Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI OLYMPIC CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2014

Được đăng lên bởi honglientran11
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ THI OLYMPIC CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2014
Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày thi thứ nhất: 23/05/2014
(Đề thi có 03 trang, gồm 08 câu)
Câu 1 (2 điểm) Lớp khí quyển xung quanh mặt trời có nhiệt độ lên tới hàng triệu oC, đủ cao
để tách nhiều electron ra khỏi các nguyên tử ở thể khí. Ví dụ các ion sắt có điện tích đến 14+
có mặt trong lớp khí quyển này. Hãy cho biết những ion nào trong số các ion từ Fe+ đến Fe14+
là thuận từ? Những ion nào có từ tính lớn nhất?
Câu 2 (3 điểm) Polysunfuapolynitrua (polythioazyl) (SN)x là hợp chất có màu đồng thau, có
tính dẫn điện rất tốt và ở dưới 0,33K trở thành chất bán dẫn. Polythioazyl được tổng hợp như
sau:
Đầu tiên đisunfua điclorua được điều chế bằng cách cho khí clo khô đi qua lưu huỳnh
nóng chảy ở 240°C. Tiếp theo, đisunfua điclorua phản ứng với clo và amoniac trong dung
môi CCl4 ở 20-50°C, tạo thành tetrasunfua tetranitrua.
(a) Hãy viết phương trình của hai phản ứng hóa học mô tả ở trên.
(b) Tetrasunfua tetranitrua có cấu trúc vòng với bộ khung như hình dưới. Hãy điền các
nguyên tử vào bộ khung dưới để hoàn thành cấu trúc của tetrasunfua tetranitrua.

Tetrasunfua tetranitrua có dạng tinh thể màu cam, bị phân hủy gây nổ khi được đun
nóng trên 130°C và tạo thành các nguyên tố. Quá trình nổ sinh ra hợp chất trung gian là lưu
huỳnh nitrua (SN), chất này đóng vai trò là phối tử trong phức chất [RuCl4(H2O)NS]-.
(c) Hãy viết giản đồ MO của phân tử SN.
(d) Hãy cho biết bậc liên kết và moment từ (tính theo µB) của phân tử SN.
(e) Hãy cho biết tên gọi của phức trên (Biết phối tử SN có tên là thionitrosyl).
Cho tetrasunfua tetranitrua tiếp xúc với các sợi kim loại bạc ở 300°C và trong chân
không, sẽ tạo thành đisunfua đinitrua. Hợp chất này chỉ bền ở nhiệt độ thấp và sẽ bị polime
hóa chậm ở nhiệt độ phòng tạo polythioazyl (SN)x.
(g) S2N2 là hợp chất thơm. Hãy viết hai công thức cộng hưởng của hợp chất này.
Câu 3 (3 điểm) (a) Hãy viết cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của ion Mn2+ (Biết Mn có Z
= 25).
(b) Hãy cho biết có bao nhiêu electron trong một nguyên tử có cùng bộ các số lượng tử sau?
i/ n = 4 và l = 1.
ii/ n = 3, l = 1 và ml = –1.
iii/ n = 3, l = 3 và ml = –2.
iv/ n = 5, l = 3, ml = –2 và ms = +1/2.

1

(c) Xét phân tử HCN.
i/ Sử dụng mô hình VSEPR hãy cho biết hình học của phân tử HCN.
ii/ Hãy giải thích sự hình thành phân tử HCN theo thuyết lai hóa.
Câu 4

(3 điểm) Poloni là một nguyên tố phóng xạ th...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ THI OLYMPIC CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2014
Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày thi thứ nhất: 23/05/2014
(Đề thi có 03 trang, gồm 08 câu)
Câu 1 (2 điểm) Lớp khí quyển xung quanh mặt trời có nhiệt độ lên tới hàng triệu
o
C, đcao
để tách nhiều electron ra khỏi các nguyên tử thể khí. dụ các ion sắt điện tích đến 14+
mặt trong lớp khí quyển này. Hãy cho biết những ion nào trong số các ion từ Fe
+
đến Fe
14+
là thuận từ? Những ion nào có từ tính lớn nhất?
Câu 2 (3 điểm) Polysunfuapolynitrua (polythioazyl) (SN)x hợp chất màu đồng thau,
tính dẫn điện rất tốt và ở dưới 0,33K trở thành chất bán dẫn. Polythioazyl được tổng hợp như
sau:
Đầu tiên đisunfua điclorua được điều chế bằng cách cho kclo khô đi qua lưu huỳnh
nóng chảy 240°C. Tiếp theo, đisunfua điclorua phản ứng với clo amoniac trong dung
môi CCl4 ở 20-50°C, tạo thành tetrasunfua tetranitrua.
(a) Hãy viết phương trình của hai phản ứng hóa học mô tả ở trên.
(b) Tetrasunfua tetranitrua cấu trúc vòng với bộ khung như hình dưới. Hãy điền các
nguyên tử vào bộ khung dưới để hoàn thành cấu trúc của tetrasunfua tetranitrua.
Tetrasunfua tetranitrua dạng tinh thể màu cam, bị phân hủy gây nổ khi được đun
nóng trên 130°C tạo thành các nguyên tố. Quá trình nổ sinh ra hợp chất trung gian lưu
huỳnh nitrua (SN), chất này đóng vai trò là phối tử trong phức chất [RuCl4(H2O)NS]
-
.
(c) Hãy viết giản đồ MO của phân tử SN.
(d) Hãy cho biết bậc liên kết và moment từ (tính theo µB) của phân tử SN.
(e) Hãy cho biết tên gọi của phức trên (Biết phối tử SN có tên là thionitrosyl).
Cho tetrasunfua tetranitrua tiếp xúc với các sợi kim loại bạc 300°C và trong chân
không, sẽ tạo thành đisunfua đinitrua. Hợp chất này chỉ bền nhiệt độ thấp sẽ bị polime
hóa chậm ở nhiệt độ phòng tạo polythioazyl (SN)x.
(g) S2N2 là hợp chất thơm. Hãy viết hai công thức cộng hưởng của hợp chất này.
Câu 3 (3 điểm) (a) Hãy viết cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của ion Mn
2+
(Biết Mn có Z
= 25).
(b) Hãy cho biết có bao nhiêu electron trong một nguyên tử có cùng bộ các số lượng tử sau?
i/ n = 4 và l = 1. ii/ n = 3, l = 1 và ml = 1.
iii/ n = 3, l = 3 và ml = 2. iv/ n = 5, l = 3, ml = 2 và ms = +1/2.
ĐỀ THI OLYMPIC CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2014 - Trang 2
ĐỀ THI OLYMPIC CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2014 - Người đăng: honglientran11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ THI OLYMPIC CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2014 9 10 612