Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Toán lớp 8

Được đăng lên bởi Lãnh Nguyệt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1. (2 điểm )
a. Làm tính nhân:
b. Tính nhanh:

- 7x(3x - 2)
872 + 26.87+132

Câu 2. (2 điểm)
a. Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

x2 - 25

b. Tìm x biết: 3x(x + 5) – 2x -10 = 0
Câu 3. (2 điểm)
Cho hai đa thức A = 3x3 – 2x2 + 2 và B = x + 1
a)

Thực hiện phép chia A cho B

b)

Tìm số nguyên x để đa thức A chia hết cho đa thức B

Câu 4. (3 điểm)
Cho hình bình hành ABCD có E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD.
a)

Tứ giác DEBF là hình gì? Vì sao?

b)

Chứng minh rằng các đường thẳng AC, BD, EF cùng cắt nhau tại một điểm.

c) Gọi giao điểm của AC với DE và BF theo thứ tự là M và N. Chứng minh rằng tứ giác EMFN là
hình bình hành.
Câu 5. (1 điểm)
Cho a, b, c thoả mãn: a2014 + b2014 + c2014 = a1007b1007 + b1007c1007 + c1007a1007
Tính giá trị của biểu thức A = (a – b)20 + (b – c)11 + (a-c)2014

Xem thêm tại: 

...
Câu 1. (2 điểm )
a. Làm tính nhân: - 7x(3x - 2)
b. Tính nhanh: 87
2
+ 26.87+13
2
Câu 2. (2 điểm)
a. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x
2
- 25
b. Tìm x biết: 3x(x + 5) – 2x -10 = 0
Câu 3. (2 điểm)
Cho hai đa thức A = 3x
3
– 2x
2
+ 2 và B = x + 1
a) Thực hiện phép chia A cho B
b) Tìm số nguyên x để đa thức A chia hết cho đa thức B
Câu 4. (3 điểm)
Cho hình bình hành ABCD có E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD.
a) Tứ giác DEBF là hình gì? Vì sao?
b) Chứng minh rằng các đường thẳng AC, BD, EF cùng cắt nhau tại một điểm.
c) Gọi giao điểm của AC với DE và BF theo thứ tự là M và N. Chứng minh rằng tứ giác EMFN là
hình bình hành.
Câu 5. (1 điểm)
Cho a, b, c thoả mãn: a
2014
+ b
2014
+ c
2014
= a
1007
b
1007
+ b
1007
c
1007
+ c
1007
a
1007
Tính giá trị của biểu thức A = (a – b)
20
+ (b – c)
11
+ (a-c)
2014
Xem thêm tại: http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-giua-ki-1-lop-8-mon-toan-nam-2014-viet-yen-
c30a19875.html#ixzz3o9QhZPBY
Đề thi môn Toán lớp 8 - Người đăng: Lãnh Nguyệt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi môn Toán lớp 8 9 10 403