Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN NĂM 2014

Được đăng lên bởi Tam Nguyen Van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN NĂM 2014
Môn thi: Giải tích
Thời gian làm bài: 180 phút

√
Câu 1. Cho dãy số (un ) thỏa mãn u1 = 1 và un+1 =
u2n + an , ∀ n ≥ 1, trong đó
a ≥ 0. Tìm a sao cho (un ) hội tụ và tìm giới hạn đó.
Câu 2. Cho hai hàm f (x) và g(x) xác định trên R và thỏa mãn điều kiện
(
)(
)
f (x) − f (y) g(x) − g(y) = 0 với mọi x, y ∈ R.
Chứng minh ít nhất một trong hai hàm f hoặc g là hàm hằng.
Câu 3. 1) Cho hàm số f đơn điệu trên [0, ∞) và
∫x
1
lim
f (t)dt = +∞.
x→+∞ x
0

Chứng minh rằng
lim f (x) = +∞.

x→+∞

2) Kết luận trên còn đúng không khi f là hàm liên tục trên [0, ∞) nhưng không
đơn điệu trên khoảng đó? Tại sao?
Câu 4. Tìm tất cả các hàm số f (x) xác định, liên tục trên đoạn [0, 1], khả vi trong khoảng
(0, 1) và thỏa mãn điều kiện
2015
f (0) = f (1) =
; 2013f ′ (x) + 2014f (x) ≥ 2015 ∀ x ∈ (0, 1).
2014
√
√
Câu 5. Cho dãy số (xn ) được xác định bởi xn+2 = xn+1 + xn , n ≥ 0.
Tìm lim xn với điều kiện x0 ≥ 4; x1 ≥ 4.
n→∞

Câu 6. Thí sinh chọn một trong hai câu:
6a. Cho (an ) là dãy số xác định bởi
√
√
√
√
√
√
a1 = 3 − 6, a2 = 3 − 6 + 6, ..., an = 3 − 6 + 6 + ... + 6 .
n lần
∞
∑

Hãy chứng minh rằng chuỗi số

an hội tụ.

n=1

6b. Cho f là hàm số liên tục trên [0, +∞). Giả sử rằng
∫ x
x3
2
f (t) dt ≤
, ∀x ≥ 0.
3
0
∫ x
x2
với mọi x ≥ 0.
Chứng minh rằng
f (t)dt ≤
2
0
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM

OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN NĂM 2014

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN GIẢI TÍCH
Giải câu 1:
Ta có u2n+1 = u2n + an vì vậy
u2n = 1 + a + · · · + an−1 .
√ n
√
−1
• Tính được công thức un = aa−1
khi a ̸= 1 và un = n khi a = 1.
√
1
• Chỉ ra khi a < 1 dãy có giới hạn và giới hạn đó là 1−a
.
Giải câu 2:
Giả sử f không phải là hàm hằng. Khi đó tồn tại các số a, b sao cho f (b) − f (a) ̸= 0.
Điều này kéo theo g(a) = g(b) = m.
Lần lượt lấy y = a và y = b ta có hệ
(
)(
)
(
)(
)
f (x) − f (a) g(x) − m = 0;
f (x) − f (b) g(x) − m = 0.
Trừ các phương trình của hệ cho nhau ta thu được (f (a) − f (b))(g(x) − m) = 0 với mọi
x. Do f (a) − f (b) ̸= 0 nên g(x) = m ∀ x ∈ R.
Giải câu 3:
Nếu f đơn điệu giảm thì f (x) ≤ f (0) ∀ x ∈ [0, +∞). Do vậy,

1
x

∫x

f (t)dt ≤ f (0).

0

Điều này trái với giả thiết.
Vậy f (x) là hàm không giảm trên [0, ∞). Khi đó, f (t) ≤ f (x) ∀t ≤ x. Do đó
x
∫
∫x
1
1
f
(t)dt
≤
f (x)dt = f (x) với mọi x > 0. Điều này kéo theo
x
x
0

0

lim

x→∞

1

∫x
f (t)dt ≤ lim f (x).

x

x→∞

0

2) Kết luận không còn đúng. Ta xét thí dụ sau: xét hàm số f (x) = |sinx|x2 . Ta có
∫ 2nπ
n ∫ (2k+1)π
n
∑
∑
(4k + 1) = n(2...
HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN NĂM 2014
Môn thi: Giải tích
Thời gian làm bài: 180 phút
Câu 1. Cho y số (u
n
) thỏa mãn u
1
= 1 và u
n+1
=
u
2
n
+ a
n
, n 1, trong đó
a 0. Tìm a sao cho (u
n
) hội tụ và tìm giới hạn đó.
Câu 2. Cho hai hàm f (x) và g(x) xác định trên R thỏa mãn điều kiện
f(x) f(y)

g(x) g(y)
= 0 với mọi x, y R.
Chứng minh ít nhất một trong hai hàm f hoặc g hàm hằng.
Câu 3. 1) Cho hàm số f đơn điệu trên [0, ) và
lim
x+
1
x
x
0
f(t)dt = +.
Chứng minh rằng
lim
x+
f(x) = +.
2) Kết luận trên còn đúng không khi f hàm liên tục trên [0, ) nhưng không
đơn điệu trên khoảng đó? Tại sao?
Câu 4. Tìm tất cả các hàm số f(x) xác định, liên tục trên đoạn [0, 1], khả vi trong khoảng
(0, 1) và thỏa mãn điều kiện
f(0) = f(1) =
2015
2014
; 2013f
(x) + 2014f(x) 2015 x (0, 1).
Câu 5. Cho y số (x
n
) được xác định bởi x
n+2
=
x
n+1
+
x
n
, n 0.
T ìm lim
n→∞
x
n
với điều kiện x
0
4; x
1
4.
Câu 6. Thí sinh chọn một trong hai câu:
6a. Cho (a
n
) y số xác định bởi
a
1
= 3
6, a
2
= 3
6 +
6, ..., a
n
= 3
6 +
6 + ... +
6

n lần
.
y chứng minh rằng chuỗi số
n=1
a
n
hội tụ.
6b. Cho f hàm số liên tục trên [0, +). Giả sử rằng
x
0
f
2
(t) dt
x
3
3
, x 0.
Chứng minh rằng
x
0
f(t)dt
x
2
2
với mọi x 0.
Ghi c: Cán bộ coi thi không giải thích thêm.
ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN NĂM 2014 - Trang 2
ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN NĂM 2014 - Người đăng: Tam Nguyen Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN NĂM 2014 9 10 153