là bao nhiêu ? Trả lời: Diện tích hình bình hành đó là ... ... ...
Bài 6. (1đ) Nối các ô để được các cặp ô có giá trị bằng nhau:
77
28

15
30

1
2

1d

22
22

1
3

5
15

11
4

Bài 7. (2đ) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 240m, chiều rộng bằng

2
3

chiều dài. Người

ta cấy lúa ở đó, cứ 100m2 thu được 50kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
1) Giá trị số 2 trong số 342011 là:
A. 20000
B. 2000
C. 200
2) Kết quả của phép tính 45+55+234 = . . . .
A. 100
B. 334
C. 244
3) Trong các phân số sau phân số nào lớn hơn 1:
A.

4
4

B.

4
5

C.

D.

200000

D.

254

5
5

D.

5
4

4) Trong các phân số dưới đây phân số nào tối giản.
A.

3
4

B.

6
4

C.

18
24

D.

18
24

5) Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 5m2 34dm2...
Bài 1. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
a. (0.5đ) Trong các hình sau, hình nào là hình thoi :
A B C D
b. (0.5đ) Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm trong phép đổi sau : 3 giờ 20 phút =…… là:
A. 180 phút B. 200 phút C. 320 phút D. 50 phút
c. (0.5đ) Hình nào có
4
5
ô vuông được tô màu ?
A. B. C. D.
d. (0.5đ) Tổng của hai số bằng số lớn nhất có ba chữ số và hiệu của hai số đó bằng số lớn nhất
có hai chữ số. Vậy hai số đó là :
A. 99 và 999 B. 450 và 549 C. 400 và 499 D. 100 và 999
Bài 2. Tính (2đ):
a) 2 -
1
3
= ........................ .......................... b)
4
9
5
9
=..................................
c)
5
3
5
7
= d)
4
5
:
3 =......................................
Bài 3. Tìm x (1đ):a) x :
3
4
= 4 b) x -
2
5
=
4
5
..................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Bài 4. (1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 5230 tạ = ……….. tấn b) 9700dm
2
= ……….. m
2
d)
6
1
giờ = ……….. phút e) 3 yến 8kg = ……….. kg
Bài 5. (1đ) Điền kết quả vào chỗ chấm ( ... ... ... ) ở những bài toán dưới đây :
a/ Một hình thoi có số đo độ dài hai đường chéo là 8cm và 4cm. Vậy diện tích hình thoi đó là
bao nhiêu ? Trả lời: Diện tích hình thoi đó là ... ... ...
b/ Một hình bình hành có số đo độ dài đáy và chiều cao là 8dm và 4dm. Vậy diện tích hình
bình hành đó là bao nhiêu ? Trả lời: Diện tích hình bình hành đó là ... ... ...
Bài 6. (1đ) Nối các ô để được các cặp ô có giá trị bằng nhau:
Bài 7. (2đ) Một thửa ruộng hình chữ nhậtchiều dài 240m, chiều rộng bằng
3
2
chiều dài. Người
ta cấy lúa ở đó, cứ 100m
2
thu được 50kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
1
2
5
15
1d
1
3
30
15
4
11
28
77
Đề thi môn Tóan lớp 4 - Trang 2
Đề thi môn Tóan lớp 4 - Người đăng: cubi333
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi môn Tóan lớp 4 9 10 715