Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Vật lý

Được đăng lên bởi phuchoangnguyentruong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 161 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Tp. HCM
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Bộ môn Vật lý

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 2
Mã môn học: PHYS 120202
Ngày thi: 02/6/2014
Thời gian làm bài: 75 phút
Không sử dụng tài liệu

Câu 1: (2,5 điểm) Hai biến cố xảy ra trong hệ quy chiếu quán tính K gắn với hệ trục tọa độ
Descartes Oxyz tại các tọa độ không-thời gian A1(x1 = 0, t1 = 100 s) và A2(x2 = 51010 m, t2 = 200
s). Hệ quy chiếu K’ gắn với hệ trục tọa độ Descartes vuông góc O’x’y’z’ chuyển động thẳng đều so
với hệ quy chiếu K sao cho trục O’x’ trượt dọc theo chiều dương của trục Ox với vận tốc v = 0,9c
và tại thời điểm ban đầu O và O’ trùng nhau. Với c là tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3108
m/s.
a- Hỏi trong hệ quy chiếu K’, các biến cố A1 và A2 đó xảy ra vào thời gian nào?
b- Từ kết quả quan sát trên đây, có người đã đưa ra một nhận xét: ”Thứ tự của các biến cố trong các
hệ quy chiếu có thể bị đảo lộn. Như vậy, tôi có thể quan sát thấy bạn đã được sinh ra trước mẹ bạn
nếu tôi ở trong một hệ quy chiếu nào đó chuyển động so với trái đất”. Bạn có bình luận gì về nhận
xét đó và giải thích?
Câu 2: (2,5 điểm) Một nêm không khí được tạo bởi hai bản thủy tinh mỏng, phẳng, chiết suất n=1,5
và được đặt tiếp xúc với nhau dọc theo một cạnh (cạnh nêm) với góc nghiêng  = 310-4 rad. Chiếu
một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,65 m từ phía trên vuông góc với mặt dưới của
nêm không khí.
a- Tính khoảng cách từ vân sáng thứ tư và vân tối thứ năm đến cạnh nêm.
b- Hỏi cạnh nêm là vị trí của vân sáng hay vân tối?
Câu 3: (2,5 điểm) Trong hiện tượng tán xạ Compton, một electron bắn ra sau va chạm hoàn toàn
đàn hồi với một photon của chùm tia X có bước sóng  = 10-12 m. Chùm tia X sau tán xạ có bước
sóng ’ = 2,510-12 m. Hãy tính:
a- Góc tán xạ của chùm tia X.
b- Động năng của electron sau va chạm.
c- Động lượng của electron sau va chạm.
Biết bước sóng Compton đối với electron là C = 2,4310-12 m, hằng số Planck h = 6,62510-34 J.s.
Câu 4: (2,5 điểm)
a- Hãy cho biết ý nghĩa vật lý của hàm sóng trong Cơ học lượng tử.
b- Hãy tính động lượng và bước sóng De Broglie của electron có động năng E = 120 eV.
Biết khối lượng của electron là me = 9,1110-31 kg, 1eV = 1,610-19 J, hằng số Planck h =
6,62510-34 J.s.
Đề thi có 01 trang. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Chuû nhieäm boä moân

Đỗ Quang Bình

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Tp. HCM ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 2
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN Mã môn học: PHYS 120202
Bộ môn Vật lý Ngày thi: 02/6/2014
Thời gian làm bài: 75 phút
Không sử dụng tài liệu
Câu 1: (2,5 điểm) Hai biến c xy ra trong h quy chiếu quán tính K gn vi h trc tọa độ
Descartes Oxyz ti các tọa độ không-thi gian A
1
(x
1
= 0, t
1
= 100 s) A
2
(x
2
= 510
10
m, t
2
= 200
s). H quy chiếu K’ gắn vi h trc ta độ Descartes vuông góc O’x’y’z’ chuyển động thẳng đều so
vi h quy chiếu K sao cho trục O’x’ trượt dc theo chiều dương của trc Ox vi vn tc v = 0,9c
ti thời điểm ban đầu O O’ trùng nhau. Vi c tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3
10
8
m/s.
a- Hi trong h quy chiếu K’, các biến c A
1
và A
2
đó xy ra vào thi gian nào?
b- T kết qu quan sát trên đây, người đã đưa ra mt nhn xét: ”Th t ca các biến c trong các
h quy chiếu th b đảo lộn. Như vậy, tôi th quan sát thy bạn đã được sinh ra trước m bn
nếu tôi trong mt h quy chiếu nào đó chuyển động so với trái đất. Bn bình lun v nhn
xét đó và gii thích?
u 2: (2,5 điểm) Một nêm không khí được tạo bởi hai bản thủy tinh mỏng, phẳng, chiết suất n=1,5
và được đặt tiếp xúc với nhau dọc theo một cạnh (cạnh nêm) với góc nghiêng = 310
-4
rad. Chiếu
một chùm ánh sáng đơn sắc bước sóng = 0,65 m t phía trên vuông góc vi mặt dưới ca
nêm không khí.
a- Tính khong cách t vân sáng th tư và vân tối th năm đến cnh nêm.
b- Hi cnh nêm là v trí ca vân sáng hay vân ti?
Câu 3: (2,5 điểm) Trong hiện tượng tán xạ Compton, một electron bắn ra sau va chạm hoàn toàn
đàn hồi với một photon của chùm tia X bước sóng = 10
-12
m. Chùm tia X sau tán x bước
sóng ’ = 2,510
-12
m. Hãy tính:
a- Góc tán xạ của chùm tia X.
b- Động năng của electron sau va chạm.
c- Động lượng của electron sau va chạm.
Biết bước sóng Compton đối với electron là
C
= 2,43
10
-12
m, hằng số Planck h = 6,625
10
-34
J.s.
Câu 4: (2,5 điểm)
a- Hãy cho biết ý nghĩa vật lý của hàm sóng trong Cơ học lượng tử.
b- Hãy tính động lượng bước sóng De Broglie của electron có động năng E = 120 eV.
Biết khối lượng của electron là m
e
= 9,11
10
-31
kg, 1eV = 1,6
10
-19
J, hằng số Planck h =
6,625
10
-34
J.s.
Đề thi có 01 trang. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Chuû nhieäm boä moân
Đỗ Quang Bình
Đề thi môn Vật lý - Người đăng: phuchoangnguyentruong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi môn Vật lý 9 10 938