Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi olympic hóa học sinh viên

Được đăng lên bởi Khoa Tran
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2979 lần   |   Lượt tải: 7 lần
§Ò thi olympic Hãa häc sinh viªn
trêng §HBK HN 2006 (Vßng 2)
(Lµm bµi trong 180 phót)
I. (5,25®)
Sö dông quy t¾c Slater vÒ hiÖu øng ch¾n, chøng minh:
1. CÊu h×nh electron (b) cña nguyªn tö M (Z = 25) bÒn h¬n cÊu h×nh (a):
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
7
(a)
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
4s
2
(b)
2. CÊu h×nh electron (d) cña ion M
2+
bÒn
h¬n cÊu h×nh (c):
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
3
4s
2
(c)
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
(d)
Rót ra kÕt luËn khi nguyªn tö M bÞ ion hãa thµnh M
2+
th× c¸c electron nµo bÞ
t¸ch ra khái nguyªn tö.
II. (5®)
1. Dïng thuyÕt ®Èy c¸c cÆp electron hãa trÞ, h·y cho biÕt c¸c ph©n tö vµ ion
sau cã cÊu tróc h×nh häc ra sao, c¸c nguyªn tö trung t©m cã lai hãa g× vµ gi¸ trÞ gÇn
®óng c¸c gãc liªn kÕt?
CH
2
= C = CH
2
; COCl
2
; POCl
3
; SOBr
2
; PBr
4
+
; O
3
Z
C
= 6; Z
P
= 15; Z
S
= 16; Z
O
= 8
2. X©y dùng gi¶n ®å n¨ng lîng c¸c MO cho ph©n tö LiH theo ph¬ng ph¸p
MO-LCAO. ViÕt cÊu h×nh electron cho ph©n tö LiH, tÝnh bËc liªn kÕt vµ so s¸nh
n¨ng lîng ion hãa cña ph©n tö LiH víi nguyªn tö hi®ro.
3. Momen lìng cùc cña ph©n tö LiF lµ 6,33D, ®é dµi liªn kÕt Li – F lµ
0,152nm. TÝnh ®é ion cña liªn kÕt Li – F.
1D = 3,33.10
-30
C.m; 1nm = 10
-9
m; q
e
= -1,602.10
-19
C
III. (1®)
CO
2
ph¶n øng víi H
2
O theo c©n b»ng sau:
CO
2
(k) + H
2
O H
2
CO
3
Ph¶n øng thuËn vµ ph¶n øng nghÞch ®Òu cïng bËc:
1. ThÝ nghiÖm cho biÕt sau 23 gi©y th× mét nöa khÝ CO
2
hßa tan trong níc.
TÝnh h»ng sè k cña ph¶n øng thuËn.
2. H»ng sè tèc ®é cña ph¶n øng nghÞch lµ k’ = 20s
-1
. TÝnh h»ng sè c©n b»ng
K cña ph¶n øng thuËn nghÞch trªn.
IV. (2,25®)
1. a. §é hßa tan cña Ag
2
CrO
4
trong níc lµ 8,5.10
-5
. TÝnh tÝch sè tan cña
Ag
2
CrO
4
.
b. Mét dung dÞch chøa c¸c anion Cl
-
10
-1
M, CrO
4
2-
10
-3
M. Hßa
tan vµo
dung dÞch nµy AgNO
3
(r). Chøng minh r»ng anion Cl
-
kÕt tña tríc, cho biÕt tÝch sè
tan K
s
(AgCl) = 1,7.10
-10
.
c. TÝnh nång ®é Cl
-
khi anion CrO
4
2-
b¾t ®Çu kÕt tña.
Đề thi olympic hóa học sinh viên - Trang 2
Đề thi olympic hóa học sinh viên - Người đăng: Khoa Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi olympic hóa học sinh viên 9 10 469