Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Tóan lớp 4

Được đăng lên bởi cubi333
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 161 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sè b¸o danh:.................
Phßngthi:......................
§iÓm: ..........................
B»ng ch÷: ....................
Bµi kiÓm tra chÊt lîng
Gi÷a häc k× iI
N¨m häc 2012 - 2013
M«n To¸n - Líp 4
(Thêi gian lµm bµi : 40 phót)
Ngêi coi Ngêi chÊm
A. Tr¾c nghiÖm
Bµi 1: Phân số bằng phân số nào dưới đây?
A. B. C. D.
Bµi 2: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
a) Cạnh AB bằng cạnh . . . . . . .
b) Cạnh AD bằng cạnh . . . . . .
c) Cạnh AB song song với cạnh . . . . . . .
d) Cạnh AD song song với cạnh . . . . . .
Bµi 3: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a, Chữ số 7 trong số 347856 chỉ:
A. 70 B. 700 C. 7000
b, 45m
2
6cm
2
= . . . . . . cm
2
số thích hợp viÕt vào chỗ chấm là:
A. 4506 B. 45006 C. 450006
B. Tù luËn
Bµi 1: Đặt tính rồi tính:
a) 53867 + 49608 b) 482 x 307
………………….........................
………………….........................................................................................
.....................................................................................................................
................................................................
c) 91846 - 84752 d) 184905 : 21
………………….........................
………………….........................................................................................
.....................................................................................................................
1
A B
C
D
Đề thi môn Tóan lớp 4 - Trang 2
Đề thi môn Tóan lớp 4 - Người đăng: cubi333
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi môn Tóan lớp 4 9 10 861