Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Nhiệt Động

Được đăng lên bởi lephuochiep
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

Duyệt đề

GV ra đề

TS.Hà Anh Tùng

ThS.Nguyễn Thị Minh Trinh

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 - LỚP CHÍNH QUY
– NĂM HỌC (2010-2011)
Môn: Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật
Thời gian: 90’
Ngày thi: 14/01/2011
---------Ghi chú: Sinh viên được sử dụng tài liệu

Đề thi có 2 trang
Câu 1 (3,5 điểm)
Khảo sát chu trình thiết bị lạnh làm việc với tác nhân lạnh là T
R22 như hình vẽ. Thông số làm việc của chu trình như sau:

K

2

- Áp suất bay hơi p0 = 4 bar
- Áp suất ngưng tụ pk = 18 bar

pk = 18 bar

3

- Độ quá nhiệt của hơi R22 khi ra khỏi thiết bị bay hơi
tqn = 60C
- Độ quá lạnh của lỏng R22 ra khỏi thiết bị ngưng tụ
tql = 40C

4

x=1

x=0

- Công suất máy nén là 150 HP

1

p0 = 4 bar

s

(R22 được quá nhiệt và quá lạnh ngay trong thiết bị
bay hơi và thiết bị ngưng tụ)
Xác định:
1. Entanpy của R22 tại các điểm 1,2,3,4
2. Hệ số làm lạnh của chu trình

3. Nhiệt độ nước lạnh ra khỏi thiết bị bay hơi. Biết nhiệt độ nước lạnh vào thiết bị tn1 = 150C và
lưu lượng nước lạnh đi qua thiết bị Gn = 20 kg/s.
Câu 2 (3,5 điểm)
Khảo sát hệ thống sấy hoạt động theo
nguyên tắc như hình vẽ và có các thông số
làm việc như sau:
- Không khí ẩm vào Calorifer có
t1 = 280C, 1 = 75%

Hôi nöôùc
ph = 6 bar , th1 = 2000C

th2 = 800C

Vaät saáy

Khoâng
khí

t1 , 1

- Không khí ẩm ra khỏi Calorifer có
t2 = 850C

3

t2

Calorifer

Buoàng saáy

- Không khí ẩm ra khỏi buồng sấy có 3 = 95%
- Hơi nước vào gia nhiệt cho Calorifer có ph = 6 bar, th1 = 2000C
- Nước ngưng ra khỏi Calorifer có th2 = 800C
- Khối lượng tươi của vật sấy là 500kg. Sau thời gian sấy 8 giờ sản phẩm khô còn lại là 380kg.
Xác định lưu lượng không khí và lưu lượng hơi nước cần cung cấp cho hệ thống.
Tiếp theo trang sau 
1/ 4

p

Câu 3 (3 điểm)
Khảo sát chu trình Carnot thuận chiều làm việc như
hình vẽ với chất môi giới là không khí. Thông số làm việc
của chu trình như sau:

1

q1
TN

=c

0

- Nhiệt độ nguồn nóng tN = 600 C
- Nhiệt độ nguồn lạnh tL = 370C

ons
t

2
s = const

s = const

- Áp suất lớn nhất p1 = 45 bar
- Áp suất nhỏ nhất p3 = 1 bar
Xác định nhiệt lượng cấp vào q1 và nhiệt lượng nhả ra q2
của chu trình. (Tính cho 1 kg chất môi giới)

4

TL =
const

3

q2
v

--- HẾT ---

2/ 4

ĐÁP ÁN

Câu 1 (3,5 điểm)
p0 = 4 bar  t0 = – 60C  t1 = t0 + tqn = 00C
pk = 18 bar  tk = 470C  t3 = tk – tql = 430C
Trạng thái

p, bar

t, 0C

i, kJ/kg

s, kJ/kgK

1 (Hơi quá nhiệt)

4

0

706,46

1,7749

2 (Hơi quá nhiệt)

18

-

745,76

1,7749

3 (Lỏng sôi)
...
1/ 4
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Duyệt đề GV ra đề
TS.Hà Anh Tùng ThS.Nguyễn Thị Minh Trinh
ĐỀ THI HỌC KỲ 1 - LỚP CHÍNH QUY
NĂM HỌC (2010-2011)
Môn: Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật
Thời gian: 90’
Ngày thi: 14/01/2011
----------
Ghi chú: Sinh viên được sử dụng tài liệu
Đề thi có 2 trang
Câu 1 (3,5 điểm)
Khảo sát chu trình thiết bị lạnh làm việc với tác nhân lạnh là
R22 như hình vẽ. Thông số làm việc của chu trình như sau:
- Áp sut bay hơi p
0
= 4 bar
- Áp suất ngưng tụ p
k
= 18 bar
- Độ quá nhit của hơi R22 khi ra khỏi thiết b bay hơi
t
qn
= 6
0
C
- Đ quá lnh ca lng R22 ra khi thiết b ngưng tụ
t
ql
= 4
0
C
- Công sut máy nén là 150 HP
(R22 được quá nhit quá lnh ngay trong thiết b
bay hơi và thiết b ngưng tụ)
Xác định:
1. Entanpy của R22 tại các điểm 1,2,3,4
2. Hệ số làm lạnh của chu trình
3. Nhiệt độ nước lạnh ra khỏi thiết bị bay hơi. Biết nhiệt độ nước lạnh vào thiết bị t
n1
= 15
0
C
lưu lượng nước lạnh đi qua thiết bị G
n
= 20 kg/s.
Câu 2 (3,5 điểm)
Khảo sát hệ thống sấy hoạt động theo
nguyên tắc như hình vẽ có các thông số
làm việc như sau:
- Không khí ẩm vào Calorifer có
t
1
= 28
0
C,
1
= 75%
- Không khí ẩm ra khỏi Calorifer có
t
2
= 85
0
C
- Không khí ẩm ra khỏi buồng sấy có
3
= 95%
- Hơi nước vào gia nhiệt cho Calorifer có p
h
= 6 bar, t
h1
= 200
0
C
- Nước ngưng ra khỏi Calorifer có t
h2
= 80
0
C
- Khối lượng tươi của vật sấy là 500kg. Sau thời gian sấy 8 giờ sản phẩm khô còn lại là 380kg.
Xác định lưu lượng không khí và lưu lượng hơi nước cần cung cấp cho hệ thống.
Tiếp theo trang sau
x = 0
T
x = 1
p
0
= 4 bar
4
s
1
p
k
= 18 bar
K
2
3
Hôi nöôùc
1
t
1
,
p
h
= 6 bar , t
h1
= 200
0
C
t
2
3
Buoàng saáy
Vaät saáy
Khoâng
khí
Calorifer
t
h2
= 80
0
C
Đề thi Nhiệt Động - Trang 2
Đề thi Nhiệt Động - Người đăng: lephuochiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi Nhiệt Động 9 10 10