Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI OLYMPIC HÓA

Được đăng lên bởi Corn Quỳnh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH VINH
KHOA HÓA HỌC

ĐỀ THI OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN -2014
(Thời gian làm bài: 180 phút)

Câu 1 (5 điểm)
1.1. Trong đioxan, ure tự đồng phân hóa thành amoni isoxianat
kth
(NH 2 ) 2OC
NH 4OCN

kng

0

0

Ở 61 C và 71 C có hằng số tốc độ phản ứng thuận (k th) và hằng số tốc độ phản ứng nghịch
(kng) như sau:
t0C
kth(phút-1)
kng(phút-1)
61
1,62.10-5
0,157.10-5
71
6,35.10-5
0,445.10-5
*
*
a) Tính năng lượng hoạt động hóa của phản ứng thuận ( E th ) và của phản ứng nghịch ( E ng ).
b) Tính hằng số cân bằng K của phản ứng ở hai nhiệt độ trên.
*
*
c) Tính H 0 của phản ứng. So sánh H 0 tính được với hiệu số giữa E th và E ng .
1.2. Năm 1894, Lord Rayleigh đã công bố khối lượng của N2 được điều chế bằng phương pháp
hóa học (m= 2,2990 g) là khác với khối lượng của N 2 tách từ không khí (m=2,3102 g). Sự khác
nhau này về sau được chỉ ra là do N2 được tách từ không khí có chứa argon. Khối lượng các khí
được đo bằng cách sử dụng cùng một bình chứa khí có thể tích được biết dưới áp suất 1,013 10 5
Pa (1Pa=1N/m2). Cho R=8,314 J.K-1.mol-1, Ar=39,95, N=14,01. Tính thể tích V (m3) của bình
chứa đã được Rayleigh sử dụng (cho biết phép đo được thực hiện ở 15 0C) và phần mol x của
argon trong nitơ được Rayleigh tách ra từ không khí, khi giả thiết rằng trong không khí này chỉ có
nitơ và argon.
1.3. Khi trung hòa 1 mol axit mạnh bằng 1 mol bazơ mạnh trong dung dịch loãng, nhiệt tỏa ra 
H=-57,32kJ. Entanpi tạo thành nước lỏng là -285,81kJ/mol; entanpi tạo thành H +=0. Hãy xác định
entanpi tạo thành OH-(aq).
Câu 2 (5 điểm)
2.1. Sự cháy của cacbon (và các nhiên liệu có chứa cacbon) có thể tạo thành CO và CO 2. Dựa vào
số liệu nhiệt động của các chất cho sau đây và coi như các giá trị H và S không phụ thuộc nhiệt
độ, hãy:
a) Chứng minh rằng đốt cháy than đá ở nhiệt độ càng cao sản phẩm cháy càng nhiều CO.
b) Xác định nhiệt độ phản ứng ở đó khả năng tạo thành CO 2 và CO tương đương nhau về mặt
nhiệt động.
Các số liệu nhiệt động:
C (gr)
O2 (k)
CO (k)
CO2 (k)
0
-1
H s,298, kJ.mol
0
0
-110,5
-393,5
S0298, J.mol-1.K-1
5,7
205,1
197,7
213,7
2.2. Nêu một phương pháp điều chế HD (D là đơteri) với độ tinh khiết cao từ nước thường H 2O và
nước nặng D2O. Các hóa chất cần thiết khác coi như có đủ.
2.3. Trình bày cấu tạo phân tử, so sánh độ bền của O 2 và O3 theo thuyết VB. Dựa trên thuyết MO
hãy giải thích tính thuận từ của O2 và sự rút ngắn độ dài liên kết OO trong O2+ so với trong O2.
2.4. Viết các phương trình phản ứng giải thích nguyên nhân gây suy giảm tầng ozon của freon...
TRƯỜNG ĐH VINH
KHOA HÓA HỌC ĐỀ THI OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN -2014
(Thời gian làm bài: 180 phút)
Câu 1 (5 điểm)
1.1. Trong đioxan, ure tự đồng phân hóa thành amoni isoxianat
2 2 4
(NH ) OC NH OCN

