Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Truyền nhiệt

Được đăng lên bởi Hiroshi Phan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƢỜNG ĐH BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

GV ra đề

ThS. Phan Thành Nhân

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 - NĂM HỌC (2010-2011)

Môn: TRUYỀN NHIỆT
Thời gian: 50’
Ngày thi: 07/11/2010
---------Ghi chú: Sinh viên được sử dụng tài liệu

Bài 1: (6 điểm)
Khảo sát vách phẳng lò đốt gồm 2 lớp: lớp thép dày 8mm, lớp cách nhiệt dày 22mm
nhiệt độ vách trong cùng của lớp thép t1 = 250oC, nhiệt độ vách ngoài cùng của lớp cách
nhiệt t2 = 40oC, hệ số dẫn nhiệt của thép 1 = 0,15 W/mK. Bề mặt vách ngoài tiếp xúc với
môi trường không khí biết nhiệt độ môi trường là 30oC và hệ số toả nhiệt  = 10W/m2K.
a) Tính mật độ dòng nhiệt q truyền qua vách? Và hệ số dẫn nhiệt của lớp cách
nhiệt 2?
b) Viết phương trình phân bố nhiệt độ bên trong vách (2 phương trình: phân bố
trong vách thép và phân bố trong vách cách nhiệt). Từ đó lập bảng và vẽ đồ thị
đường phân bố nhiệt độ tại các vị trí x = 0, 4, 8, 15, 20, 25, 30mm

Bài 2: (4điểm)
Hãy xác định nhiệt độ tại gốc thanh (biết nguồn nhiệt đặt tại gốc thanh), nhiệt độ tại
vị trí giữa thanh và nhiệt lượng truyền qua thanh khi đặt thanh trong môi trường không
khí có nhiệt độ môi trường là 32oC và hệ số toả nhiệt đối lưu  = 20W/m2K.
Thanh dài hữu hạn tiết diện mặt cắt ngang hình tròn, đường kính d = 3mm, chiều
dài thanh L = 50cm, hệ số dẫn nhiệt của vật liệu làm thanh  = 86W/mK. Cho biết nhiệt
độ tại đỉnh thanh là 38oC.
(Khi tính toán có thể bỏ qua toả nhiệt ở đỉnh thanh)

Page 1 of 3

Đáp án:
Bài 1:
a) Tính mật độ dòng nhiệt q truyền qua vách? Và hệ số dẫn nhiệt của lớp cách nhiệt 2?
(3điểm)
q  t 2  t f   10.40  30  100W / m 2 K

q

t1  t 2
250  40
 100 
1  2
0,008 0,022


0,15
2.
1 .  2 .

  2  0,01075W / mK

b) (3 điểm)
Viết phƣơng trình phân bố nhiệt độ bên trong vách:
+ Với x = 0  8mm
t x  t1  q

x
100x
 250 
 t x  250  666,67 x
1
0,15

+ Với x = 8  30mm


x  1 
 0,008 x  0,008 
  250  100
t x  t 1  q 1 


2 
0,01075 
 0,15
 1
 t x  319,0856  9302,32x
Biểu diễn trên đồ thị đƣờng phân bố nhiệt độ tại các vị trí x = 0, 4, 8, 15, 20, 25, 30mm
x (mm)

0

4

8

15

20

25

30

t ( oC)

250

247,33

244,67

179,55

133,04

86,53

40

Vẽ đồ thị:

Page 2 of 3

Bài 2: (4điểm)
L = tL – tf = 38 – 32 = 6oC
m

U

f

4
4.20

 17,61
d
86.0,003

Nhiệt độ tại gốc thanh:
L  o

1
 o   L .Cosh(mL)  6. cosh(17,61.0,5)  20002,5o C
Cosh(mL)

o = to – tf 20002,5 = to – 32  to = 20034,5oC
Nhiệt độ tại điểm giữa thanh:

L / 2

0,5...
Page 1 of 3
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƢỜNG ĐH BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
GV ra đề
ThS. Phan Thành Nhân
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 - NĂM HỌC (2010-2011)
Môn: TRUYỀN NHIỆT
Thời gian: 50’
Ngày thi: 07/11/2010
----------
Ghi chú: Sinh viên được sử dụng tài liệu
ĐẠI HC QUC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ B MÔN CÔNG NGH NHI T
L NH
GV ra đ
PGS.TS Lê Chí Hi p
ĐỀ THI CUI KÌ HC K 1 - LP CHÍNH QUY
NĂM HC (2009-2010)
Môn: Nhi t Động Lc H c K Thu t
Th i gian: 90’
Ngày thi: 24/01/2010
----------
Ghi chú: Sinh viên được s d ng tài li u
Bài 1: (6 điểm)
Khảo sát vách phẳng đốt gồm 2 lớp: lớp thép dày 8mm, lớp cách nhiệt dày 22mm
nhiệt độ vách trong cùng của lớp thép t
1
= 250
o
C, nhiệt độ vách ngoài cùng của lớp cách
nhiệt t
2
= 40
o
C, hệ số dẫn nhiệt của thép
1
= 0,15 W/mK. Bề mặt vách ngoài tiếp xúc với
môi trường không khí biết nhiệt độ môi trường là 30
o
C và hệ số toả nhiệt = 10W/m
2
K.
a) Tính mật độ dòng nhiệt q truyền qua vách? hệ số dẫn nhiệt của lớp cách
nhiệt
2
?
b) Viết phương trình phân bố nhiệt độ bên trong vách (2 phương trình: phân bố
trong vách thép phân bố trong vách cách nhiệt). Từ đó lập bảng vẽ đồ thị
đường phân bố nhiệt độ tại các vị trí x = 0, 4, 8, 15, 20, 25, 30mm
Bài 2: (4điểm)
Hãy xác định nhiệt độ tại gốc thanh (biết nguồn nhiệt đặt tại gốc thanh), nhiệt độ tại
vị trí giữa thanh nhiệt lượng truyền qua thanh khi đặt thanh trong môi trường không
khí nhiệt độ môi trường là 32
o
C và hệ số toả nhiệt đối lưu = 20W/m
2
K.
Thanh dài hữu hạn tiết diện mặt cắt ngang nh tròn, đường kính d = 3mm, chiều
dài thanh L = 50cm, hsố dẫn nhiệt của vật liệu làm thanh = 86W/mK. Cho biết nhiệt
độ tại đỉnh thanh là 38
o
C.
(Khi tính toán có thể bỏ qua toả nhiệt ở đỉnh thanh)
Đề thi môn Truyền nhiệt - Trang 2
Đề thi môn Truyền nhiệt - Người đăng: Hiroshi Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi môn Truyền nhiệt 9 10 271