Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi olympic môn Tóan lớp 8 (2012-2013)

Được đăng lên bởi tai22071997
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò thi olympic líp 8
N¨m häc 2012 - 2013
M«n thi : To¸n
Thêi gian lµm bµi : 120 phót

phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o
Thanh oai
§Ò chÝnh thøc

(kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )

Câu 1 ( 6 điểm )
1. Giải phương trình:
a, | 2x - 3 | = - x + 21
b, 9x2 + 6x – 8 = 0
2. Chứng minh bất đẳng thức

x  x 2 1
1
x  x2  1

Câu 2 ( 5 điểm )
1. Tìm các hằng số a, b để :
x4 – 9x3 + 21x2 + ax + b chia hết cho x2 – x – 2 với mọi x є Q.
2. Giải phương trình nghiệm nguyên
x2 +2y2 + 3xy – x – y + 3 = 0
Câu 3 ( 2 điểm )
Tìm giá trị nhỏ nhất của :
A= a3 + b3 + c3 biết a, b, c lớn hơn -1 và a2 + b2 + c2 = 12
Câu 4 ( 7 điểm )
Cho tam giác ABC. Gọi P là giao điểm của ba đường phân giác trong của tam
giác đó. Đường thẳng qua P và vuông góc với CP, cắt CA và CB theo thứ tự tại M và
N. Chứng minh rằng:
a, ∆ AMP ~ ∆ APB
b,

AM AP 2

BN
BP 2

c, BC . AP2 + CA. BP2 + AB. CP2 = AB . BC. CA
__________________________________________________________

phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o

Híng dÉn chÊm thi olympic

Thanh oai

N¨m häc 2012 - 2013
M«n thi : To¸n Líp 8

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1 1. a, | 2x -3 | = - x + 21
(6 điểm)
x = 8 , x = - 18

2,0đ.
1,0đ.
0,5đ.

b, 9x2 + 6x – 8 = 9x2 – 6x + 12x – 8
= ( 3x – 2)( 3x + 4) = 0
-> x =

2
3

2. Xét hiệu :

,x=

 4
3

0,5đ.

x  x 2 1
2
2

1


x  x3  1
x  x 2  1 x 2  x 1

Do x2 - x + 1 > 0 ->

 2
 0 -> đpcm
x  x 1

1,0đ.

2

Câu 2 1. x4 – 9x3 + 21x2 + ax + b = ( x2 – x – 2). Q(x) (x)
(5 điểm)
= ( x + 1)(x – 2 ). Qx
Với x = -1 có: -a + b = -31
x = 2 có: 2a + b = - 28
-> a = 1, b= -30
2. Pt <-> ( x + y)( x + 2y – 1) = -3 = 1.(-3) = 3. ( -1)
Xét 4 trường hợp ta có :
(x ; y) = ( -8 ; 5), ( -6 ;5), (6 ;-3), (4 ;-3)
Câu 3
(2 điểm)

Câu 4
(7 điểm)

( a3 +1) - 3(a2 – 1) = (a + 1)( a2 – a + 1) – 3( a - 1)( a +1)
= ... = ( a + 1)( a – 2)2 ≥ 0 ( do a > - 1 )
-> a3 – 3a2 ≥ - 4 , tương tự b3 – 3b2 ≥ - 4, c3 – 3c2 ≥ - 4
-> ( a3 + b3 + c3 ) – 3( a2 + b2 + c2 ) ≥ - 12
-> B – 36 ≥ -12
-> B ≥ 24 ->GTNN B = 24 <-> a = b = c= 2

a, AMP = 900 +
APB = 900 +
0

BNP = 90 +


A1  A2

1,0đ.

C
2

C
2

C
2

1,0đ.
0,5đ.
0,5đ.
0,5đ.
1,5đ.
1,0đ.
1,0đ.
0,5đ.
0,5đ.
1,0đ.
1,0đ.

-> ∆ AMP ~ ∆ APB
1,0đ.
b, CM tương tự : ∆ APB ~ ∆PNB

0,5đ.

0,5đ.

=> ∆AMP ~ ∆ APB ~ ∆PNB
=>

AM
AP PN


MP
PB NB

=>

AM AP 2
 2
NB
BP

=>

AM PN AP 2


MP NB PB 2

( do MP = NP )

c, Do ∆AMP ~ ∆PNB =>

BN
BP

BP
AB

1,0đ.

AM
PN

MP
NB

=> AM.NB = MP.PN = MP2
=> AM.NP = CM2 – CP2 = ( CA–AM )(CB–BN ) – CP2
= CA.CB – CA.BN – AM.CB + AM.BN – CP2
=> AM.CB + BN.CA+ CP2 = CA.CB
=> AM.CB.AB +...
phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o
Thanh oai
§Ò thi olympic líp 8
N¨m häc 2012 - 2013
M«n thi : To¸n
Thêi gian lµm bµi : 120 phót
(kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )
Câu 1 ( 6 điểm )
1. Giải phương trình:
a, | 2x - 3 | = - x + 21
b, 9x
2
+ 6x – 8 = 0
2. Chứng minh bất đẳng thức
1
1
1
2
2
xx
xx
Câu 2 ( 5 điểm )
1. Tìm các hằng số a, b để :
x
4
– 9x
3
+ 21x
2
+ ax + b chia hết cho x
2
– x – 2 với mọi x є Q.
2. Giải phương trình nghiệm nguyên
x
2
+2y
2
+ 3xy – x – y + 3 = 0
Câu 3 ( 2 điểm )
Tìm giá trị nhỏ nhất của :
A= a
3
+ b
3
+ c
3
biết a, b, c lớn hơn -1 và a
2
+ b
2
+ c
2
= 12
Câu 4 ( 7 điểm )
Cho tam giác ABC. Gọi P giao điểm của ba đường phân giác trong của tam
giác đó. Đường thẳng qua P và vuông góc với CP, cắt CA và CB theo thứ tự tại M và
N. Chứng minh rằng:
a, ∆ AMP ~ ∆ APB
b,
2
2
BP
AP
BN
AM
c, BC . AP
2
+ CA. BP
2
+ AB. CP
2
= AB . BC. CA
__________________________________________________________
phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o
Híng dÉn chÊm thi olympic
§Ò chÝnh thøc
Đề thi olympic môn Tóan lớp 8 (2012-2013) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi olympic môn Tóan lớp 8 (2012-2013) - Người đăng: tai22071997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi olympic môn Tóan lớp 8 (2012-2013) 9 10 323