th
ng
k
k
Ở 61
0
C và 71
0
C có hằng số tốc độ phản ứng thuận (k
th
) và hằng số tốc độ phản ứng nghịch
(k
ng
) như sau:
t
0
C k
th
(phút
-1
) k
ng
(phút
-1
)
61 1,62.10
-5
0,157.10
-5
71 6,35.10
-5
0,445.10
-5
a) Tính năng lượng hoạt động hóa của phản ứng thuận (
*
th
E
) và của phản ứng nghịch (
*
E
ng
).
b) Tính hằng số cân bằng K của phản ứng ở hai nhiệt độ trên.
c) Tính
0
H
của phản ứng. So sánh
0
H
tính được với hiệu số giữa
*
th
E
*
E
ng
.
1.2. Năm 1894, Lord Rayleigh đã công bố khối lượng của N
2
được điều chế bằng phương pháp
hóa học (m= 2,2990 g) là khác với khối lượng của N
2
tách t không khí (m=2,3102 g). S khác
nhau này về sau được chỉ ra do N
2
được tách từ không khí chứa argon. Khối lượng các khí
được đo bằng cách sử dụng cùng một bình chứa khí thể tích được biết dưới áp suất 1,013 10
5
Pa (1Pa=1N/m
2
). Cho R=8,314 J.K
-1
.mol
-1
, Ar=39,95, N=14,01. Tính thể tích V (m
3
) của nh
chứa đã được Rayleigh sử dụng (cho biết phép đo được thực hiện 15
0
C) phần mol x của
argon trong nitơ được Rayleigh tách ra từ không khí, khi giả thiết rằng trong không khí này chỉ có
nitơ và argon.
1.3. Khi trung hòa 1 mol axit mạnh bằng 1 mol bamạnh trong dung dịch loãng, nhiệt tỏa ra
H=-57,32kJ. Entanpi tạo thành nước lỏng là -285,81kJ/mol; entanpi tạo thành H
+
=0. Hãy xác định
entanpi tạo thành OH
-
(aq)
.
Câu 2 (5 điểm)
2.1. Sự cháy của cacbon (và các nhiên liệu có chứa cacbon) có thể tạo thành CO và CO
2
. Dựa vào
số liệu nhiệt động của các chất cho sau đây và coi như các giá trị H và S không phụ thuộc nhiệt
độ, hãy:
a) Chứng minh rằng đốt cháy than đá ở nhiệt độ càng cao sản phẩm cháy càng nhiều CO.
b) Xác định nhiệt độ phảnng ở đó khả năng tạo thành CO
2
và CO tương đương nhau về mặt
nhiệt động.
Các số liệu nhiệt động:
C (gr) O
2
(k) CO (k) CO
2
(k)
H
0
s,298
, kJ.mol
-1
0 0 -110,5 -393,5
S
0
298
, J.mol
-1
.K
-1
5,7 205,1 197,7 213,7
2.2. Nêu một phương pháp điều chế HD (D là đơteri) với độ tinh khiết cao từ nước thường H
2
O và
nước nặng D
2
O. Các hóa chất cần thiết khác coi như có đủ.
2.3. Trình bày cấu tạo phân tử, so sánh độ bền của O
2
O
3
theo thuyết VB. Dựa trên thuyết MO
hãy giải thích tính thuận từ của O
2
và sự rút ngắn độ dài liên kết OO trong O
2
+
so với trong O
2
.
2.4. Viết các phương trình phảnng giải thích nguyên nhân gây suy giảm tầng ozon của freon
CF
2
Cl
2
.
Câu 3 (4 điểm)
3.1. Trong phân tích khối lượng, sự kết tủa ion kim loại được coi hoàn toàn khi nồng đ cân
bằng của 10
-6
M. Đ kết tủa CdS từ một dung dịch chứa Cd
2+
Zn
2+
nồng độ [Cd
2+
] =
[Zn
2+
] = 0,02M, người ta bão hòa liên tục dung dịch đó bằng H
2
S (nồng độ bão hòa H
2
S bằng
0,1M). Xác định khoảng pH để làm kết tủa tối đa CdS mà không làm kết tủa ZnS. Cho biết: T
CdS
=
10
-28
; T
ZnS
= 10
-22
; H
2
S có K
1
= 1,0.10
-7
; K
2
= 1,3.10
-13
.
3.2. Dung lượng tiếp nhận proton của nước được gọi là độ kiềm. Độ kiềm của nước tự nhiên phụ
thuộc chủ yếu vào hàm lượng ion HCO
3
-
, CO
3
2-
OH
-
. Hàm lượng OH
-
CO
3
2-
(mg/l) biểu diễn
độ kiềm tự do, được xác định qua phép chuẩn độ mẫu nước với dung dịch HCl đến pH= 8,3 dùng
ĐỀ THI OLYMPIC HÓA - Trang 2
ĐỀ THI OLYMPIC HÓA - Người đăng: Corn Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ THI OLYMPIC HÓA 9 10 985