Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi olympic Vật lí lớp 10 (có đáp án)

Được đăng lên bởi Tây Con
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së gi¸o dôc - ®µo t¹o hµ néi ®Ò thi olympic
Tng thpt Chuy£n hµ néi - amsterdam n¨m häc 2008- 2009
M«n: VËt lý. Khèi 10 chuyªn
Thêi gian lµm bµi 120 phót
Bµi 1 (2,0®)
Mét häc sinh thø nhÊt ch¹y trªn ®êng trßn t©m O b¸n kÝnh
mR 30
i tèc ®é
kh«ng ®æi b»ng
smu /14,3
. Häc sinh t hai b¾t ®Çu ch¹y tõ m O i tèc ®é
kh«ng ®æi
uv 2
vµ lu«n n»m trªn b¸n kÝnh nèi t©m O víi häc sinh thø nhÊt.
a) Khi häc sinh thø hai ®Õn ®iÓm M (OM = r) th× vÐc t¬ vËn tèc cña cËu ta hîp víi
OM
mét gãc
. Chøng tá r»ng
.2/sin Rr
b) Sau bao l©u th× häc sinh thø hai ®uæi kÞp häc sinh thø nhÊt.
Bµi 2 (2,0®)
Díi pitt«ng trong mét xi lanh cã mét mol khÝ hªli. Ngêi ta ®èt nãng chËm khÝ, khi ®ã
thÓ tÝch cña khÝ t¨ng nhng tÇn sè va ch¹m cña c¸c nguyªn tö vµo ®¸y b×nh kh«ng ®æi.
T×m nhiÖt dung cña khÝ trong qu¸ tr×nh ®ã.
Bµi 3 (2,0®)
Cho hÖ c¬ häc nh h×nh vÏ.
C¸c i d©y nhÑ vµ kh«ng gi·n. HÖ ë tr¹ng th¸i n b»ng.
BiÕt
kgmm 1
21
, sîi d©y AB lËp víi ph¬ng th¼ng ®øng
gãc
0
60
, sîi d©y BC n»m ngang. Cho
a) TÝnh lùc c¨ng cña mçi sîi d©y.
b) nh lùc c¨ng cña c¸c sîi d©y AB vµ BC ngay sau khi
®èt d©y BC.
Bµi 4 (3,0®)
Mét mÆt ph¼ng nghiªngi
ml 1
lËp víi
ph¬ng ngang gãc
0
30
. HÖ sè ma s¸t t¨ng
theo kho¶ng c¸ch x ®Ønh ®Õn ch©n mÆt
nghiªng theo c«ng thøc
lx /
. ë thêi ®iÓm
t = 0 ngêi ta th¶ nhÑ mét vµnh trßn ®ång chÊt,
b¸n kÝnh R = 4cm ®Ønh A cña mÆt ph¼ng
nghiªng. Cho
qua ma s¸t
l¨n.
a) T×m theo t : to¹ ®é x cña t©m, gia tèc
gãc, vËn tèc gãc cña vµnh khi vµnh
cßn l¨n cã trît.
b) X¸c ®Þnh thêi ®iÓm vµnh b¾t ®Çu n
kh«ng trît. Cho biÕt
2/sin uu
th×
.89,1u
Bµi 5 (1,0®)
ChØ dông thíc ®o chiÒu dµi, y nªu ph¬ng ¸n x¸c ®Þnh ma s¸t gi÷a mét
thanh cøng, nhÑ víi mét tÊm t«n.
§¸P ¸N §Ò THI OLYMPIC VËT Lý 10 chuyªn 2008 -2009
B i 1. à
a) Vận tốc góc của HS1
Ru /
. Do hai lu«n n»m
trªn mét b¸n kÝnh nªn r còng quay quanh t©m víi vËn tèc
gãc
, hay
rv /sin
. Do ®ã
.2/sin Rr
A
B
C
D
m
1
m
2
A
O
Đề thi olympic Vật lí lớp 10 (có đáp án) - Trang 2
Đề thi olympic Vật lí lớp 10 (có đáp án) - Người đăng: Tây Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi olympic Vật lí lớp 10 (có đáp án) 9 10 729