Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tham khảo môn tiếng Anh lớp 3

Được đăng lên bởi bravely-9x
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3

Bµi 1: Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng.
1. A. my
B. two
C. five
2. A. father
B. mother
C. ruler
3. A. ball
B. fish
C. robot
4. A. bedroom
B. bathroom
C. living room
5. A. book
B. pen
C. big
Bµi 2: ®iÒn ch÷ c¸i con thiÕu.
6. O__en you__ bo__k, plea__e.
7. Ho__ man__ pet__ d__ y__u ha__e?
8. Ma__ I go __ut?
9. He __s m__ fri___d.
10. Th__s is my fam_l__.
Bµi 3: Chän ®¸p ¸n ®óng.
11. ….. the weather today?
A. Where’s
B. How’s
C. What’s
12. …… has one cat and no dog.
A. She
B. I
C. They
13. What’s her name? …………….
A. His name’s Li.
B. My name’s Li.
C. I am Li.
14. How …… cats do you have?
A. no
B. many
C. old
15. How old are you? …………
A. I’m fine.
B. He’s nine.
C. I’m nine.
Bµi 4: Nèi c©u hái trong cét A víi c©u tr¶ lêi thÝch hîp trong cét B.
Cét A

D. four
D. brother
D. ship
D. classroom
D. eraser

D. Who’s
D. We
D. Her name’s Li.
D. are
D. She’s nine.

Cét B

16. Who’s that?

a. I’m nine years old.

17. How many cats do you have?

b. His name is Nam.

18. How old are you?

c. That’s my mother.

19. What’s his name?

d. It’s sunny.

20. How’s the weather today?
Bµi 5: §iÒn tõ cßn thiÕu vµo ®o¹n v¨n.

e. I have two cats.

My (21) ………… is Nga. That is my mother. Her (22) ……... is Lien. That is my father. (23) …………. name
is Long. That is my (24) ………. Her name (25) ….…… Lan.
Bµi 6: Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau.
26. What’s your name?
27. How are you?
28. How old are you?
29. How’s the weather today?
30. How many pets do you have?

§Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3
Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i.
1. A. Who
B. What
C. Where
2. A. your
B. we
C. he
3. A. bird
B. fish
C. toy
4. A. father
B. sister
C. family
5. A. meet
B. nice
C. see
Bµi 2: Hoµn thµnh c¸c c©u sau.

D. And
D. she
D. dos
D. mother
D. open

Bµi 3: XÕp ch÷ c¸i thµnh tõ.

1.
2.
3.
4.
5.

Th_ s is my cl_ssro_m.
Ho_ ol_ is _he?
Th_ wea__er is s_nn_ today.
Nic_ to _eet _ou.
H_w ma_y toy_ do y_u h_ve?

1.
2.
3.
4.
5.

cleso  ……………………….
boko  ……………………….
thraree  ……………………..
fymali  ……………………..
thaborom  ………………….

Bµi 4: XÕp c¸c c©u sau thµnh ®o¹n héi tho¹i.
How many pets do you have?
Yes. I have some pets.
I have some fish and three birds.
I have two dogs and three cats. What about you?
Do you have pets?
Bµi 5: Nèi c©u hái vµ c©u tr¶ lêi.
Cét A

Cét B

1. What’s his name?

A. Oh. It’s sunny today.

2. Is this your school?

B. His name’s Nam.

3. How’s the weather in Hue today?

C. Yes. I have some pets.

4. Do you have any pets?

D. She has three toys.

5. How many toys do you have...
§Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3
Bµi 1: Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng.
1. A. my B. two C. five D. four
2. A. father B. mother C. ruler D. brother
3. A. ball B. fish C. robot D. ship
4. A. bedroom B. bathroom C. living room D. classroom
5. A. book B. pen C. big D. eraser
Bµi 2: ®iÒn ch÷ c¸i con thiÕu.
6. O__en you__ bo__k, plea__e.
7. Ho__ man__ pet__ d__ y__u ha__e?
8. Ma__ I go __ut?
9. He __s m__ fri___d.
10. Th__s is my fam_l__.
Bµi 3: Chän ®¸p ¸n ®óng.
11. ….. the weather today?
A. Where s B. How s C. What s D. Who s
12. …… has one cat and no dog.
A. She B. I C. They D. We
13. What’s her name? …………….
A. His name s Li. B. My name s Li. C. I am Li. D. Her name s Li.
14. How …… cats do you have?
A. no B. many C. old D. are
15. How old are you? …………
A. I m fine. B. He s nine. C. I m nine. D. She s nine.
Bµi 4: Nèi c©u hái trong cét A víi c©u tr¶ lêi thÝch hîp trong cét B.
Cét A Cét B
16. Who’s that? a. I’m nine years old.
17. How many cats do you have? b. His name is Nam.
18. How old are you? c. That’s my mother.
19. What’s his name? d. It’s sunny.
20. How’s the weather today? e. I have two cats.
Bµi 5: §iÒn tõ cßn thiÕu vµo ®o¹n v¨n.
My (21) ………… is Nga. That is my mother. Her (22) ……... is Lien. That is my father. (23) …………. name
is Long. That is my (24) ………. Her name (25) ….…… Lan.
Bµi 6: Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau.
26. What’s your name?
27. How are you?
28. How old are you?
29. How’s the weather today?
30. How many pets do you have?
§Ò THAM KH¶O THI hsg LíP 3
Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã tõ kh¸c lo¹i.
1. A. Who B. What C. Where D. And
2. A. your B. we C. he D. she
3. A. bird B. fish C. toy D. dos
4. A. father B. sister C. family D. mother
5. A. meet B. nice C. see D. open
Bµi 2: Hoµn thµnh c¸c c©u sau. Bµi 3: XÕp ch÷ c¸i thµnh tõ.
Đề thi tham khảo môn tiếng Anh lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tham khảo môn tiếng Anh lớp 3 - Người đăng: bravely-9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề thi tham khảo môn tiếng Anh lớp 3 9 10 845